eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych na terenie Gminy wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w 2024 roku".Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do
i z placówek oświatowych na terenie Gminy wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w 2024 roku”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIAŁOGARD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wileńska 8

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943124401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-bialogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gmina-bialogard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do
i z placówek oświatowych na terenie Gminy wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w 2024 roku”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c162dad-8e9a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521407

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038303/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych na terenie Gminy wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w 2024 roku”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/855500

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/855500

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gmina-bialogard.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o nazwie: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Białogard wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w formie zakupu biletów miesięcznych w roku 2024r..
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZPiPGN.271.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający informuje, iż na potrzeby niniejszego postępowania przetargowego przez uczniów rozumie się uczniów szkół podstawowych, wychowanków oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych powyżej 5-tego roku życia.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Białogard wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w formie zakupu biletów miesięcznych od 02 styczeń 2024 do 31 grudnia 2024. Dowóz uczniów do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć.
3. Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety miesięczne dla dzieci uprawnionych do przejazdu wg wykazu sporządzonego przez Zamawiającego.
4. Ceny biletów winny uwzględniać uprawnienia dzieci do zniżek i ulg wynikających ze stosownych przepisów.
5. Zamawiający najpóźniej do 25 każdego miesiąca w roku szkolnym przekaże Wykonawcy zapotrzebowanie na zakup biletów.
6. Miesięczne bilety zostaną wydane Zamawiającemu w terminie do 28 każdego miesiąca
w roku szkolnym (w miesiącu lutym do 26 na miesiąc marzec).
7. Dowozy uczniów do Szkół w Rogowie, Stanominie, Pomianowie z podaniem liczby uczniów z poszczególnych miejscowości
a) Trasa dowozu powinna być najkrótszym odcinkiem drogi pomiędzy szkołą a daną miejscowością.
b) Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w odniesieniu do przewozów szkolnych zleca Zleceniobiorcy ustalenie elastyczne kursowania pojazdów z Dyrektorami Szkół - zgodnie z potrzebami na trasach przewidzianych na potrzeby dowozów.
c) Zleceniobiorca z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi podczas przejazdu może ze względów bezpieczeństwa zabierać i wysadzać uczniów we wskazanych przez rodziców miejscach z uwagi na brak przystanków komunikacji publicznej - zgodnie z potrzebami na trasach przewidzianych na potrzeby dowozów.
d) Pojazdy dowożące i odwożące powinny zatrzymywać się na wyznaczonych przystankach w danej miejscowości i koło niżej wymienionych szkół:
1) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rogowie,
2) Szkoła Podstawowa im. Ppor. Ryszarda Kuleszy w Pomianowie,
3) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Stanominie.
oraz w danej miejscowości (przystanki znajdują się w poszczególnych miejscowościach)
w celu zabrania lub wysadzenia dzieci.

Świadczenie usług będących przedmiotem postępowania odbywać się będzie dla uczniów uczęszczających do szkół:

Szkoła Podstawowa w Rogowie

Czarnowęsy 14
Moczyłki 3
Byszyno 7
Gruszewo 8
Dębczyno 12
Nawino 5
Góry 2
Liskowo 1
Rzyszczewo 5
Przegonia 3
Wygoda 2

RAZEM 62

Szkoła Podstawowa w Pomianowie
Białogórzynko 2
Białogórzyno 29
Buczek 14
Dargikowo 10
Klępino 10
Kościernica 12
Lulewice 3
Lulewiczki 6
Nosówko 4
Pękaninko 2
Pękanino 3
Pomianowo-kol. Buczek 2
Pomianowo- Spółdzielnia 8
Pomianowo- kol. Żeleźno 5
Pustkowo 2
Pustkówko 0
Stajkowo 4
Strzelec 6
Zaspy Małe 2
Żeleźno 6
Żelimucha 0
Żytelkowo
Rościno

20
2


RAZEM 152

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu tzn.:
1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zamawiający uzna za spełniony gdy Wykonawca posiada:
a) Licencje na wykonywanie transportu drogowego osób, ważna przez cały okres wykonywania zamówienia.
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał i zakończył, co najmniej 3 usługi przewozu odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 5).
3) Warunek dotyczący, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
i osobowym, Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że, posiada pojazdy przeznaczone do realizacji zadania oraz wykaże że dysponuje osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.
4) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że :
a) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1 000 000,00
b) Posiada polisę ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie te składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby ( załącznik nr 3), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, do złożenia, których Zamawiający wzywa w okolicznościach wskazanych w pkt 2:
1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:
b) Licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, ważna przez cały okres wykonywania zamówienia.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:
Wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał
i zakończył co najmniej 3 usługi przewozu odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia
(wg załącznika nr 5).
3) Warunek dotyczący, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
i osobowym, zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:
a) Wykaz środków technicznych (pojazdów) przeznaczonych do realizacji zadania
(wg załącznika nr 6);
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wg załącznika nr 7).
4) Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że:
a) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1 000 000,00
b) Posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na każdy pojazd wykorzystywany do świadczenia usługi wskazany w załączniku nr 6(OC).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
- muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
- pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zastanie wybrana, jako najkorzystniejsza Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1) musi być zgodna z postanowieniami SWZ,
2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:
a) dokumenty wspólne tj.
- oferta (załącznik nr 1 do SWZ)
- kalkulacja biletu miesięcznego
Podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
b) dokumenty, tj.:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2) składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy;
- oświadczenie podmiotu trzeciego (załącznik nr 3) – podpisuje każdy udostępniający zasoby.
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia- jeżeli dotyczy (załącznik nr 8)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy w niżej wymienionych przypadkach:
a. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia;
b. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
c. Zmiany warunków płatności, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
d. Zmiany terminu świadczenia usługi i/lub terminu realizacji zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy;
e. Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany – w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy;
f. Zmian sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta spowodowana może być tylko okolicznościami wynikającymi ze zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy;
g. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (niebędących siłą wyższą), grożących rażącą stratą, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony należytej staranności;
h. Zmiana zakresu zamówienia, wynikająca ze zmian organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego.
4. Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie konieczności i wskazanie wpływu zmian na realizację przedmiotu umowy oraz zgłoszenie wniosku o zmianę w terminie 30 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 3. Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie konieczności i wskazanie wpływu zmian na realizację przedmiotu umowy oraz zgłoszenie wniosku o zmianę w terminie 30 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza” dostępnego na stronie https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/855500 w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Aby zakończyć proces składania ofert należy kliknąć przycisk „Złóż ofertę”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.