eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Sądu Rejonowego w KluczborkuOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kluczborku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Kluczborku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000323708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 2

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kluczbork.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: kluczbork.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kluczborku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bde59f9e-8ed3-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122889/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach SR w Kluczborku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bde59f9e-8ed3-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem https//:ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy.
2. Platforma jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
3. W sytuacji awarii lub błędów lub niedostępności Platformy uniemożliwiających komunikację Wykonawcy z Zamawiającym poprzez Platformę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@kluczbork.sr.gov.pl , pod rygorem utraty prawa powoływania się na konsekwencje awarii lub błędów lub niedostępności Platformy w toku niniejszego postępowania.
4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Pozostałe informacje zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D-2502-2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.
2. Wymogi dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących usługi sprzątania na podstawie umowy o pracę:
2.1. Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności służące realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
2.2. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
2.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
usługi sprzątania, z wyłączeniem innych czynności oraz dodatkowych godzin sprzątania
2.4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie weryfikacji i kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia – zgodnie Projektem Umowy.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie higieniczno–sanitarne oraz pomieszczenie gospodarcze (do przechowania środków czystości i drobnych narzędzi pracy) w każdym z obiektów realizacji usługi sprzątania, innych czynności sprzątania oraz dodatkowych godzin sprzątania.
4. Pomieszczenia udostępnione będą nieodpłatnie na czas realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zapewnia: zabezpieczenie miejsca wykonywania usług sprzątania, innych czynności oraz dodatkowych godzin sprzątania pod względem bhp, zabezpieczenie bhp dla pracowników oraz osób (dotyczy innych czynności oraz dodatkowych godzin sprzątania) wykonujących usługi sprzątania, inne czynności oraz dodatkowe godziny sprzątania, a także sprzęt niezbędny do wykonania w/w usług.
6. Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do świadczenia usług sprzątania, innych czynności oraz dodatkowych godzin sprzątania muszą posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności na dzień rozpoczęcia odpowiednio usług
sprzątania, innych czynności lub dodatkowych godzin sprzątania.
7. Do wykonania prac na wysokości powyżej 1m Wykonawca zobowiązany jest skierować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i badania lekarskie oraz wyposażone w środki techniczne i środki ochrony osobistej niezbędne do
bezpiecznego i należytego wykonania usług sprzątania, innych czynności sprzątania oraz dodatkowych godzin sprzątania.
8. Zamawiający zapewnia Wykonawcy składowanie odpadów we właściwych kontenerach zbiorczych usytuowanych na terenie posesji Zamawiającego, z uwzględnieniem ich segregacji. Opróżnianie kontenerów zbiorczych należy do obowiązków Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania posegregowanych odpadów do właściwych kontenerów zbiorczych lub miejsc zbiorczych wskazanych przez Zamawiającego, z zachowaniem obowiązującego sposobu segregacji odpadów u
Zamawiającego. Przed umieszczeniem odpadów we właściwych kontenerach zbiorczych Wykonawca dokona zgniecenia lub rozłożenia odpadów w celu zminimalizowania ich powierzchni/objętości.
10. Odpady o charakterze niekomunalnym (o kodzie różnym niż 20) wytwarzane przez Wykonawcę w czasie wykonywania usługi sprzątania, pozostają własnością Wykonawcy i nie mogą być składowane na terenie Zamawiającego bez jego zgody.
Odpady te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać usunięte przez Wykonawcę jego wysiłkiem i na własny koszt (np. opakowania po środkach czystości, ścierki, gąbki, itp.).
11. Na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca może nieodpłatnie korzystać z wody i energii elektrycznej Zamawiającego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
12. Wszyscy pracownicy i osoby wybrane do świadczenia usług sprzątania obowiązuje zakaz:
a) wprowadzania osób trzecich do budynków i na teren posesji Sądu Rejonowego w Kluczborku;
b) korzystania ze sprzętu biurowego Sądu Rejonowego w Kluczborku;
c) przeglądania, kopiowania lub wynoszenia dokumentów Sądu Rejonowego w Kluczborku;
d) korzystania z telefonów Sądu Rejonowego Kluczborku;
e) picia alkoholu, spożywania narkotyków i innych środków odurzających na terenie budynków i posesji Sądu Rejonowego w
Kluczborku;
f) stawienia się do miejsca świadczenia usług sprzątania tj. na teren budynków i posesji Sądu Rejonowego w Kluczborku w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz w stanie nietrzeźwym.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może zostać powierzona podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania przez Wykonawcę z wizji lokalnej odpowiednio budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku i/lub przy ul. Katowickiej 2 budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 15, pod warunkiem wcześniejszego umówienia dnia i godziny z przedstawicielem Zamawiającego.
15. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określa Projekt Umowy wraz z ich załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania dodatkowych godzin sprzątania w łącznej ilości 500h w trakcie trwania umowy. Dodatkowe godziny sprzątania będą mogły być wykorzystane przez Zamawiającego w razie zaistnienia takich potrzeb, w szczególności podczas remontu budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 2 lub remontu
budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15, a także podczas nieobecności pracownika Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania dodatkowych godzin sprzątania.
3. Każdorazowo potrzeba wykorzystania dodatkowych godzin sprzątania będzie zgłaszana Wykonawcy przez Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 1 dnia roboczego. Zgłoszenie będzie zawierało ilość godzin oraz dni w jakich będą wykorzystywane dodatkowe godziny sprzątania.
4. Dodatkowe godziny sprzątania wykonywane podczas nieobecności pracownika Zamawiającego obejmują:
a) sprzątanie dwóch kondygnacji (piwnica i parter) budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 2 o łącznej powierzchni ok. 710 m2 ( w tym archiwum na parterze o powierzchni ok. 66 m2);
b) rodzaje nawierzchni: posadzki ceramiczne, parkiet, wykładzina PCV, wykładzina dywanowa,
c) rodzaje i ilość pomieszczeń 20 pomieszczeń; w tym; pomieszczenia biurowe, WC (5 toalet), sala rozpraw, pokój narad, archiwum, cela, korytarze, pomieszczenie ochrony i klatka schodowa z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
d) godz. 14:00 – 18:00,
e) czynności jakie będą wykonywane:
- codzienne odkurzanie wykładzin dywanowych, podłóg i mebli tapicerskich;
- codzienne wycieranie kurzu z mebli, parapetów okiennych, aparatów telefonicznych, drukarek, komputerów itp.
znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach;
- codzienne opróżnianie koszy na śmieci;
- codzienne mycie wszelkich urządzeń sanitarnych oraz podłóg i ścian w pomieszczeniach sanitarnych;
- mycie okien i drzwi w miarę potrzeby;
- usuwanie pajęczyn i odkurzanie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach
- sprawdzanie, czy w pomieszczeniach biurowych po godzinach pracy wyłączone są odbiorniki i urządzenia elektryczne.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: udział osób niepełnosprawnych w realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: udział osób bezrobotnych w realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga wpisu do rejestrów zawodowych lub handlowych. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, oprócz Oświadczenia, na podstawie którego przeprowadzi ocenę spełnienia
warunku;
2. wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Działalność prowadzona
na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku oprócz Oświadczenia, na podstawie którego przeprowadzi
ocenę spełnienia warunku;
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, oprócz Oświadczenia, na podstawie którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku;
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje usługi odpowiadające rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie sporządzenie i przedstawienie Wykazu usług zawierającego należycie wykonane usługi spełniające warunki określone przez Zamawiającego, tj.:
Za odpowiadające rodzajem i wartością Zamawiający uzna co najmniej 3 usługi, zrealizowane lub realizowane przez jeden
podmiot, z których każda obejmuje usługi sprzątania obiektów w szczególności obiektów biurowych (z wyłączeniem hal, magazynów, hangarów) o powierzchni sprzątania min. 1 000 m2, przy czym wartość każdej z takich usług nie jest mniejsza niż 200 000 zł brutto.
4.2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego i wskaże te osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie sporządzenie i przedstawienie Wykazu osób zawierającego min. 6 osób, które będą świadczyć usługi sprzątania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, które potwierdzają brak podstaw do wykluczenia:
1. Oświadczenie – aktualność, które potwierdza aktualność informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP;
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach o opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1170);
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b. PZP dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;
g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c PZP;
h) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;
i) art. 109 ust. 1 pkt 5–9 PZP;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie - aktualność, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykaz usług, wykonanych lub wykonywanych należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.
Za odpowiadające rodzajem i wartością Zamawiający uzna co najmniej 3 usługi, zrealizowane lub realizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje usługi sprzątania obiektów w szczególności obiektów biurowych (z wyłączeniem hal, magazynów,
hangarów) o powierzchni sprzątania min. 1 000 m2, przy czym wartość każdej z takich usług nie jest mniejsza niż 200 000 zł brutto.
Dowodami są:
- referencje;
- inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wystawione przez podmiot, na rzecz którego były one wykonane lub są
wykonywane;
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać wyżej wskazanych
dokumentów.
W przypadku, gdy wartości podawane w dowodach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu będą wyrażone
w innych walutach niż złoty, muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich
walut obcych NBP, aktualnej na dzień wystawienia dowodu i wpisane na tym samym dowodzie.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz winny uwzględnić wartość zrealizowaną na dzień wystawienia dowodów potwierdzających zrealizowanie usług z należytą starannością.
