eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Zakup paliw płynnych na potrzeby Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup paliw płynnych na potrzeby Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276285655

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jankowicka 49

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp.zamowienia@zdprybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdp.powiatrybnicki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliw płynnych na potrzeby Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec7532d9-8e9c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00511159/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup paliw płynnych na potrzeby Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.zdp.powiatrybnicki.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w Rybniku, dostępnego pod adresem https://e-zp.zdp.powiatrybnicki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
2) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
3) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze;
4) korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
a) wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
b) wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego;
5) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PAdES - format.pdf, XAdES - pozostałe formaty);
6) podpis zaufany;
7) certyfikat osobisty;
8) dopuszczalne formaty danych: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .rtf, .xml (zalecany .pdf);
9) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji (wiadomości) wynosi 150 MB;
10) w zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych zamawiający informuje, że złożona przez wykonawcę za pomocą Systemu oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert; za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę wystawienia Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia.
W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) wykonawca dołącza do Systemu E-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający). Szczegółowe informacje oraz instrukcja pokazująca niezbędne czynności konfiguracyjne do poprawnego działania Systemu zamieszczone są w instrukcji obsługi Systemu dostępnej jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego, z siedzibą przy ul. Jankowickiej 49, 44-200 Rybnik;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez: adres e-mail: iodo@powiatrybnicki.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowy zakres, tryb postępowania, nazwa i numer zadania znajdują się w SWZ);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
b) firma LTC Sp. z o.o., 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2, jako operator platformy e-Zamówienia Publiczne, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
8 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawy Pzp, chyba, że przepisy szczególne będą stanowiły inaczej;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, iż skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-SDMiB.2500.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, zamawiający będzie dokonywał sukcesywnego zakupu paliw, tj.:
a) oleju napędowego, spełniającego wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1314);
b) benzyny bezołowiowej 95, spełniającej wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1314).
2) przewidywana ilość paliwa, która będzie zakupiona w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:
a) 20 000 litrów oleju napędowego;
b) 5 000 litrów benzyny bezołowiowej 95;
3) minimalna ilość paliwa, jaka zostanie zakupiona w ramach umowy wynosi: 14 000 litrów oleju napędowego oraz 2500 litrów benzyny bezołowiowej 95;
4) warunki realizacji zamówienia:
a) zakup paliwa dokonywany będzie sukcesywnie według potrzeb zamawiającego, na stacjach wykonawcy;
b) najbliższe 2 stacje wykonawcy nie mogą być oddalone od siedziby zamawiającego
o więcej niż 7 km, licząc odległość po drogach utwardzonych;
c) zakup paliwa będzie odbywał się w formie bezgotówkowej za pomocą tzw. ,,kart flotowych”;
d) wszystkie stacje paliw płynnych muszą spełniać wymogi przewidziane w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24.07.2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r., poz. 1707) i umożliwiać dokonanie bezgotówkowych transakcji przy pomocy wydanych zamawiającemu kart flotowych;
e) karty flotowe winny być wystawione na każdy pojazd oraz sprzęt będący własnością zamawiającego; obecnie zamawiający dysponuje 16 sztukami pojazdów lub innego sprzętu; zamawiający przewiduje różnicę +/- 3 szt. w stosunku do przedstawionej ilości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
aktualna koncesja, na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
wykonawca musi dysponować co najmniej 2 stacjami paliw oddalonymi maksymalnie 7 km od siedziby zamawiającego, licząc odległość po drogach utwardzonych, które funkcjonują przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy) oraz umożliwiają dokonywanie transakcji bezgotówkowych przy użyciu tzw. „kart flotowych”;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w zakresie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualna koncesja, na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo winno być załączone do oferty;
2) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
3) wypełniając formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców.
Szczegółowe wymagania określają zapisy SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Waloryzacja wynagrodzenia:
1. Strony przewidują zmianę ceny paliwa, jeżeli w momencie rozliczenia cena 1 litra oleju napędowego lub benzyny bezołowiowej 95 określona dla Województwa Śląskiego w zestawieniu opublikowanym na stronie internetowej https://www.wnp.pl/nafta/ceny_paliw/ ulegnie zmianie o co najmniej 40 % w stosunku do średniej ceny za litr paliwa podanej w ofercie.
2. W przypadku, gdy strona internetowa o której mowa w ust. 1, nie będzie dostępna przez co najmniej 2 tygodnie, strony uzgodnią nowe źródło pozyskania ceny 1 litra paliwa określonej dla Województwa Śląskiego Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej poprzez System E-ZP; https://e-zp.zdp.powiatrybnicki.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.