eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa odzieży letniej i zimowej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, odzieży medycznej dla pracowników SOROgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odzieży letniej i zimowej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego,
odzieży medycznej dla pracowników SOR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000316068

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Józefa 53-59

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 6794037

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamow_publ@wszz.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszz.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży letniej i zimowej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego,
odzieży medycznej dla pracowników SOR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74ff7925-8ead-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521951

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039397/39/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.32 Dostawa odzieży letniej i zimowej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, odzieży medycznej dla pracowników SOR, obuwia dla pracowników SOR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte zostały w rozdz. II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;
- kontakt do inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: iod@wszz.torun.pl ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Informuję, że posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanianazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: W.Sz.Z:TZ-280-129/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie Nr 1 - dostawa odzieży letniej i zimowej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.
1.1. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2/1 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
1.2. Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe określa Załącznik Nr 3/1 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg opisu zawartego w treści SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie Nr 2 - dostawa odzieży medycznej dla pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego .
1.1. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2/2 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
1.2. Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe określa Załącznik Nr 3/2 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg opisu zawartego w treści SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:
4.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4.2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, podmiotowy środek dowodowy potwierdzający spełnienie warunku w tym zakresie tj.:
a) wykaz wykonanej minimum 1 dostawy w zakresie:
- dostawy odzieży medycznej dla zespołów ratownictwa medycznego lub pracowników SOR o wartości minimum – 115.000,00 zł brutto (dotyczy Zadania Nr 1) ,
- dostawy odzieży medycznej dla zespołów ratownictwa medycznego lub pracowników SOR o wartości minimum – 7.500,00 zł brutto (dotyczy Zadania Nr 2),
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonaną minimum 1 dostawą dla każdego z zadań, którego dotyczy jego oferta o wartości nie niższej niż wartość dostaw wymagana dla tych zadań lub minimum 1 dostawą o wartości łącznej dla zadań, których dotyczy jego oferta o wartości dostaw nie niższej niż suma wartości wymagana dla tych zadań (wykaz dostaw winien określać, którego zadania/zadań z niniejszego zamówienia dotyczą wskazywane w wykazie zrealizowane dostawy).
Jeśli dostawa w ramach danego zamówienia (umowy) dotyczy różnego rodzaju dostaw i usług, wykaz powinien określać także wartość dostawy odpowiedniej do postawionego przez Zamawiającego warunku, w sposób umożliwiający stwierdzenie spełnienia niniejszego warunku odpowiednio do wymagań określonych dla niniejszego zamówienia.
W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.
Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, także nw. podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający okoliczności z art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, tj.:
1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych…– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
– nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych…, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2.2. Zapisy art. 127 ust. 2, art. 128, art. 274 ust.2-4 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanej minimum 1 dostawy w zakresie:
- dostawy odzieży medycznej dla zespołów ratownictwa medycznego lub pracowników SOR o wartości minimum – 115.000,00 zł brutto (dotyczy Zadania Nr 1) ,
- dostawy odzieży medycznej dla zespołów ratownictwa medycznego lub pracowników SOR o wartości minimum – 7.500,00 zł brutto (dotyczy Zadania Nr 2),
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonaną minimum 1 dostawą dla każdego z zadań, którego dotyczy jego oferta o wartości nie niższej niż wartość dostaw wymagana dla tych zadań lub minimum 1 dostawą o wartości łącznej dla zadań, których dotyczy jego oferta o wartości dostaw nie niższej niż suma wartości wymagana dla tych zadań (wykaz dostaw winien określać, którego zadania/zadań z niniejszego zamówienia dotyczą wskazywane w wykazie zrealizowane dostawy).
Jeśli dostawa w ramach danego zamówienia (umowy) dotyczy różnego rodzaju dostaw i usług, wykaz powinien określać także wartość dostawy odpowiedniej do postawionego przez Zamawiającego warunku, w sposób umożliwiający stwierdzenie spełnienia niniejszego warunku odpowiednio do wymagań określonych dla niniejszego zamówienia.
W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.
Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) tabela wymiarów odzieży (obwód klatki piersiowej, obwód pasa, obwód bioder, wzrost) odpowiadających rozmiarom zamawianej odzieży damskiej i męskiej. Wymóg dotyczy Zadania Nr 1, Nr 2.

b) katalogi/charakterystyki/ulotki zawierające opis parametrów techniczno-użytkowych oferowanej odzieży, odpowiednio do treści składanej oferty.
Wymóg dotyczy Zadania Nr 1, Nr 2.

c) próbki oferowanych produktów po jednej sztuce z każdego rodzaju odzieży (tj. z każdej pozycji) w dowolnym rozmiarze. Wymóg dotyczy Zadania Nr 1, Nr 2. Sposób składania próbek - patrz zapis w rozdziale III pkt 1.1.1. SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) tabela wymiarów odzieży (obwód klatki piersiowej, obwód pasa, obwód bioder, wzrost) odpowiadających rozmiarom zamawianej odzieży damskiej i męskiej. Wymóg dotyczy Zadania Nr 1, Nr 2.

b) katalogi/charakterystyki/ulotki zawierające opis parametrów techniczno-użytkowych oferowanej odzieży, odpowiednio do treści składanej oferty.
Wymóg dotyczy Zadania Nr 1, Nr 2.

c) próbki oferowanych produktów po jednej sztuce z każdego rodzaju odzieży (tj. z każdej pozycji) w dowolnym rozmiarze. Wymóg dotyczy Zadania Nr 1, Nr 2. Sposób składania próbek - patrz zapis w rozdziale III pkt 1.1.1. SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
a) formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Załącznik nr 1 do SWZ);
b) załączników do „Oferty”, o ile występują w tym postępowaniu i są wymagane w SWZ na etapie składania oferty np. specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia (jeśli występuje specyfikacja na dostawy okresowe - wymagane jest także załączeniu pliku w formacie.xls wg układu tabeli zawartego w SWZ), specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia;
c) pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
d) przedmiotowych środków dowodowych, o ile występują w tym postępowaniu i są wymagane w SWZ na etapie składania oferty - patrz opis w rozdziale V SWZ .
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o ile takie udostępnienie zasobów ma miejsce w postępowaniu;
f) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i SWZ.

UWAGA! - oświadczenie wstępne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania obejmować będzie także okoliczności wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
2. W przypadku złożenia wspólnej oferty, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 6 (wzór umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.