eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › sukcesywna dostawa jak kurzych klasy A na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
sukcesywna dostawa jak kurzych klasy A na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932684540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mączna 3

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-131

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mcus@mcus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

sukcesywna dostawa jak kurzych klasy A na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63559373-6efc-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461926

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mcus.logintrade.net/zapytania_email,109513,d5c6801f18091f600d049d60ecd2d007.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie zapytań do treści SWZ, składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywają się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem: https://mcus.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem: https://mcus.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3. Zamawiający dopuszcza komunikację, za wyjątkiem złożenia oferty, przy użyciu poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: sylwia.leszczuk@mcus.pl (w przypadku nieobecności pracownika, dopuszcza się komunikację pod innym adresem e-mail przez Zamawiającego wskazanym np. w wezwaniu do złożenia wyjaśnień itp., adres e–mail będzie zawierał domenę @mcus.pl). Zaleca się jednak, aby komunikacja odbywała się za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdyż wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamawiający nie ma wpływu.
4. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Zakupowej ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ a także komunikacje z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadcza, że akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie na stronie: https://mcus.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy Zakupowej przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.
7. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy Zakupowej, opisane zostały na stronie Platformy Zakupowej: https://mcus.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłany za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
9. Sposób złożenia, wycofania oferty, złożenia oferty dodatkowej oraz sposób komunikacji prowadzonej z Zamawiającym został opisany w instrukcji zamieszczonej pod adresem: https://mcus.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_podstawowy_bez_negocjacji_20210706.pdf
Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych określonych w przepisach na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu danych przesyłanych plików: .pdf. Oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
3. Przez cyfrowe odwzorowanie dokumentu, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej umożliwiający zapoznanie się z treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO
(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1) - zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale XXII

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający poinformował o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp w Rozdziale XXII ust. 2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCUS.DZP.373-53/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jaj kurzych klasy A na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV: 03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne; 03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa; 03142000-8 Produkty zwierzęce; 03142500-3 Jaja.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wymagany minimalny okres terminu przydatności do spożycia to 10 dni od dnia dostawy do Zamawiającego. Wykonawca może zaoferować jaja kurze z dłuższym terminem przydatności do spożycia. Wskazanie dłuższego terminu przydatności do spożycia będzie dodatkowo punktowane według Kryterium nr 2 opisanego w Rozdziale XVIII ust. 2 pkt 2 SWZ.
5. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez Zamawiającego poprzez odniesienie do norm, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
6. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.
7. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części w ramach bieżącego postępowania i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział niniejszego zamówienia groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowa
w art. 92 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
10. Towar dostarczany będzie do magazynu żywnościowego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu.
11. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie przez czas trwania umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) zamówienia mniejszej ilości towarów niż ilości określone w Kalkulacji cenowej dla poszczególnych pozycji;
2) rezygnacji z niektórych pozycji wskazanych w Kalkulacji cenowej,
przy czym ewentualne zmniejszenie ilości towarów nie może być większe niż 50% w stosunku do wartości wynagrodzenia za całość przedmiotu zamówienia określonego jako wynagrodzenie Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa

03142000-8 - Produkty zwierzęce

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przydatności do spożycia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Kalkulację cenową wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę (Załącznik nr 3 do SWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców – Wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ);
3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Rozdziału VIII SWZ, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty pełnomocnictwo:
1) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem osobistym/ podpisem zaufanym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
lub
2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego własnoręcznym podpisem Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, poświadczających zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
lub
3) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego własnoręcznym podpisem Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, poświadczającego zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
1) nazwę postępowania o zamówienie publiczne lub nr postępowania, którego dotyczy pełnomocnictwo lub wskazanie, że pełnomocnik posiada upoważnienie do reprezentowania wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
2) nazwy wykonawców z uwzględnieniem adresu siedziby ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wskazać (firmy) nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania.
Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia będzie zobowiązany złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczają spośród siebie Wykonawcę kierującego (Lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak i dla wszystkich partnerów.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dotyczące oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania określono w paragrafie 12 Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej MCUS dostępnej pod adresem: https://mcus.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.