eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nieborów › ZAPEWNIENIE OPIEKI ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY NIEBORÓW ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R."Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZAPEWNIENIE OPIEKI ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY NIEBORÓW ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W OKRESIE
OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nieborów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Legionów Polskich 26

1.5.2.) Miejscowość: Nieborów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-416

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 838 56 13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nieborow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieborow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAPEWNIENIE OPIEKI ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY NIEBORÓW ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W OKRESIE
OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e59e6ebc-8e99-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521024

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020030/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 ZAPEWNIENIE OPIEKI ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY NIEBORÓW ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem: https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/
2. Instrukcja korzystania z Platformy jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz stanowi załącznik nr 13 do SWZ.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
4. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Nieborów https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl,
2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) rejestracja Wykonawcy może potrwać maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
4. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa wspierana przez producenta MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, pdf, doc, xls, docx, zip, 7z, tar, gz, xml, XAdES.
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
7. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Nieborów tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nieborów reprezentowana przez Wójta Gminy Nieborów z siedzibą w Urzędzie Gminy Nieborów przy Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany w Dziale I swz.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nieborów jest Robert Żuchowski e-mail: iodo@spotcase.pl
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych obejmującego przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie i wykonania umowy oraz prowadzenia dokumentacji z nią związanej.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp Odbiorcą danych będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Nieborów prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/
6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo sprostowania oraz uzupełnienia danych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
3) prawo do ograniczenia przetwarzania (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania),
4) prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROS.6140.58.2023.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Nieborów oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony został w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ.
3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia od dotychczas świadczącego usługi przedsiębiorcy zwierząt należących do Gminy Nieborów w terminie: w dniu podpisania umowy do godziny 15:00, (wg. stanu na dzień 29.11.2023 roku) 45 sztuk zwierząt (w tym 43 psy i 2 koty). Zamawiający zastrzega, że ilość zwierząt do przejęcia może ulec zmianie, a wynikać to będzie z rzeczywistej liczby zwierząt przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Transport zwierząt do schroniska Wykonawcy zapewni Wykonawca na swój koszt. Z tytułu przejęcia zwierząt do schroniska Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

98380000-0 - Usługi psiarni

98390000-3 - Inne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp oraz uzyska najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny, wymienionych poniżej.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny, gdzie 1%=1pkt:

Lp. Nazwa kryterium Waga % (maksymalna liczba punktów)
1 Cena oferty brutto (C), zwana też „Ceną” 60% (60 pkt)
2 Odsetek adopcji (A) 20% (20 pkt)
3 Czas podjęcia interwencji (I)
20% (20 pkt)

3. Sposób oceny w ramach kryteriów oceny ofert
1) Sposób oceny w kryterium „Cena” (C), w kryterium Cena, w którym

Zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (Cena), punkty zostaną przyznane wg. następującego wzoru:

C = Cmin/Co x 100 x 60%, gdzie:

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena brutto oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium „Cena”

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena” obliczona zostanie ustalona przez podzielenie najniższej ceny brutto ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 60%.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium „Cena” otrzyma 60 punktów.


2) Sposób oceny w kryterium „Odsetek adopcji” (A)

W ramach tego kryterium oceniany będzie średni odsetek adopcji wyliczony z trzech
ostatnich lat (2020-2022), wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Odsetek adopcji należy wyliczyć na podstawie liczby zwierząt oddanych do adopcji w danym roku, w stosunku do liczby zwierząt pozostałych w schronisku na koniec danego roku. Przy czym liczba adopcji nie uwzględnia zwierząt odebranych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy.
Ocena tego kryterium nastąpi na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę protokołów z kontroli schroniska lub raportów z wizytacji schroniska z trzech ostatnich lat 2020-2022
poprzedzających bieżący rok, sporządzonych przez właściwego powiatowego lekarza
weterynarii, w których wskazano liczbę zwierząt w schronisku na koniec roku oraz liczbę
zwierząt adoptowanych, w celu ustalenia liczby adopcji danego wykonawcy (kserokopię ww. protokołów lub raportów należy dołączyć do oferty).
Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

A = Ab/Cn x 100 x 20%, gdzie:

A – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Odsetek adopcji”
Ab – odsetek adopcji zwierząt oferty badanej wśród ofert nieodrzuconych
An – najwyższy odsetek adopcji zwierząt wśród ofert nieodrzuconych
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium „Odsetek adopcji”

3) Sposób oceny w kryterium „Czas podjęcia interwencji” (I)

W ramach tego kryterium oceniany będzie „Czas podjęcia interwencji” (I). Za przedmiotowe kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów
Ocena punktowa oferty dokonana zostanie w następujący sposób:
Do 20 min. - 20 pkt
Do 30 min. - 15 pkt
Do 40 min. - 10 pkt
Do 50 min. - 5 pkt
Powyżej 55 min. - 0 pkt
Maksymalny wymagany czas realizacji interwencji nie może być dłuższy niż 60 minut.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SWZ i otrzyma największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. (...)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odsetek adopcji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podjęcia interwencji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem
a) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Nieborów,
b) aktualnego zezwolenia w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt wydanego przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c) decyzji powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności potwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych w zakresie transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
d) decyzji o wpisie schroniska dla zwierząt do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości,
e) wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50.000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
 co najmniej jedną (1) usługę polegającą na utrzymaniu bezdomnych zwierząt w schronisku o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto oraz
 co najmniej jedną (1) usługę polegającą na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, o łącznej wartości usług co najmniej 20 000 zł brutto,
Uwagi:
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać usługi, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w wykonaniu usług, które wykazuje jako własne doświadczenie. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
- Zamawiający dopuszcza wykazanie wykonania wielu usług w ramach jednego kontraktu.

b) warunek dotyczący niezbędnego wyposażenia
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia tj.:
 co najmniej 1 schroniskiem dla bezdomnych zwierząt mogącym pomieścić co najmniej 60 sztuk, wyposażonym w boksy dla zdrowych zwierząt, pomieszczenia lub boksy do izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, pomieszczenia lub boksy przewidziane na kwarantannę, pomieszczenia lub boksy do separacji zwierząt agresywnych.
 co najmniej jednego środka transportu do przewozu zwierząt spełniającego warunki określone w przepisach wskazanych w ustawie z dnia 21sierpnia 1997 o ochronie zwierząt.
c) warunek dotyczący zdolności zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj:
- co najmniej jedną osobą – posiadającą tytuł zawodowy lekarza weterynarii oraz będzie się legitymowała co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym (licząc od dnia uzyskania tytułu).

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Zamawiający od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie żądał na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:
1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych:
a. aktualnego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Nieborów,
b. aktualnego zezwolenie w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt wydanego przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c. decyzji powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności potwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych w zakresie transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
d. wpisu schroniska dla zwierząt do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości;
e. wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt;
f. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna minimum 50.000,00 zł
g. Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
h. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ;
i. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Do oferty wykonawca dołącza:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) i pkt. 2), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Działem XIV ust. 1 pkt. 4 SWZ.
5. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Dziale X SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale XIV ust. 1 pkt. 4) SWZ, Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w Dziale XVII SWZ w sposób i trybie tam określonym.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ).
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.
szczegółowy zakres zmian został określony w załączniku nr 11 do SWZ - istotne postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmina-nieborow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.