eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w PrzemyśluOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651431983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Książąt Lubomirskich 6

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pwsw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pansp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec0fa909-8e93-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521657

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00075952/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie cz. nr 3 finansowanie z "Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół Wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Uczelnia dostępna – PWSW” nr POWR.03.05.00-00-A028/20"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw
2. Zapytania, wnioski i inne informacje (z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą) Wykonawcy przekazują za pośrednictwem funkcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu. Zamawiający uprasza o przekazywanie pytań również w
formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. Korespondencja przesłana do Zamawiającego nie może być szyfrowana.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych, pod którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu dotyczące niniejszego postępowania.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu Platformy zakupowej opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin.
5. Jeżeli Wykonawca będzie chciał założyć konto Użytkownika na Platformie wówczas konieczne jest posiadanie przez Użytkownika
aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Adres e-mail wskazany w Formularzu Oferty powinien być tożsamy z adresem używanym przez Wykonawcę/Użytkownika do obsługi jego konta na Platformie. Po zarejestrowaniu się na Platformie Wykonawca będzie miał dostęp do Instrukcji dla Wykonawców również pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informujemy że: 1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, e-mail: rektorat@pwsw.pl, tel. 16 735 51 00.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod@pwsw.pl lub listownie na adres wskazany w pkt. 1.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit.c, art.9 ust.1 i 2 lit.b i art.10 RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w trybie art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy pzp; zasada jawności, o której mowa w art.96 ust.3 ustawy pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO; dane osobowe , o których mowa w art.10 RODO udostępnione będą w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
5) Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą odejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art.22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących skorzystania z prawa dostępu do danych osobowych wymaga przedstawienia przez Panią/Pana informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty prowadzonego lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PANS-DZP/382/I/23/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe Nr 1- Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego:
a) Zestaw komputerowy stacjonarny typ A – 30 szt.
b) Zestaw komputerowy Stacjonarny typ. B – 10 szt.
c) Monitor LCD 43 – 10 szt.
d) Gogle VR z oprogramowaniem – 3 szt.
e) Drukarka żywiczna 3D – 1 szt.
f) Drukarka kolorowa laserowa A3 – 1 szt.
g) Monitor interaktywny – 1 szt.
h) Pamięć RAM – 1 szt.
i) Konsola do gier – 3 szt.
j) Urządzenie do percepcji przestrzennej -3 szt.
k) Automatyczne gogle VR – 1 szt.
l) Gogle do wirtualnej rzeczywistości – 1 szt.
m) Gogle VR – 1 szt.
n) Pilot do prezentacji – 2 szt.
o) Słuchawki nauszne z mikrofonem – 20 szt.
p) Komputer przenośny – laptop typ B – 1 szt
q) Czytnik kodów kreskowych – 5 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30231300-0 - Monitory ekranowe

30232110-8 - Drukarki laserowe

30232100-5 - Drukarki i plotery

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium nr 1- Cena 70 % (C):
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 70 %
W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 70 pkt.

2) Kryterium nr 2 – Okres gwarancji 30% (G):
Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji za sprzęt objęte przedmiotem zamówienia, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Wymagany minimalny okres gwarancji – 2 lata
2 lata – 0 pkt,
3 lata – 15 pkt,
4 lata i więcej – 30 pkt.

Okres gwarancji należy podać w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 50 miesięcy lub 4 lata i 5 miesięcy będzie ocenione jako 4 pełne lata.)
UWAGA!
W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 4 lata, Zamawiający na potrzeby punktacji przyjmie maksymalną ilość punktów dla tego kryterium.

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (C), i w kryterium okres gwarancji (G).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+G) najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe Nr 2 – Zakup wraz dostawą Studio Motion capture z oprogramowaniem:
a) Studio Motion Capture z oprogramowaniem – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium nr 1- Cena 70 % (C):
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %
W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

2) Kryterium nr 2 – Okres gwarancji 30% (G):
Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji za sprzęt objęte przedmiotem zamówienia, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Wymagany minimalny okres gwarancji – 2 lata
 2 lata – 0 pkt,
 3 lata – 15 pkt,
 4 lata i więcej – 30 pkt.

Okres gwarancji należy podać w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 50 miesięcy lub 4 lata i 5 miesięcy będzie ocenione jako 4 pełne lata.)
UWAGA!
W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 4 lata, Zamawiający na potrzeby punktacji przyjmie maksymalną ilość punktów dla tego kryterium.

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (C), i w kryterium okres gwarancji (G).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+G) najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe Nr 3- Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego:
a) Komputer przenośny – laptop typ A - 6 szt.
b) Tablica interaktywna z wózkiem – 1 szt.
c) Monitor interaktywny wraz z regulowaną elektrycznie stojakiem – 14 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium nr 1- Cena 70 % (C):
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60 %
W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

2) Kryterium nr 2 – Okres gwarancji 30% (G):
Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji za sprzęt objęte przedmiotem zamówienia, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Wymagany minimalny okres gwarancji – 2 lata
 2 lata – 0 pkt,
 3 lata – 15 pkt,
 4 lata i więcej – 30 pkt.

