eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żary › ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH, W OKRESIE OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH, W OKRESIE OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 971266335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 470 73 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@gminazary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH, W OKRESIE OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7357ee1-8e98-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521149

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00120283/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 WYKONANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W DOMU PODOPIECZNEGO NA TERENIE GMINY ŻARY W OKRESIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e7357ee1-8e98-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Żarach przy Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, tel. 68 4707339, gops@gminazary.pl.
Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: marek.biedak@cbi24.pl.
Cele przetwarzania | podstawa prawna Przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO w związku z Ustawą z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Realizacja umowy z wybranym oferentem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania umowy.
Okres przechowywania: dane przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z instrukcją kancelaryjną funkcjonującą w jednostce. Odbiorcy: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia, osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień Publicznych; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych wrażliwych / szczególnej kategorii danych).
Przysługujące Pani/Panu prawa: Prawo żądania dostępu do danych - (zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75 ustawy PZP).
Prawo żądania sprostowania danych - (zgodnie z art. 19.2 i art. 76 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników).
Prawo żądania usunięcia danych. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania - (zgodnie z art. 19.3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania). Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego poprzez przyjęcie i rozpatrzenie oferty, a w przypadku wybranej oferty do zawarcia umowy oraz jej realizacji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PS.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 410000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, W TYM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ USŁUG SĄSIEDZKICH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻARACH, W OKRESIE OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r. Przewiduje się świadczenie usług opiekuńczych w łącznej liczbie około 13780 pełnych godzin zegarowych w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r., na terenie gminy Żary. Zamówienie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych w licznie około 13.780 godzin, w tym: usługi opiekuńcze ok 13.000 godzin, specjalistyczne usługi opiekuńcze ok. 260 godzin oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ok. 260, usługi sąsiedzkie 260 pełnych godzin zegarowych w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. (12 m- cy) w miejscu zamieszkania, na terenie gminy Żary, osobom, które ze względu na przewlekłe schorzenia, wiek lub niepełnosprawność wymagają pomocy osoby drugiej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Kryterium cena – 60 % (60 pkt)
Kryterium doświadczenie koordynatora w wykonaniu usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej - 40% (40 pkt)
Kryterium cena zostanie ocenione w skali punktowej do 60 pkt. Oferta z najtańszą ceną uzyska 60 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną wyliczone według następującego wzoru:


oferta z najniższą ceną przedstawiona w ofertach
A = -------------------------------------------------------------------- x 100 x 60 %
cena oferty ocenianej
gdzie:
A – liczba otrzymanych punktów


Kryterium doświadczenie koordynatora (DK) - oceniane będzie doświadczenie jednego koordynatora, który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia (wykazanego przez wykonawcę w załączniku nr 7 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia), w kryterium w pełnieniu funkcji koordynatora w zakresie koordynacji usług opiekuńczych, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej w przeliczeniu na pełne lata pracy.
Wykonawca otrzyma za pełny rok przepracowany następującą punktację:

od rozpoczęcia pracy do 2 lat – 0 pkt
powyżej 2 lat do 4 lat – 2 pkt
powyżej 4 lat do 6 lat – 4 pkt
powyżej 6 lat do 8 lat – 6 pkt
powyżej 8 lat do 10 lat – 8 pkt
powyżej 10 lat – 10 pkt


Ilość punktów przyznanych za doświadczenie koordynatora badanej oferty
DK = ---------------------------------------------------------------------- x 100 x 40 %
Największa ilość punktów przyznanych za doświadczenie koordynatora
z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu


Obliczenia kryteriów cena i doświadczenie wykonawcy będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie koordynatora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie ze wskazaniami określonymi w SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
3.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postepowaniu w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunków udziału w postepowaniu w powyższym zakresie
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi, że:
- osiągnął w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej był krótszy – za ten okres, średnioroczny obrót netto w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł rocznie,
- posiada dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 100 000,00 złotych,
- wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł na okres realizacji zamówienia.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi, że:
- wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. świadczenie usług opiekuńczych dla jednostek samorządowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej), w liczbie nie mniejszej niż 13780 godzin usług opiekuńczych rocznie i o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto rocznie. Jeżeli są w trakcie wykonywania, muszą być zrealizowane na dzień składania ofert w liczbie usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej nie mniejszej niż 13780 godzin rocznie i o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto rocznie,
- dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonywania usług opiekuńczych, stanowiących przedmiot zamówienia – minimum 8 pracownikami rocznie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 8 osobami rocznie, zdolnymi do wykonania zmówienia, tj. posiadającymi min. odbyte szkolenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz min. półroczne doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych w domu podopiecznego,
- dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje minimum 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora usług (której zadaniem będzie m.in. przyjmowanie zgłoszeń od zamawiającego, rozliczanie godzin i kontrola prawidłowości realizacji usług), mającymi co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu usługami o podobnym charakterze i zakresie, posiadającymi min. wykształcenie średnie.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy wynosi minimum 20 osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonywane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawiane w okresie ostatnich 3 miesięcy. – załącznik nr 6 do SWZ,
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług opiekuńczych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ,
- oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług, w ostatnich 3 latach, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
- sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiazanych do sporzadzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określajacych w szczególnosci przychody oraz aktywa i zobowiazania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat , w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
- zaświadczenie lub inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem lub innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1 2 i 4 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a, b oraz pkt 3 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2023r. poz. 1689 ze zm. ), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą ( załącznik nr 1 i załącznik nr 10 do SWZ) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postepowaniu.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 2 i 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty - wzór stanowi załącznik nr 12 do SWZ.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 5 SWZ, składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
b) muszą wykazać, że w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
c) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 11 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

a) zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej – minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
c) zmiany ustawy o Pracowniczych Planów Kapitałowych,
d) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkiem z nich wynikającym,
e) zmiany statusu podatkowego po stronie Zamawiającego w związku z podatkiem VAT, a w szczególności ze zmianą prawa lub orzecznictwem sądowym,
f) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia lub ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie). Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o różnicę między obowiązującą w dniu podpisania umowy stawką podatku VAT a ustawowo wprowadzoną stawką podatku VAT, z dniem jej wprowadzenia w życie,
g) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.