eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych oraz pogwarancyjnych napraw mechanicznych pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w LublinieOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych oraz pogwarancyjnych napraw mechanicznych pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Szeligowskiego 24

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-883

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 814522300

1.5.8.) Numer faksu: 814522306

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.lublin@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych oraz pogwarancyjnych napraw mechanicznych pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3610408b-8850-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131298/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych, pogwarancyjnych napraw mechanicznych pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące podpisu elektronicznego, zawarte są w rozdz. IX oraz XII ust. 6-10 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0601-ILZ.260.30.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych oraz pogwarancyjnych napraw mechanicznych pojazdów służbowych na terenie miasta Lublin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji na części zamienne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych oraz pogwarancyjnych napraw mechanicznych na terenie miasta Chełm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji na części zamienne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych oraz pogwarancyjnych napraw mechanicznych pojazdów służbowych na terenie miasta Zamość.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji na części zamienne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych oraz pogwarancyjnych napraw mechanicznych pojazdów służbowych na terenie miasta Biała Podlaska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji na części zamienne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia.
1) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę, tzn.: należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim zakresem (w szczególności rodzajem) usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
2) Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia zamawiający uznaje:
a) usługi w zakresie napraw oraz przeglądów pojazdów samochodowych świadczonych na podstawie jednej umowy na rzecz jednego podmiotu,
b) okres świadczenia usługi wynosił co najmniej 6 miesięcy,
c) warunki opisane powyżej w lit. a) i lit. b) muszą być spełnione łącznie przez każdą z wykazywanych realizacji,
d) w przypadku usług, które w dniu wyznaczonym na składanie ofert nie zostały zakończone, za potwierdzające spełnianie przedmiotowego warunku zamawiający będzie uznawał takie usługi, które do dnia składania ofert są wykonywane przez co najmniej 6 miesięcy,
e) w przypadku usług, których wykonywanie rozpoczęto dawniej (później) niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, za potwierdzające spełnianie przedmiotowego warunku zamawiający będzie uznawał takie usługi, które w okresie 3 lat przez upływem terminu składania ofert były wykonywane przez co najmniej 6 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik
nr 3 do SWZ;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – sporządzone nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, o których mowa w rozdz. VII ust. 5 SWZ – w oświadczeniu zamieszczonym w załączniku nr 4 do SWZ;
2. Dowody określające, czy usługi, o których mowa w rozdz. VII ust. 5 SWZ, wymienione w wykazie, o którym mowa powyżej, są wykonywane lub zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie wykonawcy, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (lub innego podmiotowego środka
dowodowego potwierdzającego, że wykonawca realizując zamówienie, będzie rzeczywiście dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym), o którym mowa w rozdziale XII ust. 3 pkt 5) SWZ.
4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie, o którym mowa w rozdziale XII ust. 2 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców.
Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII ust. 8-18 SWZ.
Umocowanie do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie może wynikać albo z dokumentu pełnomocnictwa albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z umowy i nie dotyczą treści oferty, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowanych ustawą Pzp oraz w przypadkach i na warunkach określonych poniżej.
2. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp, możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków a mianowicie:
1) zmian dotyczących aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp.;
2) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy;
3) zmiany warunków płatności;
4) zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego;
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów- w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
6) zmiany terminu realizacji umowy na skutek okoliczności spowodowanych siłą wyższą, rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. Szczegóły w §9 ust. 2 pkt 6 umowy.
7) zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na które Zamawiający nie ma wpływu, a które to przyczyny mają bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy;
8) zmian stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy,
9) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (dotyczy wyłącznie stawki za roboczogodzinę);
10) zmiany wartości umowy, przy zachowaniu niezmienionej stawki za roboczogodzinę świadczenia usługi, przy czym łączna wartość zmian dokonanych na niniejszej podstawie nie może przekroczyć 30% wartości umowy,
11) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
12) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży to koszty wykonywania przedmiotu umowy.
3. W przypadku okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 9), zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w okolicznościach i na zasadach opisanych w §9 ust. 3 umowy.
4. Pozostałe zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w oparciu o przesłanki określone w 455 ust. 1 pkt 2)-4) oraz ust. 2 ustawy Pzp. Ich ewentualne zastosowanie zależeć będzie od okoliczności faktycznych i prawnych dokonania zmiany.
5. Zmiany umowy dokonywane na podstawie ust. 2-4 wymagają zgody obu Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zamawiający wykluczy:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.