Okres gwarancji należy podać w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 50 miesięcy lub 4 lata i 5 miesięcy będzie ocenione jako 4 pełne lata.)
UWAGA!
W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 4 lata, Zamawiający na potrzeby punktacji przyjmie maksymalną ilość punktów dla tego kryterium.

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (C), i w kryterium okres gwarancji (G).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+G) najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zadanie częściowe Nr 1 :
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie .
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 dostawę sprzętu komputerowego wraz z instalacją na kwotę min. 400.000 zł. potwierdzoną dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, określające, że dostawy zostały wykonane należycie.

Zadanie częściowe Nr 2
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej :
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej :
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Zadanie częściowe Nr 3
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej :
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej :
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wzór oświadczenia zawarty
jest w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 2A, 2B, 2C do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podst. art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia:
1) wykazu dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku dot. Zdolności technicznej określonego w Rozdz. XVII pkt.1 ppkt.4) dot. zad. częściowego Nr 1., wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
3. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dla zadania częściowego nr 1 wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
A. dla komputera stacjonarnego typ A
1) Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny –
2) Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu lub równoważny „Systemy zarządzania energią.
3) Deklaracja zgodności CE Certyfikat CE (znak CE) lub równoważny –
4) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważny

B.dla komputera stacjonarnego typ B
1) Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważny –
2) PN-EN ISO14001:2015 lub równoważny –
3) Certyfikat PN-EN ISO 50001:2018 lub równoważny „Systemy zarządzania energią.
4) Oznaczenie CE lub równoważny ...
5) Oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report .
Szczegóły w załączniku nr 1A do SWZ.

Oferowany sprzęt musi odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A,1B,1C). Zamawiający może również wezwać Wykonawcę do udostępnienia specyfikacji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu, kart katalogowych producentów, certyfikatów wydanych przez jednostki oceniająca zgodność, badań przeprowadzonych przez jednostkę, potwierdzających spełnienie wymagań przez Zamawiającego. Załączone dokumenty muszą wskazywać rzeczywiste parametry zaoferowanego sprzętu.
Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Certyfikaty stanowiące przedmiotowe środki dowodowe.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz Oferty, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 4A, 4B oraz 4C do SWZ ( odpowiednio dla zadań częściowych).
W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego prze Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu Oferty.

2) Wypełnione i podpisane Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu – wzór stanowi załącznik Nr 2A,2B,2C do SWZ ( odpowiednio dla zadań częściowych).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;

3) Wypełniony dokument Specyfikacji technicznej, który stanowi załącznik Nr 7A,7B,7C (odpowiednio dla zadań częściowych)
4) Wypełniony Formularz cenowy, który stanowi załącznik Nr 8A,8C do SWZ (dla zadania częściowego Nr 1 i zadania częściowego Nr 3).
5) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XXI. INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH:
Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą: Certyfikaty wymienione w Rozdziale XXI dla komputera stacjonarnego typ A i typ B
(zadanie częściowe nr 1)

6) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu w przypadku wskazania przez niego w pkt. 5 Oferty (Załącznik Nr 4A, 4B, 4C do SWZ) danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiającego;
7) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego Wykonawca składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie wg. Załącznika Nr 9 do SWZ , lub inne dokumenty o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy,
8) w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego, Wykonawca składa oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 125 ust.5 ustawy Pzp.) , potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postepowaniu, wzór stanowi załącznik Nr 10, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w Rozdziale XVIII pkt.1 SWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostepniających zasoby ( jeżeli dotyczy);

9) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania.
10) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
11) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ ( dotyczy zadania częściowego Nr 1).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium na zadanie częściowe Nr 1 i zadanie częściowe Nr 3.
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium dla zadania częściowego nr 2

2. Zamawiający określa kwotę wadium:
1) dla zadania częściowego Nr 1 w wysokości 4.000,00 zł. brutto (cztery tysiące złotych 00/100)
2) dla zadania częściowego Nr 3 w wysokości 2.000,00 zł. brutto (dwa tysiące złotych 00/100)
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 07 grudnia 2023 r. do godz. 10:00 (CEST) z dopiskiem: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego
Wadium - PANS-DZP/382/I/23/23
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
6. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI
Nr rachunku 76 1050 1562 1000 0090 3055 9794,
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
12. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp.
13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
Szczegółowe zapisy dot. wadium znajdują się w Rozdziale XXII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WADIUM SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład np. konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;
3) wszelka korespondencja dokonywana będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
4) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców, natomiast spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
4) zgodnie z art.117 ust.4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie (wg załącznika nr 5 do SWZ) z którego treści wyraźnie będzie wynikać, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni współpartnerzy;
5) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 4A , 4B, 4C do SWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy określa załączniki nr 3A, 3B, 3C "Projektowane postanowienia umowy" par. 12

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z wymogami ustawy Pzp.
2. Informuje się, że niniejsze postępowanie może być unieważnione na podstawie odpowiednich przepisów ustawy Pzp.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w aktualnym brzmieniu oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych do rzeczonej ustawy w aktualnym brzmieniu. w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę.
6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty
ponosi Wykonawca składające ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zadanie częściowe Nr 1 i zadanie częściowe Nr 3 .
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zadanie częściowe Nr 2 .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.