eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na 2024 rokOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na 2024 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

1.3.) Oddział zamawiającego: Szkoła Podstawowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368022700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowiańska 1

1.5.2.) Miejscowość: Olecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 875202086

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp2@olecko.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp2olecko.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na 2024 rok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e043dc58-8e9c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522531

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00085453/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e043dc58-8e9c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 6 SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych
i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust.1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 6 SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej.
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdz. XIII SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących
do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne
są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu na platformie e-Zamówienia.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sp2@olecko.edu.pl (nie dotyczy składania ofert).
12. Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania Wykonawcy powinni posługiwać się numerem referencyjnym postępowania: SP2.261.1.2023

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku (dalej jako „Administrator”). Dane kontaktowe Administratora:
a) adres: ul. Słowiańska 1, 19 – 400 Olecko
b) telefon: 87 520 20 86
c) e-mail: sp2@olecko.edu.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, email: kontakt@wbsystem.pl lub listownie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji- podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze w szczególności w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Administrator udostępni Państwa dane osobowe również podmiotom przetwarzającym oraz świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie utrzymania systemów informatycznych, poczty elektronicznej i tradycyjnej oraz bankowości elektronicznej.
5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celu. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do spełnienia celu przetwarzania oraz mogą one być przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do:
a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. lit c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP2.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 3

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku 2024

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15113000-3 - Wieprzowina

15111100-0 - Wołowina

15131130-5 - Wędliny

15131135-0 - Wędliny drobiowe

15131500-0 - Produkty drobiowe

15131400-9 - Produkty wieprzowe

15112000-6 - Drób

15112100-7 - Świeży drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja będzie zastosowana do każdej części zamówienia oddzielnie.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:
- łączna cena oferty brutto - 60,00 pkt = 60%
- czas reakcji na reklamację - 40,00 pkt = 40%
3. Przy ocenie kryterium cena zostanie wykorzystany wzór:
- cena najniższa z ważnych ofert / cena badanej oferty x 60
- maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium cena wynosi 60
4. Przy ocenie kryterium czas reakcji na reklamację, tj.: czas na wymianę wadliwego
lub o obniżonej wartości towaru lub uzupełnienia braków liczony od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Za towar wadliwy Zamawiający uzna art. żywnościowe, których jakość lub ilość w chwili dostawy jest niezgodna ze złożonym zamówieniem. Maksymalny czas wynosi 2 godziny.
- do 1 godziny włącznie – 40,00 pkt,
- powyżej 1 godziny do 1,5 godziny włącznie - 20 pkt.
- powyżej 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin - 0 pkt.
5. Niewskazanie czasu koniecznego na wymianę lub uzupełnienie towaru, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Maksymalnie, łącznie za oba kryteria można uzyskać 100 pkt. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert , Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku 2024

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15530000-2 - Masło

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja będzie zastosowana do każdej części zamówienia oddzielnie.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:
- łączna cena oferty brutto - 60,00 pkt = 60%
- czas reakcji na reklamację - 40,00 pkt = 40%
3. Przy ocenie kryterium cena zostanie wykorzystany wzór:
- cena najniższa z ważnych ofert / cena badanej oferty x 60
- maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium cena wynosi 60
4. Przy ocenie kryterium czas reakcji na reklamację, tj.: czas na wymianę wadliwego
lub o obniżonej wartości towaru lub uzupełnienia braków liczony od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Za towar wadliwy Zamawiający uzna art. żywnościowe, których jakość lub ilość w chwili dostawy jest niezgodna ze złożonym zamówieniem. Maksymalny czas wynosi 2 godziny.
- do 1 godziny włącznie – 40,00 pkt,
- powyżej 1 godziny do 1,5 godziny włącznie - 20 pkt.
- powyżej 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin - 0 pkt.
5. Niewskazanie czasu koniecznego na wymianę lub uzupełnienie towaru, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Maksymalnie, łącznie za oba kryteria można uzyskać 100 pkt. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert , Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku 2024

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja będzie zastosowana do każdej części zamówienia oddzielnie.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:
- łączna cena oferty brutto - 60,00 pkt = 60%
- czas reakcji na reklamację - 40,00 pkt = 40%
3. Przy ocenie kryterium cena zostanie wykorzystany wzór:
- cena najniższa z ważnych ofert / cena badanej oferty x 60
- maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium cena wynosi 60
4. Przy ocenie kryterium czas reakcji na reklamację, tj.: czas na wymianę wadliwego
lub o obniżonej wartości towaru lub uzupełnienia braków liczony od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Za towar wadliwy Zamawiający uzna art. żywnościowe, których jakość lub ilość w chwili dostawy jest niezgodna ze złożonym zamówieniem. Maksymalny czas wynosi 2 godziny.
- do 1 godziny włącznie – 40,00 pkt,
- powyżej 1 godziny do 1,5 godziny włącznie - 20 pkt.
- powyżej 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin - 0 pkt.
5. Niewskazanie czasu koniecznego na wymianę lub uzupełnienie towaru, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Maksymalnie, łącznie za oba kryteria można uzyskać 100 pkt. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert , Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku 2024

