eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Modernizacja budynku ZO w Pruszynie w ramach zadania "Zespół Oświatowy w Pruszynie - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku"Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku ZO w Pruszynie w ramach zadania „Zespół Oświatowy w Pruszynie - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siedlce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582552

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Asłanowicza 10

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 6327731 w.56

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.kosyl@gminasiedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-siedlce

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminasiedlce.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku ZO w Pruszynie w ramach zadania „Zespół Oświatowy w Pruszynie - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd934e81-68db-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522517

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033048/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.62 Modernizacja budynku ZO w Pruszynie w ramach zadania "Zespół Oświatowy w Pruszynie - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00440874

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OZF.271.87.2023.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 455727,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja budynku ZO w Pruszynie w ramach zadania „Zespół Oświatowy w Pruszynie - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku”, według zasad i na warunkach wskazanych w umowie i specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy.
2. Zakres robót obejmuje:
wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej na działce nr ew. 215/2 w miejscowości Pruszyn, ul. Dolina Liwca 46, gm. Siedlce.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zgodny z:
1) Dokumentacją projektową,
2) Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
3) Przedmiarem robót opisującym przedmiot zamówienia.
Dodatkowe informacje w Rozdziale III SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45261221-9 - Malowanie dachów

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 448888,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 797777,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 448888,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MACIEJ NOWAK FIRMA-PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 143040900

7.3.4) Miejscowość: Mrozowa Wola 60

7.3.5) Kod pocztowy: 07-104

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 448888,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.