eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCHOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tczewski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaskowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 587734800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.tczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3855b20c-6beb-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457120

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054433/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.5 Złożenie oferty następuje za
pośrednictwem ”Formularza składania oferty” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania:
a) Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
b) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku ”ZŁÓŻ OFERTĘ” w drugim
kroku i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
c) Wykonawca może, do upływu terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (sposób zmiany lub wycofania oferty
określony został w ww. Instrukcji)
d) Z uwagi na to, że złożona oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować w celu dokonania zmiany. Zmianę oferty należy
dokonać poprzez wycofanie uprzednio złożonej oferty i złożenie nowej.
e) Zmianę lub wycofanie oferty należy zrobić do upływu terminu składania ofert.
f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
g) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów
przy maksymalnej wielkości 150 MB.
13.6 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 włączona obsługa JavaScript,
 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego rozporządzeniem, Zamawiający informuje, że:
23.1 Administratorem danych osobowych, które zostaną zawarte w Formularzu ofertowym i załącznikach jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.
23.2 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew.
23.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą oraz w celu archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane kontaktowe zawarte w formularzu ofertowym przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, tj. wyrażonej zgody.
23.4 Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. dostawcy naszych systemów informatycznych, firmy zajmujące się archiwizacją dokumentów (aktualna lista jest dostępna u IOD) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, w przypadku i na zasadach o których mowa w art. 74 Ustawy.
Zamawiający może udostępnić dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 Ustawy.
23.5 Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie przez okres archiwizacji, zgodny z rozporządzeniem wymienionym w pkt. 23.3 SWZ.
23.6 Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów Ustawy oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 23.7 Wykonawca ma prawo:
a) dostępu do swoich danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
b) ich sprostowania lub uzupełnienia – na podstawie art. 16 rozporządzenia. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
c) żądać ograniczenia ich przetwarzania – na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia Wystąpienie z przedmiotowym żądaniem, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
23.8 Wykonawcy nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 rozporządzenia, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia.
23.9 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
23.10 Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.37.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, zmniejszonych i ciągnikowych, do przyczep, motorowerowych, zabytkowych, indywidualnych oraz odbiór z siedziby Starostwa Powiatowego w Tczewie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w celu ich zniszczenia w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie i zagospodarowania ich zgodnie z przepisami o odpadach.
4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem tablic w miejsce wskazane przez Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego oraz dostarczenie niezbędnej ilości pojemników dla wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.
4.3 Biorąc pod uwagę długoletnie doświadczenie Zamawiającego w realizacji analogicznych zamówień, Zamawiający szacuje ilość tablic rejestracyjnych objętych przyszłym zamówieniem w sposób następujący:

Lp. Rodzaje i wzory tablic rejestracyjnych Ilość
1. Tablice samochodowe jednorzędowe 5 000 kpl
2. Tablice samochodowe dwurzędowe 30 kpl
3. Tablice samochodowe zmniejszone 50 kpl
4. Tablice motocyklowe dwurzędowe 500 szt.
5. Tablice motorowerowe dwurzędowe 200 szt.
6. Tablice indywidualne 50 kpl
7. Tablice zabytkowe 50 kpl
8. Tablice tymczasowe 50 kpl
4.4 Ilości poszczególnych rodzajów tablic mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Mając na uwadze zapis art. 433 pkt 4 Ustawy, jednocześnie uwzględniając ewentualne zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający wskazuje minimalną wartość zamówienia na poziomie 30% wartości wynagrodzenia, które będzie wynikać z zawartej umowy z Wykonawcą. W przypadku zwiększenia zamówienia w okresie trwania umowy ceny tablic rejestracyjnych pozostaną bez zmian, z zastrzeżeniem zapisu w §5 Projektowanych postanowień umowy (Załącznika Nr 5 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928472-7 - Oznakowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
6.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, o których mowa w art. 75a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
6.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
6.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia, polegające na dostawie tablic rejestracyjnych o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każde.
6.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) zgodnie z treścią art. 117 ust. 2 Ustawy, warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 6.2.2 SWZ (tj. dotyczący uprawnień do określonej działalności) zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
b) warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej określony w pkt 6.2.4 SWZ (tj. dotyczący doświadczenia Wykonawcy) musi w całości zostać spełniony przez jednego z nich. Niedopuszczalnie jest zatem arytmetyczne sumowanie zdolności zawodowej na takiej zasadzie, że każdy z podmiotów wykazywałby się doświadczeniem w realizacji 1 dostawy. Spełnienie wymaganego przez Zamawiającego przedmiotowego warunku możliwe jest również w przypadku korzystania przez Wykonawcę z potencjału podmiotu trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 118 Ustawy. W takim przypadku rzeczony podmiot trzeci również winien legitymować się wykonaniem min. 2 dostaw w zakresie przedmiotowym określonym w pkt 6.2.4 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.2 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w trybie art. 274 ust. 1 Ustawy, do złożenia – w terminie nie krótszym niż 5 dni – następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
8.2.1 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
UWAGA:
1) Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie wezwie do złożenia dokumentu określonego w pkt 8.2.1 SWZ, jeżeli będzie mógł go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych rejestrów, a Wykonawca wskaże w ofercie niezbędne, dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.1 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt 8.2.1 ppkt 2 SWZ, zastępuje się go odpowiednio oświadczeniem Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone – odpowiednio: pod przysięgą, przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.2.2 aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ustawy Prawo o ruchu drogowym, prowadzonego przez właściwego marszałka województwa;
8.2.3 Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według wzoru: Załącznik Nr 4 do SWZ – Wykaz dostaw wykonanych) oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

18.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100).
18.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia terminu związania ofertą.
18.3 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
18.3.1 pieniądzu,
18.3.2 gwarancjach bankowych,
18.3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
18.3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
18.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Tczewie: 28 8345 0006 2002 0000 4564 0003.
Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg nr ZP.272.37.2022”
18.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt SWZ: 18.3.2 – 18.3.4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, który powinien zawierać następujące elementy:
a) nazwę Zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (poręczyciela/Wystawcy) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem (np. nazwa zadania, znak postępowania),
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania ofertą z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
e) treść art. 98 ust. 6 Ustawy, określająca okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego,
f) jednoznaczny zapis o gwarantowaniu wypłaty całej kwoty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie,
g) w przypadku oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjantów) – zabezpieczenie wadialne winno wymieniać wszystkie podmioty, składające wspólnie ofertę.
Brak którejś z powyższych adnotacji w treści dokumentu wadialnego, będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy, to jest z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy.
18.6 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 18.4 SWZ.
18.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa Ustawa.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia w trybie art. 58 ust. 1 Ustawy (np. Konsorcjum bądź spółka cywilna), ustanawiają oni Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy, na podstawie art. 58 ust. 2 Ustawy. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
10.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, w zakresie określonym w Rozdziale 7 SWZ.
10.3 Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.
10.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Dopuszczalne zmiany istotnych postanowień umowy:
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwa w przypadku: innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością wykonania czynności przewidzianych umową
b) zmiana sposobu spełnienia świadczeń w szczególności na skutek zmian technologicznych lub pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń innych generacji,
c) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b. ustawowa zmiana stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy podatku VAT),
c. zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
d. zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, numerów, kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
e. zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
f. zmiana miejsca dostawy,
g. polepszenie paramentów dostawy,
h. przedłużenie terminu gwarancji.
2. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne, rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
7.1.3 na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), tj.:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.