eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › dostawa energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PANOgłoszenie z dnia 2022-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
dostawa energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 25

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@imim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imim.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.imim.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Instytut Naukowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9511111d-7623-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00521036

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018930/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 dostawa energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484035

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZB.260.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego budynku oraz jego infrastruktury. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktu odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym integralną część niniejszej SWZ.
Załącznik nr 1 zawiera prognozowane (przewidywane) zużycie energii elektrycznej przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy ustalone na podstawie zużycia energii elektrycznej w poprzednich latach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w pełnym zakresie - prognozowanego zużycia energii elektrycznej.
Gwarantowany zakres umowy to 70% wartości prognozowanej.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą umowę,
tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektu wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność́ gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną zobowiązane jest stosować cenę maksymalną (przy czym cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–e, w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r.
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A, Krupkowskiego w Krakowie, posiada instalację PV 16.72 kWp na dach budynku, ma podpisana z firmą Tauron Dystrybucja S.A., umowę o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, a od POB/Sprzedawcy prądu wymaga podpisania oświadczenia określającego Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie handlowe (POB).
Dostawcą energii elektrycznej do Instytutu do 31.12.2022, jest firma RENPRO sp. z o. o.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.