eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziepółć

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziepółć

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radomsko

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648209

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Piłsudskiego 34

1.4.2.) Miejscowość: Radomsko

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-radomsko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmina-radomsko.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520427

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00500939

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwie roboty budowlane (na podstawie dwóch odrębnych umów) polegające na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej każda z nich o wartości nie mniejszej niż 900.000,00 zł brutto (dziewięćset tysięcy złotych brutto).
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku udziału w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 1 SWZ.
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że dysponują lub będą dysponować osobą/-ami zdolną/-ymi do wykonywania zamówienia w szczególności osobą/-ami posiadającą/-ymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm), tj.:
b) osobą, która będzie kierownikiem budowy posiadającą - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
c) osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych określone przepisami ustawy Prawo budowlane.


UWAGA:
1. Wskazane osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.

Po zmianie:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwie roboty budowlane (na podstawie dwóch odrębnych umów) polegające na budowie, remoncie lub modernizacji kanalizacji sanitarnej lub deszczowej każda z nich o wartości nie mniejszej niż 900.000,00 zł brutto (dziewięćset tysięcy złotych brutto).
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku udziału w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 1 SWZ.
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że dysponują lub będą dysponować osobą/-ami zdolną/-ymi do wykonywania zamówienia w szczególności osobą/-ami posiadającą/-ymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm), tj.:
b) osobą, która będzie kierownikiem budowy posiadającą - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
c) osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży instalacyjnej elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych określone przepisami ustawy Prawo budowlane.UWAGA:
1. Wskazane osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.