eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierz Dolny › Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kazimierz Dolny i CholewiankaOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kazimierz Dolny i Cholewianka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kazimierz Dolny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020078

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Senatorska 5

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierz Dolny

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-120

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818810212

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ZAMOWIENIA@UMKD.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umkd.zetopzp.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kazimierz Dolny i Cholewianka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef62213e-10fd-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521708

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021384/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czerniawy w Kazimierzu Dolnym wzdłuż drogi powiatowej nr 2529L i 2528L

1.1.26 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nadwiślańska w Kazimierzu Dolnym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00272367

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IRG.271.1.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 134529,17 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Część I zamówienia „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nadwiślańska w miejscowości Kazimierz Dolny”:
 układanie kabli YAKY 4x25 w rurach;
 montaż i ustawienie słupów oświetleniowych szt. 3 (słup nr 10/3, 9/3, 8/3);
 montaż przewodów do opraw oświetleniowych;
 montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 3 szt.;
 badania i pomiary instalacji uziemiającej;
 badanie linii kablowej;
 pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
 pomiary natężenie oświetlenia;
 obsługa geodezyjna, w tym inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza;
 roboty porządkowe;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31310000-2 - Sieci zasilające

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 22613,19 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

b) Część II zamówienia „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czerniawy w Kazimierzu Dolnym wzdłuż drogi powiatowej nr 2529L i 2628L”:
 ułożenie rur osłonowych PVC
 układanie kabli w rurach
 badanie linii kablowej
 badania i pomiary instalacji
 montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentem szt. 7
 montaż wysięgników rurowych i przewieszek lin stalowych szt. 7
 montaż przewodów do opraw oświetleniowych
 montaż opraw oświetleniowych szt. 7
 uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, w tym opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu;
 obsługa geodezyjna;
 roboty porządkowe;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31310000-2 - Sieci zasilające

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 111915,98 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nie złożono żadnej oferty. W niniejszy postepowaniu do terminu składania ofert tj. do dnia 11 lipca 2023r. nie wpłynęła żadna oferta.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nie złożono żadnej oferty. W niniejszy postepowaniu do terminu składania ofert tj. do dnia 11 lipca 2023r. nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.