eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › "Dostawa i wdrożenie oprogramowania typu Endpoint Detection and Response (EDR), wraz z instruktażem stanowiskowym dla 6 osób dla Wojewódzkiego Szpitala ..."Ogłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa i wdrożenie oprogramowania typu Endpoint Detection and Response (EDR), wraz z instruktażem stanowiskowym dla 6 osób dla Wojewódzkiego Szpitala ...”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. świętej Barbary w Sosnowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296495

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Medyków 1

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-219

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@wss5.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wss5.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wss5/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i wdrożenie oprogramowania typu Endpoint Detection and Response (EDR), wraz z instruktażem stanowiskowym dla 6 osób dla Wojewódzkiego Szpitala ...”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d695195-3f47-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00523607

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026855/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Dostawa i wdrożenie oprogramowania typu Endpoint Detection and Response (EDR), wraz z instruktażem stanowiskowym dla 6 osób dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 Im Św. Barbary w Sosnowcu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368968/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 64/TP/SW/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i wdrożenie oprogramowania typu Endpoint Detection and Response (EDR), wraz z instruktażem stanowiskowym dla 6 osób dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im Św. Barbary w Sosnowcu.”
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3. Przedmiot zamówienia jest / nie jest udzielany w zadaniach (częściach): uzasadnienie braku podziału na części – Nie jest możliwe udzielenie zamówienia w częściach ze względu na nadmierne trudności techniczne i koordynacyjne. Oprogramowanie typu Endpoint Detection and Response to jednolity system.
4. Szczegółowe informacje oraz sposób realizacji zamówienia zawierają poniższe załączniki do SWZ:
a) załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy;
b) załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie Wykonawcy / Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
c) załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
d) załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp;
e) załącznik nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy Umowy;
e1) załącznik nr 5a do SWZ – umowa powierzenia danych osobowych;
f) załącznik nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia;
g) załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
h) załącznik nr 8 do SWZ – zobowiązanie innego podmiotu;
j) załącznik nr 9 do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
k) załącznik nr 10 do SWZ – wykaz dostaw.
5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był wsparciem serwisowym wraz z dostępnymi aktualizacjami przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przez Strony.
5.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie realizacji przeprowadził instruktaż stanowiskowy dla 6 osób (pracowników Zamawiającego) na zasadach określonych w załączniku nr 5 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.
5.2. Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym nazwy, wersji i producenta oferowanego systemu (oprogramowania). Brak wpisania nazwy, wersji i producenta skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 uPzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
5.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę 800 sztuk licencji.
5.4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył pełną dokumentację techniczną i eksploatacyjną w zakresie dostarczonych konfiguracji oprogramowania, spełniając aktualne wymagania przepisów prawa: (Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych1), Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa), spełniającą założenia ujęte w analizie przedwdrożeniowej. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej bazy cmdb - (CMDB – z ang. Configuration Management Database - baza danych zarządzania konfiguracją)- konfiguracji dostarczonych rozwiązań.
6. Szczegółowe informacje oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ) oraz projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
7. W przypadku, gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów.
8. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wszelkie odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Należy odczytywać to w ten sposób, iż każdorazowo odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
9. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ – zgodnie z art. 101 ust. 4, 5 i 6 ustawy Pzp, jednak są zobowiązani wykazać, że oferowane przez nich rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszym SWZ.
10. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawić oferowane rozwiązanie oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikać będzie, że są one w pełni równoważne do wskazanych przez Zamawiającego urządzeń, materiałów, technologii w dokumentacji postępowania. Zaproponowane rozwiązanie równoważne powinno posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji postępowania.
11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie dostawy, montażu i konfiguracji uwzględnił wykonanie przedmiotu zamówienia tak aby nie tworzyć ograniczeń w dostępności do nich osobom niepełnosprawnym, w myśl art. 100 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 19.07.2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 161848,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 123000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5751753493

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751753493

7.3.3) Ulica: Kobierzycka

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 52-215

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 123000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.