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja będzie zastosowana do każdej części zamówienia oddzielnie.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:
- łączna cena oferty brutto - 60,00 pkt = 60%
- czas reakcji na reklamację - 40,00 pkt = 40%
3. Przy ocenie kryterium cena zostanie wykorzystany wzór:
- cena najniższa z ważnych ofert / cena badanej oferty x 60
- maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium cena wynosi 60
4. Przy ocenie kryterium czas reakcji na reklamację, tj.: czas na wymianę wadliwego
lub o obniżonej wartości towaru lub uzupełnienia braków liczony od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Za towar wadliwy Zamawiający uzna art. żywnościowe, których jakość lub ilość w chwili dostawy jest niezgodna ze złożonym zamówieniem. Maksymalny czas wynosi 2 godziny.
- do 1 godziny włącznie – 40,00 pkt,
- powyżej 1 godziny do 1,5 godziny włącznie - 20 pkt.
- powyżej 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin - 0 pkt.
5. Niewskazanie czasu koniecznego na wymianę lub uzupełnienie towaru, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Maksymalnie, łącznie za oba kryteria można uzyskać 100 pkt. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert , Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku 2024

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

03212100-1 - Ziemniaki

03221000-6 - Warzywa

03142500-3 - Jaja

03222000-3 - Owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja będzie zastosowana do każdej części zamówienia oddzielnie.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:
- łączna cena oferty brutto - 60,00 pkt = 60%
- czas reakcji na reklamację - 40,00 pkt = 40%
3. Przy ocenie kryterium cena zostanie wykorzystany wzór:
- cena najniższa z ważnych ofert / cena badanej oferty x 60
- maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium cena wynosi 60
4. Przy ocenie kryterium czas reakcji na reklamację, tj.: czas na wymianę wadliwego
lub o obniżonej wartości towaru lub uzupełnienia braków liczony od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Za towar wadliwy Zamawiający uzna art. żywnościowe, których jakość lub ilość w chwili dostawy jest niezgodna ze złożonym zamówieniem. Maksymalny czas wynosi 2 godziny.
- do 1 godziny włącznie – 40,00 pkt,
- powyżej 1 godziny do 1,5 godziny włącznie - 20 pkt.
- powyżej 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin - 0 pkt.
5. Niewskazanie czasu koniecznego na wymianę lub uzupełnienie towaru, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Maksymalnie, łącznie za oba kryteria można uzyskać 100 pkt. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert , Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku 2024

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15411000-2 - Oleje zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja będzie zastosowana do każdej części zamówienia oddzielnie.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:
- łączna cena oferty brutto - 60,00 pkt = 60%
- czas reakcji na reklamację - 40,00 pkt = 40%
3. Przy ocenie kryterium cena zostanie wykorzystany wzór:
- cena najniższa z ważnych ofert / cena badanej oferty x 60
- maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium cena wynosi 60
4. Przy ocenie kryterium czas reakcji na reklamację, tj.: czas na wymianę wadliwego
lub o obniżonej wartości towaru lub uzupełnienia braków liczony od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Za towar wadliwy Zamawiający uzna art. żywnościowe, których jakość lub ilość w chwili dostawy jest niezgodna ze złożonym zamówieniem. Maksymalny czas wynosi 2 godziny.
- do 1 godziny włącznie – 40,00 pkt,
- powyżej 1 godziny do 1,5 godziny włącznie - 20 pkt.
- powyżej 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin - 0 pkt.
5. Niewskazanie czasu koniecznego na wymianę lub uzupełnienie towaru, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Maksymalnie, łącznie za oba kryteria można uzyskać 100 pkt. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert , Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku 2024

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15894000-1 - Przetworzone produkty spożywcze

15894300-4 - Dania gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja będzie zastosowana do każdej części zamówienia oddzielnie.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:
- łączna cena oferty brutto - 60,00 pkt = 60%
- czas reakcji na reklamację - 40,00 pkt = 40%
3. Przy ocenie kryterium cena zostanie wykorzystany wzór:
- cena najniższa z ważnych ofert / cena badanej oferty x 60
- maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium cena wynosi 60
4. Przy ocenie kryterium czas reakcji na reklamację, tj.: czas na wymianę wadliwego
lub o obniżonej wartości towaru lub uzupełnienia braków liczony od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Za towar wadliwy Zamawiający uzna art. żywnościowe, których jakość lub ilość w chwili dostawy jest niezgodna ze złożonym zamówieniem. Maksymalny czas wynosi 2 godziny.
- do 1 godziny włącznie – 40,00 pkt,
- powyżej 1 godziny do 1,5 godziny włącznie - 20 pkt.
- powyżej 1,5 godziny maksymalnie do 2 godzin - 0 pkt.
5. Niewskazanie czasu koniecznego na wymianę lub uzupełnienie towaru, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Maksymalnie, łącznie za oba kryteria można uzyskać 100 pkt. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert , Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 248 ust. 1 ustawy Pzp).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.