eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wola Szczucińska › "Dostawa nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o."Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
"Dostawa nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZUCINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388727595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 142

1.5.2.) Miejscowość: Wola Szczucińska

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-230

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6435263

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zukszczucin@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zuk-szczucin.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-91f865d8-78f5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91f865d8-78f5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00474323

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny (w rozumieniu przepisów prawa polskiego) fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby służbowe Zamawiającego, tj. z przeznaczeniem na realizację usług komunalnych, na okres 60 miesięcy, spełniającego parametry techniczne oraz warunki użytkowe określone w załączniku nr 1 do SWZ.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu pojazdu (wykup w wysokości 1%), a o skorzystaniu z tego uprawnienia zawiadomi Wykonawcę siedem dni przed wygaśnięciem umowy.
3. Pojazd winien być objęty co najmniej 12 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od dnia dostawy.
4. Dokładny opis gwarancji znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ
5. Opłata wstępna za leasing pojazdu winna wynosić 15 % ceny brutto

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 309706,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 370180,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 309706,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PEKAO Leasing Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7121016682

7.3.3) Ulica: Al. Armii Ludowej

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-609

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

dostawa, gwarancja i serwis przedmiotu zamówienia - Z-AGRO Anna Pasoń


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 309706,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.