eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tłuszcz › Dostawa i montaż wyposażenia do Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Tłuszczu przy ul. SzerokiejOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia do Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Tłuszczu przy ul. Szerokiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TŁUSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 10

1.5.2.) Miejscowość: Tłuszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-240

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tluszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://tluszcz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia do Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Tłuszczu przy ul. Szerokiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dcb06bd5-729f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037443/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dostawa i montaż wyposażenia stałego do budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Tłuszczu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00464038

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.21.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 109671,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tłuszczu przy ul. Szerokiej w 6 częściach:
Część 1 – Meble ruchome

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 45563,41 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tłuszczu przy ul. Szerokiej w 6 częściach:
Część 2 – Meble tapicerowane

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 17970 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tłuszczu przy ul. Szerokiej w 6 częściach:
Część 3 – Tekstylia

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39300000-5 - Różny sprzęt

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 16591,11 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tłuszczu przy ul. Szerokiej w 6 częściach:
Część 4 – Wyposażenie toalet

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39300000-5 - Różny sprzęt

4.5.5.) Wartość części: 4186,48 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tłuszczu przy ul. Szerokiej w 6 częściach:
Część 5 – Meble ogrodowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 8241,59 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tłuszczu przy ul. Szerokiej w 6 częściach:
Część 6 – Wyposażenie medyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39300000-5 - Różny sprzęt

4.5.5.) Wartość części: 17119,03 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Ceny ofert z najniższymi cenami przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych częściach. Oferta Wykonawcy ENCORE TECH PL Sp. z o.o., ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce, która zawierała najniższe ceny we wszystkich częściach, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwot do cen najkorzystniejszych ofert.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Ceny ofert z najniższymi cenami przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych częściach. Oferta Wykonawcy ENCORE TECH PL Sp. z o.o., ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce, która zawierała najniższe ceny we wszystkich częściach, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwot do cen najkorzystniejszych ofert.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Ceny ofert z najniższymi cenami przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych częściach. Oferta Wykonawcy ENCORE TECH PL Sp. z o.o., ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce, która zawierała najniższe ceny we wszystkich częściach, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwot do cen najkorzystniejszych ofert.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Ceny ofert z najniższymi cenami przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych częściach. Oferta Wykonawcy ENCORE TECH PL Sp. z o.o., ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce, która zawierała najniższe ceny we wszystkich częściach, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwot do cen najkorzystniejszych ofert.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Ceny ofert z najniższymi cenami przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych częściach. Oferta Wykonawcy ENCORE TECH PL Sp. z o.o., ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce, która zawierała najniższe ceny we wszystkich częściach, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwot do cen najkorzystniejszych ofert.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Ceny ofert z najniższymi cenami przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych częściach. Oferta Wykonawcy ENCORE TECH PL Sp. z o.o., ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce, która zawierała najniższe ceny we wszystkich częściach, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwot do cen najkorzystniejszych ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.