eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › sukcesywna dostawa jaj kurzych klasy A na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2022-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
sukcesywna dostawa jaj kurzych klasy A na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932684540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mączna 3

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-131

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mcus@mcus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcus.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mcus.logintrade.net/zapytania_email,109513,d5c6801f18091f600d049d60ecd2d007.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

sukcesywna dostawa jaj kurzych klasy A na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63559373-6efc-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00521266

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461926/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MCUS.DZP.373-53/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 58118,42 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych klasy A na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV: 03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne; 03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa; 03142000-8 Produkty zwierzęce; 03142500-3 Jaja.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wymagany minimalny okres terminu przydatności do spożycia to 10 dni od dnia dostawy do Zamawiającego. Wykonawca może zaoferować jaja kurze z dłuższym terminem przydatności do spożycia. Wskazanie dłuższego terminu przydatności do spożycia będzie dodatkowo punktowane według Kryterium nr 2 opisanego w Rozdziale XVIII ust. 2 pkt 2 SWZ.
5. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez Zamawiającego poprzez odniesienie do norm, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
6. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.
7. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części w ramach bieżącego postępowania i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział niniejszego zamówienia groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowa
w art. 92 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
10. Towar dostarczany będzie do magazynu żywnościowego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu.
11. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie przez czas trwania umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) zamówienia mniejszej ilości towarów niż ilości określone w Kalkulacji cenowej dla poszczególnych pozycji;
2) rezygnacji z niektórych pozycji wskazanych w Kalkulacji cenowej,
przy czym ewentualne zmniejszenie ilości towarów nie może być większe niż 50% w stosunku do wartości wynagrodzenia za całość przedmiotu zamówienia określonego jako wynagrodzenie Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

03142000-8 - Produkty zwierzęce

03142500-3 - Jaja

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39982,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39982,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39982,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paweł Kaczan Zakład Handlu i Usług KAMA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 699-141-72-46

7.3.4) Miejscowość: Rawicz

7.3.5) Kod pocztowy: 63-900

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39982,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.