eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Dostawy produktów strączkowych i sypkichOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy produktów strączkowych i sypkich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny we Włocławku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319687

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartnicka 10

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-809

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_wloclawek@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da8ec0c4-82d4-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy produktów strączkowych i sypkich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da8ec0c4-82d4-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045621/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawy produktów strączkowych i sypkich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00493193

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: D.Kw.2232.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 303770,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) groch łuskany (jadalny, połówki) – 6 000,00 kg, nomenklatura CPV: 03221220-4, Polska Norma: PN-81/R-65032. Groch łuskany, suszony, ziarna jednorodne odmianowo, zdrowe, czyste, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
2) fasola biała (jadalna) – 5 300,00 kg, nomenklatura CPV: 03221210-1, Polska Norma: PN-75/R-65031. Fasola biała, suszona, ziarna zbliżone wielkością do odmiany „średni Jaś”, w całości, jednorodne odmianowo, zdrowe, czyste, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w opakowaniach jednorazowych 25 kg.
3) kostka sojowa – 2 200 kg, pakowana w opakowaniach max. 15kg. CPV: 15890000-3.
4) kotlet sojowy – 2 900 kg; o wadze 10-20g sztuka i grubości ok. 10 mm, w całości nie pokruszony, pakowany w opakowaniach max. po 10kg. CPV: 15890000-3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03221220-4 - Groch

03221210-1 - Fasola

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.5.5.) Wartość części: 109890,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) ryż długoziarnisty biały - w opakowaniach jednostkowych nie mniejszych niż 1kg, a nie większych niż 25 kg. Szacunkowa ilość zapotrzebowania 13 000 kg. Nomenklatura CPV:15614100-6, Polska Norma: PN-A-74220:1997, PN-ISO 7301:2004
2) mąka pszenna typ 550 - w opakowaniach jednostkowych nie mniejszych niż 1kg. Szacunkowa ilość zapotrzebowania 7 500 kg. Nomenklatura CPV:15612100-2 , Polska Norma: PN-A-74022:2003
3) mąka ziemniaczana - w opakowaniach jednostkowych nie mniejszych niż 1 kg. Szacunkowa ilość zapotrzebowania 500 kg. Nomenklatura CPV: 15600000-0, PN-A-74710:1974P
4) makaron kolanka - o barwie żółtej, w opakowaniach jednostkowych nie mniejszych niż 5 kg. Szacunkowa ilość zapotrzebowania 22 500 kg. Nomenklatura CPV: 15851100-9, Polska Norma: PN-A-74131:1999.
5) kasza jęczmienna średnioziarnista - w opakowaniach jednostkowych nie mniejszych niż 1kg. Szacunkowa ilość zapotrzebowania 11 000 kg. Nomenklatura CPV: 15610000-7, Polska Norma: PN-87/A-74203
6) kasza manna - w opakowaniach jednostkowych nie mniejszych niż 1kg. Szacunkowa ilość zapotrzebowania 3 500 kg. Nomenklatura CPV: 15613300-1, Polska Norma: PN-88/A-74036
7) płatki owsiane (błyskawiczne)– w opakowaniach max. 25kg. Szacunkowa ilość zapotrzebowania 50 kg. Nomenklatura CPV: 15613380-5, Polska Norma: PN-82/A-74037.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15614100-6 - Ryż długoziarnisty

15612100-2 - Mąka pszenna

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15851100-9 - Makaron niegotowany

15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

15613300-1 - Produkty zbożowe

15613380-5 - Płatki owsiane

4.5.5.) Wartość części: 193880 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 14.11.2023 r. wyznaczył termin składania ofert do dnia 22.11.2023 r. do godz. 10:00. W dniach 17.11.2023 r. i 19.11.2023 r. na platformie e-zamówienia prowadzono prace techniczne, natomiast w dniach 20.11.2023 r., 21.11.2023 r. i 22.11.2023 r. na w/w platformie wystąpiły problemy techniczne. Termin na złożenie ofert został z przyczyn niezależnych od Zamawiającego skrócony, ponieważ we wskazanych powyżej dniach Wykonawcy mieli problemy ze złożeniem ofert. Zamawiający podjął próby wydłużenia terminu składania ofert, ale problemy techniczne na platformie e-zamówienia uniemożliwiły zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu oraz terminów składania
i otwarcia ofert. Zamawiający kierując się zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców wynikającą z art. 16 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 14.11.2023 r. wyznaczył termin składania ofert do dnia 22.11.2023 r. do godz. 10:00. W dniach 17.11.2023 r. i 19.11.2023 r. na platformie e-zamówienia prowadzono prace techniczne, natomiast w dniach 20.11.2023 r., 21.11.2023 r. i 22.11.2023 r. na w/w platformie wystąpiły problemy techniczne. Termin na złożenie ofert został z przyczyn niezależnych od Zamawiającego skrócony, ponieważ we wskazanych powyżej dniach Wykonawcy mieli problemy ze złożeniem ofert. Zamawiający podjął próby wydłużenia terminu składania ofert, ale problemy techniczne na platformie e-zamówienia uniemożliwiły zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu oraz terminów składania i otwarcia ofert. Zamawiający kierując się zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców wynikającą z art. 16 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.