eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ko這brzeg › Utrzymanie w prawid這wej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Ko這brzeg



Og這szenie z dnia 2023-11-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Utrzymanie w prawid這wej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Ko這brzeg

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miasto Ko這brzeg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920736

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 13

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ko這brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszali雟ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.kolobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://i-kolobrzeg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie w prawid這wej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Ko這brzeg

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-b34425ea-886b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00520299

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00506098/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.6 Utrzymanie w prawid這wej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Ko這brzeg

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg/public/postepowanie?postepowanie=57166227

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania zosta造 wskazane w SWZ w Rozdziale VIII.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zosta wskazany w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.271.61.2023.II

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wykonanie us逝gi w zakresie utrzymania w prawid這wej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Ko這brzeg w tym m.in.:
1) utrzymanie w spos鏏 ci庵造 dro積o軼i ca貫j infrastruktury deszczowej w granicach miasta, zapewniaj帷y prawid這w eksploatacj sieci wraz z zlokalizowanymi na niej obiektami in篡nierskimi z wy陰czeniem odwodnienia drogowego (zakres 鈔ednic sieci miejskiej od Ø 200mm do Ø1200mm, d逝go嗆 miejskiej sieci kanalizacji deszcz. ok. 150,0 km; d逝go嗆 przykanalik闚 (podw鏎ka) ok. 1,35 km; ilo嗆 studni rewizyjnych na miejskiej sieci ok. 1300 szt.; ilo嗆 wpust闚 deszczowych (podw鏎ka) ok. 155 szt.);
2) przegl康 i czyszczenie 33 szt. urz康ze podczyszczaj帷ych wody deszczowe (separatory + osadniki) - zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Ko這brzeg.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90470000-2 - Us逝gi czyszczenia kana堯w 軼iekowych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przyst徙ienia do prac awaryjnych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie wymaga spe軟ienia warunku dotycz帷ego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y uzna za spe軟iony warunek dotycz帷y zdolno軼i technicznej lub zawodowej, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie co najmniej jedn us逝g w zakresie konserwacji i bie膨cego utrzymania system闚 odwodnieniowych lub sieci deszczowych o min. warto軼i 200.000,00 z brutto.
W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunek musi zosta spe軟iony co najmniej przez jednego Wykonawc.
W przypadku, gdy us逝ga jest w trakcie wykonywania (鈍iadczenie powtarzaj帷e si lub ci庵貫) to warto嗆 zrealizowanej us逝gi jw. nie mo瞠 by mniejsza ni 200.000,00 z brutto.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiaj帷y nie wzywa do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych (odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej), je瞠li mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza w za陰czniku nr 2 do SWZ dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) Wykaz us逝g wykonanych a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu (zakresu), dat wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y - za陰cznik nr 3 do SWZ;
Uwaga: Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji us逝g, wykonywanych wsp鏊nie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy us逝g, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch, w kt鏎ych wykonywaniu bezpo鈔ednio uczestniczy lub uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Dokumenty sk豉dane wraz z Formularzem ofertowym - Za陰cznik nr 1 do SWZ:
1) Aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania – zgodnie z Za陰cznikiem nr 2 do SWZ;
2) Zobowi您anie innego podmiotu, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XX pkt 6 ppkt 3) SWZ i/lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy (je瞠li dotyczy);
3) Dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty, o鈍iadcze
i dokument闚; odpowiednie pe軟omocnictwa, (je瞠li dotyczy), w tym umocowanie do reprezentowania podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy (je瞠li dotyczy).
4) O鈍iadczenie dotycz帷e podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego - o鈍iadczenie sk豉dane na za陰czniku nr 5 do SWZ.
2. Wymagania dotycz帷e wykonawc闚 zagranicznych zosta造 opisane w cz. I SWZ w Rozdziale XXII pkt. 6- 8. Wymagania dotycz帷e wykonawc闚, kt鏎zy polegaj na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby zosta造 opisane w cz. I SWZ w Rozdziale XXII pkt. 5.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale XXII pkt. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. O鈍iadczenie jw. przedk豉da si, w przypadku okre郵onym w art. 117 ust. 3 ustawy P.z.p., zgodnie z tre軼i za陰cznika nr 4 do SWZ.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
5. W przypadku wyboru oferty z這穎nej przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo 膨dania przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy. Szczeg馧owy zakres zmian znajduje si w projekcie umowy w 12 i w 13.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-07 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 poprzez Platform SmartPZP: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAM紟IENIA: 24 miesi帷e od daty 01.01.2024 r. W przypadku braku mo磧iwo軼i zawarcia umowy do dnia 01.01.2024 r., 24 miesi帷e od dnia zawarcia umowy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.