eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lębork › Remont odcinka dojazdu pożarowego nr 21, stanowiącego przedmiot zamówienia nr SA.270.40.2023 - część zamówienia nr 1 - powtórzenie podobnych robót budowlanychOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont odcinka dojazdu pożarowego nr 21, stanowiącego przedmiot zamówienia nr SA.270.40.2023 – część zamówienia nr 1 – powtórzenie podobnych robót budowlanych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LĘBORK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770528006

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Lębork

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gdansk.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lebork.gdansk.lasy.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont odcinka dojazdu pożarowego nr 21, stanowiącego przedmiot zamówienia nr SA.270.40.2023 – część zamówienia nr 1 – powtórzenie podobnych robót budowlanych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e5b1ce4-8eb1-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00096582/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont drogi leśnej nr L30/11/41 w leśnictwie Leśnice, stanowiący przedmiot zamówienia nr SA.270.40.2023 – część zamówienia nr 1 – powtórzenie podobnych robót budowlanych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie: Zg.z art.214 ust.1pkt7PZP możli.jest udz.,w okresie 3 lat od dnia udz.zam.podstawowego,dotych.wyk.robót bud.objętych tym zam.podstawowym, zam.poleg. na powtó.podob.robót bud.,jeżeli takie zam.było przewidz.w ogł.o zam.dla zam.podst.i jest zg.z jego przedm.oraz całk.wart.tego zam.została uwzgl.przy obl.jego wart.W SWZ oraz ogł. dla post. o udz.zam., przewidz.Możl.udz.w okr.3lat od dnia udz.zam. podstawowego, dotych.wyk.robót bud.,zam.pol.na powtó.podob.robót bud.jak objęte zam. podst.oraz wskazano zakres tych robót bud. oraz war.i, na jakich zostaną one udziel.Dodat.całkow.wart. zam.„podobnego”została uwzgl.przy oblicz.wart.zam. podst. i wynosi20%wart.zam.podst.Zam.podst.udz.w dniu 14.06.23r.,zatem nie upłynął jeszcze3-letni okres, w którym mogą być udz.zam.„podobne”.Okoliczn.uzasadni.skorzystanie z trybu ZWR jest koniecz.pilnego udz.zam., ze wzgl.na intensywne i długotrwałe opady deszczu oraz intensywny transport surowca droga stała się całkowicie nieprzejezdna.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: 2023/BZP 00197144/01

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.78.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 82918,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie odcinka dojazdu pożarowego nr 21 – nr inwentarzowy L30/11/41 przebiegający przez leśnictwa Leśnice i Małoszyce na terenie Nadleśnictwa Lębork. Remont ma na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego nawierzchni drogi.
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje naprawę nawierzchni gruntowej, polegającą na likwidacji ubytków, zastoisk wody, wybojów, zagłębień oraz osiadań zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również hamujących proces powiększania się powstałych uszkodzeń, przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego.
3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi:
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiąca załącznik nr 2 lit. a do Zaproszenia,
 Przedmiar robót – stanowiący załącznik nr 2 lit. b do Zaproszenia,
 Karty technologiczne - stanowiące załącznik nr 2 lit. c do Zaproszenia.
4) Zamówienie polega na wykonaniu podobnych robót budowlanych, do robót stanowiących przedmiot zamówienia nr SA.270.40.2023 dla części zamówienia nr 1 w leśnictwie Leśnice.
5) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 118559,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 118559,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 96604,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DUO Sp. z o. o. Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892021645

7.3.3) Ulica: Rzemieślnicza 1

7.3.4) Miejscowość: Stężyca

7.3.5) Kod pocztowy: 83-322

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78540,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.