eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › dostawa energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PANOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 25

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@imim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut Naukowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9511111d-7623-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484035

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018930/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 dostawa energii elektrycznej dla potrzeb IMIM PAN

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.imim.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl oraz poczty elektronicznej przetargi@imim.pl
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://epropublico.
pl oraz uznaje go za wiążący.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
5. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
6. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
7. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml.
8. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla
Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku
dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
9. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”) lub poczty elektronicznej. Za datę wpływu
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
10. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z ograniczeniami stosowania RODO zawarto w rozdziale 27 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZB.260.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego budynku oraz jego infrastruktury. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktu odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym integralną część niniejszej SWZ.
Załącznik nr 1 zawiera prognozowane (przewidywane) zużycie energii elektrycznej przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy ustalone na podstawie zużycia energii elektrycznej w poprzednich latach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w pełnym zakresie - prognozowanego zużycia energii elektrycznej.
Gwarantowany zakres umowy to 70% wartości prognozowanej.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą umowę,
tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektu wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność́ gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną zobowiązane jest stosować cenę maksymalną (przy czym cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–e, w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r.
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A, Krupkowskiego w Krakowie, posiada instalację PV 16.72 kWp na dach budynku, ma podpisana z firmą Tauron Dystrybucja S.A., umowę o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, a od POB/Sprzedawcy prądu wymaga podpisania oświadczenia określającego Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie handlowe (POB).
Dostawcą energii elektrycznej do Instytutu do 31.12.2022, jest firma RENPRO sp. z o. o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczna wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w świadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą składa: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią
elektryczna wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku.Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 kWh w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.
2) Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany jednostkowej ceny brutto za 1 kWh w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej.
Zmiana taka następować będzie z chwilą wejścia w życie właściwych przepisów i dla swojej ważności wymaga powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych zmianach.
3) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do punktów poboru, jeżeli zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży, przy czym końcowy termin realizacji umowy nie ulegnie zmianie,
4) zmiany mocy umownej, grupy taryfowej, jeżeli będzie taka potrzeba Zamawiającego lub zmiany będą korzystne dla Zamawiającego w szczególności przyczynią się do osiągnięcia oszczędności.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem stawki VAT oraz podatku akcyzowego, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
a) opis propozycji zmiany;
b) uzasadnienie zmiany;
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Aneksu do niniejszej Umowy nie sporządza się w przypadku:
a) zmian przepisów prawa, a szczególności przepisów ustawy Prawo energetyczne, rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
b) zmiany IRiESD,
c) zmiany adresu korespondencyjnego jednej ze Stron,
d) innych zmian określonych w niniejszej Umowie jako niewymagające sporządzenia Aneksu.
W razie wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt a) i b) stosowne postanowienia niniejszej Umowy ulegają zmianie automatycznie. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt c) i d) wprowadzone są przez Kupującego na pisemny wniosek Sprzedającego.
5.Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy Umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku istotnego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Umowy, które nie zostało usunięte w ciągu 30 dni od otrzymania od drugiej Strony pisemnego zawiadomienia zawierającego:
a) stwierdzenia przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy,
b) określenie istotnych szczegółów naruszenia,
c) żądania usunięcia wymienionych naruszeń.
6. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
7. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; W takim przypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.