W razie konieczności, szczególnie gdy Wykaz usług lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (ofertę składa pełnomocnik) – pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
3) Oświadczenie, które wstępnie potwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
4) Oświadczenie art. 117 ust. 4 PZP wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy;
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy;
7) Oryginał wadium w postaci elektronicznej (wniesionego w formie innej niż pieniądz).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do złożenia oferty, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 1 SWZ.
2. Wysokość wadium wynosi: 7 000,00 PLN
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zasady wniesienia wadium w formie pieniądza:
4.1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr rachunku bankowego: 23 1130 1017 0021 1002 4790 0004
tytuł przelewu: ,,Wadium D–2502–2/23”
4.2. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 4.1. SWZ, co oznacza, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 1 SWZ (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zasady wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w Rozdziale XII ust. 3.2.–3.4. SWZ:
5.1. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w Rozdziale XII ust. 3.2.–3.4. SWZ – należy złożyć za pośrednictwem Platformy w oryginale w postaci elektronicznej.
5.2. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji o których mowa w Rozdziale XII ust. 3.2.–3.4. SWZ musi być przekazane przez gwaranta lub poręczyciela za pośrednictwem Wykonawcy.
5.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w Rozdziale XII ust. 3.2.–3.4. SWZ – ma mieć formę gwarancji lub poręczeń, z treści których jednoznacznie będzie wynikać zagwarantowane prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki tzn. na pierwsze żądanie i bezwarunkowo w każdej z sytuacji opisanych w PZP.
Termin ważności w/w dokumentów musi się pokrywać z terminem związania ofertą.
5.4. Za termin wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w Rozdziale XII ust. 3.2.–3.4. SWZ uznaje się datę i godzinę jego złożenia za pośrednictwem Platformy przed terminem składania ofert, o którym mowa w
Rozdziale XV ust. 1 SWZ (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Zasady zwrotu wadium:
6.1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcom wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, na podstawie
przesłanek i w terminach określonych w art. 98 PZP.
6.2. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w Rozdziale XII ust. 3.2.–3.4. SWZ – Zamawiający zwróci Wykonawcom na podstawie przesłanek określonych w art. 98 PZP.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymuje wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider konsorcjum). Pełnomocnik konsorcjum winien zalogować się na
swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy" dodać pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta tj. w formie elektronicznej (opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (np. skanu) sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, opatrzonego: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca (opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
3. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - doświadczenia nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez tych wykonawców.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie art. 117 ust. 4 PZP, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to musi zostać podpisane przez wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub przez pełnomocnika, uprawnionego do podpisania tego oświadczenia.
10. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał przedłożenia mu kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w sytuacji zmiany (przesunięcia) godzin pracy określonych w § 1 Umowy, bez zmiany zakresu świadczonej usługi i bez zmiany kwoty wynagrodzenia;
2) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym zakresie deklarowanym przez Zamawiającego tj. przez okres 30 miesięcy, jeżeli w trakcie realizacji
Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację jej przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiający.
3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;
b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących u Zamawiającego
c) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy
Żadna ze zmian wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 3) lit. a) - c) Umowy nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Wykonawca wprowadzi nową stawkę z dniem jej wejścia w życie przy czym jeżeli zmiana stawki nastąpiła po dacie wystawienia dokumentu księgowego, Wykonawca wprowadzi nową stawkę w kolejnym okresie rozliczeniowym. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulega zamianie;
5) w przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie w takim przypadku zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść w związku z podwyższeniem wynagrodzenia minimalnego. Obowiązek
zmian nie dotyczy wynagrodzenia minimalnego jakie będzie obowiązywać w 2024r.;
6) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osób wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;
7) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Cd. Zmiany Umowy:
8) w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie co najmniej części przedmiotu Umowy;
W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone przy czym Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wszystkie odebrane świadczenia.
9) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy;
10) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy (m.in. w razie zmiany przepisów normujących zagadnienia struktury
organizacyjnej sądownictwa powszechnego).
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 4)–7) Umowy na koszt wykonania zamówienia.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie właściwych aktów prawnych wywołujących zmiany, o których mowa w § 12 ust. 1 Umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem:
a) zmiany Przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy lub danych kontaktowych do tych osób lub zmiany innych osób funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie;
b) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego;
5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko za zgodą obu jej stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, sporządzonego przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej zmiany za wyjątkiem zmian wskazanych w § 12 ust.
2 Umowy.
6. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania do Zamawiającego propozycji/projektu aneksu do umowy prześle Zamawiającemu ewentualne uwagi lub propozycje zmian.
7. W przypadku gdy Zamawiający otrzyma zasadne uwagi od Wykonawcy do aneksu do umowy, zmiany zostaną uwzględnione w aneksie, a sam aneks podpisany przez Strony umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.