eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kwidzyn › Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KwidzynieOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002791402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 27 lokal 4

1.5.2.) Miejscowość: Kwidzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-500

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gopskwidzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gopskwidzyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f9f62b9-8dda-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522148

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041869/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f9f62b9-8dda-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Obsługa komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składanie ofert odbywa się przy użyciu : https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452), zwany dalej: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2247) zwany dalej: Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
3.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. Pozostałe informacje zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem zbioru danych jest Kierownik GOPS w Kwidzynie,mający siedzibę w Kwidzynie (82-500)przyul.11-go Listopada 27/4, który odpowiada za przetwarzanie danych w dokumentacji papierowej i elektronicznej wytwarzanej w związku z realizacją zadań wynikających z działalności GOPS Kwidzyn.Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email:sekretariat@gopskwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynieul. 11-go Listopada 27/4, 82-500 Kwidzyn Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: sekretariat@gopskwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby GOPSwKwidzynie.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia. Administrator przetwarza Pana/Pani dane w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięciu celów, o których mowa wyżej. Podstawa prawna: art. 275 pkt 1 i art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych,art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi GOPS w Kwidzynie zawarł umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 80 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Następnie dokumenty w formie papierowej przekazane zostaną do składnicy akt GOPS Kwidzyn na okres 5/10 lat zgodnie z kategorią archiwalną i na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej i w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla GOPS w Kwidzynie. Po upływie obowiązującego okresu przechowywania w składnicy akt dokumenty ulegną brakowaniu. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:- dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO)- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) z zastrzeżeniem Art. 19 ust .2 PZP*- prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem art. 19 ust. 3 PZP. Nie przysługuje Pani/Panu:- prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO)- prawo do przenoszenia danych osobowych, (art. 20 RODO)- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Uczestnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest dobrowolne, jednakże podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania wymaganych danych określone zostały w ustawie Pzp. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.FA.V.261.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia sklasyfikowano według wspólnego słownika zamówień pod kodem CPV: 85000000-9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85311100-3 - usługi opieki społecznej dla osób starszych;
85311200-4 - usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych.
2. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie”.
3. Usługi opiekuńcze świadczone będą na obszarze Gminy Wiejskiej Kwidzyn dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Usługi opiekuńcze świadczone będą również dla osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
4. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone zarówno w dni robocze jak i w dni ustawowo wolne od pracy.
5. Szacunkowa średnia miesięczna liczba świadczeniobiorców wynosić będzie 25 osób.
6. Szacunkowa liczba godzin miesięcznie wynosić będzie 1.500.
7. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi opiekuńcze i faktyczna, miesięczna liczba godzin świadczenia usług będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych (liczba osób i godzin może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu).
Zamawiający informuje, że liczba świadczeń w okresie ostatnich 3 lat kształtowała się na poziomie:
2020 rok 24.244 godzin,
2021 rok 25.366 godzin,
2022 rok 16.024 godzin.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:
-utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy oraz sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
- zapewnienie bezpiecznego otoczenia do poruszania się,
- utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego użytkowanego przez osobę korzystającą z usług, dbanie o higienę żywności,
-pranie bielizny osobistej i lekkiej odzieży,
-pranie i zmianę bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania przez osobę objętą usługami pralki) lub zanoszenie bielizny do pralni, na koszt świadczeniobiorcy.
-prasowanie odzieży,
-zakup podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego oraz lekarstw, pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów,
-przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diet (w tym co najmniej jednego gorącego posiłku dziennie),
-pomoc przy spożywaniu posiłków,
-palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody,
-załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków, realizację recept oraz rzetelne i terminowe rozliczanie się z wydatkowanych środków finansowych,
2) opiekę higieniczną:
- mycie, czesanie i ubieranie, z uwzględnieniem problemów utrzymania higieny w załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
- golenie,
- kąpanie,
- przesłanie łóżka,
- układanie chorego w łóżku, zmiana pozycji chorego w łóżku,
- zapobieganiu powstawaniu odleżyn,
3) zalecaną przez lekarza pielęgnację:
- podawanie leków, smarowanie, okłady, zamawianie wizyt lekarskich, wizyty lekarskie w przychodni, udział w zabiegach specjalistycznych,
4) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem:
- organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem,
- czytanie, prowadzenie rozmów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: liczba osób wykonujących ponad rok czynności związane z realizacją usług opiekuńczych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu (w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 108 ust. 1, 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023, poz. 1497 ze zm)),
- spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie art. 112 Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące :
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 150 000 zł.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie usługi w zakresie niezbędnym do spełniania warunku doświadczenia. Warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 usługę opiekuńczą w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej o wartości minimum 600 000 zł brutto
wraz z potwierdzeniem, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych (również wykonywanych) warunek uważa się za spełniony gdy wartość części zamówienia wykonanego do upływu terminu składania ofert jest proporcjonalne do danego okresu i spełnia postawiony warunek udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SWZ).

2) Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował minimum 30 osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającymi co najmniej miesięczne doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Każda osoba skierowana do realizacji zamówienia przez Wykonawcę do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy ukończyła kurs przygotowujący do realizacji usług opiekuńczych (załącznik nr 2 do SWZ).


Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia- wg załącznika nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ.

Oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XII:

1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.


2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy- (załącznik nr 1 do SWZ),


3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (załącznik nr 2 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1.1. Formularz ofertowy – (interaktywny formularz ofertowy wygenerowany poprzez platformę e-Zamówienia i dostępny na platformie e-Zamówienia) – załącznik nr 9 do SWZ.

1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- przygotowane wg. wzoru - załącznik nr 3 do SWZ.
1.3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy ) - załącznik nr 8 do SWZ.
1.4. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).
1.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)- załącznik nr 5 do SWZ.
1.6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)- załącznik nr 4 do SWZ
1.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
1.8. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
2. Formalności przed podpisaniem umowy:
2.1. Przedłożenie przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających doświadczenie osób wykonujących ponad rok czynności związane z realizacją usług opiekuńczych (kryterium oceny ofert) stosownie do oświadczenia wykonawcy w formularzu ofertowym.
2.2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2.3. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).
2.4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2.5. Brak przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 (art. 117 Pzp), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy- załącznik nr 4 do SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców. Natomiast spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
5. W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
7. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XIII obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.
10. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
11. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dotyczące oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do dnia wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.