eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › "Zakup i dostawa tonerów, bębnów i tuszy w okresie od 01.12.2023 roku do 31.12.2023 roku dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego"Ogłoszenie z dnia 2022-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup i dostawa tonerów, bębnów i tuszy w okresie od 01.12.2023 roku do 31.12.2023 roku dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GRODZISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Daleka 11a

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat-grodziski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-grodziski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiat-grodziski.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa tonerów, bębnów i tuszy w okresie od 01.12.2023 roku do 31.12.2023 roku dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0063706-6b03-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00522512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00339813/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup i dostawę tonerów, bębnów i tuszy dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454659/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 174598,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa tonerów, bębnów i tuszy do drukarek, ploterów i kserokopiarek w okresie od 01.01.2023 r do 31.12.2023 roku.
Zamawiający żąda dostarczenia wyłącznie materiałów fabrycznie nowych, spełniających wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie, do siedziby Starostwa Powiatu Grodziskiego po mailowym lub telefonicznym zgłoszeniu potrzeb przez Zamawiającego.
Ilości podane w „Tabeli zawierającej rodzaj, szacunkową ilość, cenę jednostkową netto i brutto poszczególnych tonerów, bębnów i tuszy planowanych do zakupu przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” (Formularz Cenowy – Załącznik nr 7 do SWZ) mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zaproponowanie materiałów zamienników tylko do pozycji 36,54, 55,56,57,58,59 pod warunkiem spełnienia przez te materiały wymogów przedstawionych w opisie produktów. Oferenci powinni uzupełnić zapis w kolumnie B Formularza cenowego w tych pozycjach podając zamiennik. Zaproponowane zamienniki muszą mieć minimum roczny okres gwarancji.
Ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie są stałe przez cały czas obowiązywania umowy.
Dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego na koszt Dostawcy. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą, w tym w szczególności z transportem, załadunkiem i rozładunkiem oraz ubezpieczeniem przedmiotu dostawy. Koszty te muszą być ujęte w oferowanych przez Oferenta cenach jednostkowych.
Zakres poszczególnych partii zamówienia ustalany będzie każdorazowo zleceniem, w zakresie asortymentowym wyszczególnionym w Załączniku nr 7 do SWZ, przesyłanym Dostawcy drogą mailową lub telefonicznie.
Dostawca realizował będzie zamówienia w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, od daty przekazania zlecenia. Minimalna kwota, od której realizowane będą zamówienia wynosi 500 zł brutto
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu zamówionych materiałów na koszt Dostawcy w przypadku stwierdzenia niezgodności z umową.
Dostawca zapewni ciągłą dostępność materiałów wymienionych w Załączniku nr 7 do SWZ przez cały okres obowiązywania umowy.
Faktury muszą być wystawione za każde zlecenie oddzielnie.
Odbioru dostarczonych materiałów dokonywać będą pracownicy Zamawiającego wskazani w umowie.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również odbiór i utylizacja zużytych tonerów, bębnów i pojemników po tuszach z siedziby Starostwa na koszt Wykonawcy jeden raz na kwartał w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz wystawienie karty przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dostawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za usługę odbierania zużytych tonerów, bębnów i pojemników po tuszach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 209668,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 247758,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 209668,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp. jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251020624

7.3.3) Ulica: Wólczańska

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-516

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 209668,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.