eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zapewnienie dostępu do sieci internetOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zapewnienie dostępu do sieci internet

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012261725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Ujazdowskie 1/3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-583

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@kprm.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/premier

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie dostępu do sieci internet

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62f8b4fb-8a05-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62f8b4fb-8a05-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej na adres: wzp@kprm.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej na adres: wzp@kprm.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia. Komunikacja w postępowaniu między Zamawiającym, a Wykonawcą, w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wzp@kprm.gov.pl
lub przy użyciu formularzy do komunikacji na Platformie e-Zamówienia, dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, adres e-mail: AD@kprm.gov.pl, oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A2;
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje
Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, adres e-mail: IOD@kprm.gov.pl;
3. Pani lub Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego do którego odnosi się niniejszy dokument Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w celu
wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów o archiwizacji;
4. Odbiorcami Pani lub Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp oraz dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i
urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec KPRM;
5. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych tj. Centrum Obsługi Administracji Rządowej, JSK Internet (BIP);
6. Pani lub Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu zgodnie z
przepisami dotyczącymi archiwizacji;
7. Obowiązek podania przez Panią lub Pana danych osobowych bezpośrednio Pani lub Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
8. W odniesieniu do Pani lub Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
9. Posiada Pani lub Pan:
9.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani lub Pana dotyczących,
9.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani lub Pana danych osobowych[1],
9.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
9.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani lub Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani lub Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani lub Panu:
10.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
10.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
10.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani lub Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani lub Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-44/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępu do sieci Internet.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji, a zamówienie będzie realizowane na warunkach
określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do Specyfikacji.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do sieci Internet – Łącze 1 i 2 w Lokalizacji przy Al. Ujazdowskich 1/3 w
Warszawie przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Realizacja przedmiotu Umowy rozpocznie się nie wcześniej
niż 1 stycznia 2024 r. i będzie trwała 24 miesiące.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72411000-4 - Dostawcy usług internetowych (ISP)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceniane będą oferty, które nie podlegają odrzuceniu. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 punkt.
Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia dokonane zgodnie z przyjętymi zasadami
matematyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowana przepustowość dla łączy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność usługi, tj. gwarantowany poziom usług

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia automatycznej mitygacji dla usługi DDoS

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał należycie (a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje) co najmniej dwie usługi dot. zapewnienia dostępu
do sieci Internet na okres co najmniej 12 m-cy, o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 500 Mbp/s, na kwotę nie
mniejszą niż 75 000,00 zł brutto każda z usług, przy czym każda z nich zrealizowana została na podstawie odrębnej umowy.
W przypadku dostaw (umów) w trakcie trwania (dot. świadczeń ciągłych lub okresowych), Wykonawca musi wykazać, że
zrealizował już umowę w wymienionym zakresie i kwocie, i potwierdzić jej należytą realizację stosownym dowodem.
W przypadku gdy w zakres świadczenia (umowy) wchodziło wiele działań, należy podać, czy w zakres tego świadczenia
(umowy) wchodziły działania określone w warunku, wymagane przez Zamawiającego, i wskazać ich parametry i kwotę w
odpowiednim polu wykazu.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie przez Wykonawców ww.
warunku. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w Formularzu oferty
oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 8-10 ustawy pzp i art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale V SWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji.
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od
wezwania złoży następujące podmiotowe środki dowodowe
aktualne na dzień złożenia: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia
tej procedury.
Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku wskazania w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 4 do Specyfikacji przez Wykonawcę dostępności dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujące działania publiczne (np. w bazie KRS lub CEIDG lub innej), Zamawiający pobiera samodzielnie z tych ba z danych oświadczenia lub dokumenty.
2. Oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości i aktualności podmiotowych środków dowodowych, które są w posiadaniu
zamawiającego, jeśli dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Specyfikacji.
3. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę bądź ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty bądź oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do Specyfikacji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania złoży następujące podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień złożenia:
1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
2. dokumentów (np. referencji) potwierdzających należyte wykonanie zamówień wskazanych w wykazie, sporządzonych przez
podmiot na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenia Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1. wypełniony Formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji;
Brak wskazania niezbędnych informacji, stanowiących treść oferty, w tym w szczególności brak wskazania ceny za realizację całości zamówienia, jak i cen za 24 m-ce świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, nazwy operatora dla każdego łącza nie podlega uzupełnieniom i będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 upzp.
W formularzu oferty należy również wskazać deklarowaną przepustowość dla obu łączy (zgodnie z wzorem określonym w
kryterium oceny ofert), dostępność usługi, tj. gwarantowany poziom usług (zgodnie z wzorem określonym w kryterium oceny
ofert) oraz czas automatycznej mitygacji dla usługi DDoS. Brak wskazania będzie interpretowany jako wskazanie minimalnej
przepustowości i dostępności usługi oraz minimalnego czasu automatycznej mitygacji dla usługi DDoS.
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - sporządzone
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Specyfikacji i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa
każdy z Wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie
wykluczeniu. W przypadku podmiotu, który udostępnia zasoby - oświadczenie podmiotu w zakresie w jakim wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu.
oraz, jeżeli dotyczy:
3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Pełnomocnictwo udzielane jest osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z
dokumentu rejestrowego lub z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące udostępnienia zasobów (Załącznik nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W ofercie muszą być wskazane wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
dopuszczalna jest w przypadku:
1) istotnych zmian prawa, odnoszących się wprost do przedmiotu zamówienia, które mogą mieć wpływ na warstwę
merytoryczną zamówienia. Zmiany będą polegały na dostosowaniu przedmiotu Umowy do obowiązującego stanu prawnego,
2) stanów nadzwyczajnych,
3) ujawnienia w umowie oczywistych omyłek pisemnych lub rachunkowych w stosunku do treści oferty, co skutkować będzie
zastąpieniem ich właściwymi wartościami czy sformułowaniami.
2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy każdorazowo w przypadku
wystąpienia jednej z następujących okoliczności, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez
Wykonawcę:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
na warunkach opisanych w par. 16 PPU.
Zgodnie z art. 439 ust. 2 PZP Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w czasie trwania
Umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy po upływnie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy, przy czym przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Warunki zmiany wysokości wynagrodzenia opisano w par. 15 PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.