eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa wkładek 10G i patchcordów światłowodowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wkładek 10G i patchcordów światłowodowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 583486152

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@eti.pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pg.edu.pl/centrum-zp

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wkładek 10G i patchcordów światłowodowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7286dc3d-8ef0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522857

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest zgodnie z projektem nr POIR.04.02.00-00-D008/20-00 pt. "Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem" realizowanym w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy (numerem referencyjnym) CRZP/286/009/D/23. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się tym numerem sprawy lub numerem ogłoszenia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl, zwanej dalej Platformą, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings lub poczty elektronicznej. Zaleca się, aby komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość”. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku braku działania Platformy, Strony mogą komunikować się ze sobą także za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji: logistyka@eti.pg.edu.pl. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektr. znajdują się w rozdz. X SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca, który zamierza złożyć
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej.
2. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa za wyjątkiem Internet Explorer, ze względu na zakończenie z dniem 17 sierpnia
2021 r. wspierania tej przeglądarki przez firmę Microsoft.
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Udział w przedmiotowym postępowaniu wymaga wyposażenia osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę oraz wymagane
dokumenty i oświadczenia w kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty.
5. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert, zmiany lub wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują
się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
6. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
nr CRZP/286/009/D/23 pn. Dostawa wkładek 10G i patchcordów światłowodowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy
Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli okres trwałości projektu, na rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego projektu;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach,
o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/286/009/D/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 573486,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładek 10G i patchcordów światłowodowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej:
1/ Wkładki światłowodowe SFP+ 10G LR - Liczba sztuk 100,
2/ Wkładki światłowodowe SFP28 25G LR - Liczba sztuk 30,
3/ Wkładki światłowodowe QSFP28 100G LR LC - Liczba sztuk 4,
4/ Patchcordy światłowodowe jednomodowe SC/UPC-SC/UPC 1m – Liczba sztuk 100,
5/ Patchcordy światłowodowe jednomodowe LC/UPC-LC/UPC 1m- Liczba sztuk 100,
6/ Patchcordy światłowodowe jednomodowe LC/UPC-LC/UPC 3m - Liczba sztuk 100,
7/ Patchcordy światłowodowe jednomodowe LC/UPC-LC/UPC 10m - Liczba sztuk 20,
8/ Patchcordy światłowodowe jednomodowe SC/UPC-LC/UPC 3m - Liczba sztuk 50,
9/ Patchcordy światłowodowe wielomodowe OM3 LC/UPC-LC/UPC 3m - Liczba sztuk 50,
10/ Pigtaile światłowodowe jednomodowe LC/UPC - Liczba sztuk 200,
Zamówienie realizowane jest zgodnie z projektem nr POIR.04.02.00-00-D008/20-00 pt. "Krajowe laboratorium sieci i usług
5G wraz z otoczeniem" realizowanym w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Kod wg CPV: 32562000-0 Kable światłowodowe 32571000-6 Infrastruktura komunikacyjna.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek nr 41 – Sekcja Logistyczno-Inwentarzowa,
pok. 116.
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, sprawny technicznie, wolny od wad
prawnych i fizycznych.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej
12 miesięcy liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
7. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32562000-0 - Kable światłowodowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32571000-6 - Infrastruktura komunikacyjna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
1) Cena oferty (C)
2) Kryterium jakościowe – Zewnętrzne pokrycie światłowodów jednomodowych w kolorze żółtym.
Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta
zostanie obliczona wg wzoru:
CLP = C + Pk
gdzie:
CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych w kryterium cena oferty
Pk – liczba punktów przyznanych w kryterium jakościowym
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zewnętrzne pokrycie światłowodów jednomodowych w kolorze żółtym

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe
tj. dokumentację techniczną dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, potwierdzającą, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.

Przez dokumentację techniczną Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. adres strony www. producenta zawierającej opis oferowanych urządzeń. Wskazane źródła informacji, na podstawie których sporządzona została dokumentacja techniczna muszą być weryfikowalne w okresie prowadzonego postępowania. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentacji w języku angielskim.
2. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowany przedmiot
zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, wyszczególnione w opisie przedmiotu
zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - o ile dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Wymagania dotyczące pełnomocnictwa
Zamawiający określił w rozdz. XVIII ust. 3 pkt 8 SWZ.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)
b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
i wskazać ich pełnomocnika.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy.
5) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej,
przed zawarciem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię
umowy regulującej ich współpracę.
6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi wykazać, że nie podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym
mowa w rozdziale XIV ust. 10 SWZ.
7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
8) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres
Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
b) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny
z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana
będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
c) dokumenty własne składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
d) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy, wykaz usług, wykaz osób - składa
Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:
a) zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia
stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki
VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
b) w przypadku wystąpienia siły wyższej:
- żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i skutki siły wyższej, przez którą strony
rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, o nadzwyczajnych konsekwencjach, obiektywnie
niemożliwe do przewidzenia, co do którego ze względu na moc oddziaływania nie można było podjąć
skutecznych środków obrony.
- strona, która nie może wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej lub z tej przyczyny nie może jej
wykonać w sposób należyty jest zobowiązana do bezzwłocznego powiadomienia drugiej strony o
wystąpieniu działania siły wyższej. W powiadomieniu strony informuje o rodzaju siły wyższej oraz jej
przewidywanych skutkach dla umowy. Jednocześnie strona dotknięta działaniem siły wyższej
zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności, których można wymagać
od każdego profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego celem zminimalizowania skutków
wystąpienia siły wyższej, w tym w szczególności skutków dla dalszego wykonywania niniejszej umowy.
- strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do dokonania zmiany umowy w
zakresie terminu wykonania umowy, w tym w zakresie przedłużenia terminu jej wykonania o czas
występowania siły wyższej i jej skutków.
- strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do zmiany sposobu wykonania umowy
lub zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do zakresu, rodzaju i skutków siły wyższej dla tych
elementów umowy. Wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%
wartości pierwotnej umowy.
c) Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po
stronie wykonawcy oferowane urządzenia nie będą dostępne na rynku w chwili realizacji przedmiotu
umowy lub zaprzestano jego produkcji. Strony dopuszczają wówczas, za uprzednią, pisemną zgodą
zamawiającego, możliwość dostarczenia zamienników, o parametrach technicznych co najmniej równych
lub lepszych od przedstawionych w ofercie wykonawcy, w cenie wynikającej z oferty wykonawcy.
Obowiązek pisemnego poinformowania zamawiającego o konieczności zamiany oferowanego sprzętu na
inny w związku z brakiem jego dostępności na rynku i uzyskanie pisemnej zgody zamawiającego na
proponowaną zamianę spoczywa na wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.
2023 poz. 1497, 1859 ), zwanej dalej ustawą sankcyjną.
2. Postępowanie zgłoszone do korekty planu postępowań pod poz. 1.2.49.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.