eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podegrodzie › Cz. I "Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniarsko, Podrzecze oraz Brzezna w km 0+000,00 do 2+764,75" Cz. II "Nadzór Inwestorski (branża drogowa) dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniar ...."Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Cz. I „Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniarsko, Podrzecze oraz Brzezna w km 0+000,00 do 2+764,75”
Cz. II „Nadzór Inwestorski (branża drogowa) dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniar ....”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PODEGRODZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 248

1.5.2.) Miejscowość: Podegrodzie

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-386

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@podegrodzie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podegrodzie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Cz. I „Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniarsko, Podrzecze oraz Brzezna w km 0+000,00 do 2+764,75”
Cz. II „Nadzór Inwestorski (branża drogowa) dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniar ....”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e548af1-8e84-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520234

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056300/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.58 „Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniarsko, Podrzecze oraz Brzezna w km 0+000,00 do 2+764,75”

1.3.26 „Nadzór Inwestorski (branża drogowa) dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniarsko, Podrzecze oraz Brzezna w km 0+000,00 do 2+764,75”

1.3.27 „Nadzór Inwestorski (branża mostowa) dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniarsko, Podrzecze oraz Brzezna w km 0+000,00 do 2+764,75”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e548af1-8e84-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl, przetargi@podegrodzie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@podegrodzie.pl (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 31. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Podegrodzie z siedzibą
w Urzędzie Gminy, adres 33-386 Podegrodzie 248, tel. 18 445-90-33, e-mail: gmina@podegrodzie.pl, strona internetowa: www.podegrodzie.pl BIP: https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie,
• inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Podegrodzie dostępny pod adresem e-mail: iodo@podegrodzie.pl,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„Cz. I „Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniarsko, Podrzecze oraz Brzezna w km 0+000,00 do 2+764,75”
Cz. II „Nadzór Inwestorski (branża drogowa) dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniarsko, Podrzecze oraz Brzezna w km 0+000,00 do 2+764,75”
Cz. III „Nadzór Inwestorski (branża mostowa) dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej
w m. Świniarsko, Podrzecze oraz Brzezna w km 0+000,00 do 2+764,75” prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DIN-ZA.271.1.39.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. I „Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniarsko, Podrzecze oraz Brzezna w km 0+000,00 do 2+764,75”
1) Zamówienie obejmuje:
 roboty przygotowawcze,
 roboty ziemne,
 wykonanie nawierzchni bitumicznej,
 wykonanie zjazdów,
 wykonanie pobocza,
 wykonanie oznakowania poziomego,
 roboty ziemne wykończeniowe,
 budowa garaży wolnostojących,
 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7, 8.1 – 8.54 do SWZ.
Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług/robót budowlanych w ilości do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach tożsamych z warunkami zamówienia podstawowego (w szczególności w oparciu o ceny jednostkowe i wartości wskazane w kosztorysie ofertowym).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 23.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena – w złotych dot. części nr I - III (dla każdej z części zamówienia odrębnie) – 60 %,
b) Okres rękojmi i gwarancji – w miesiącach dot. części nr I (dla każdej z części zamówienia odrębnie) – 20 %,
c) Termin płatności faktur – w dniach dot. części nr I – III (dla każdej z części zamówienia odrębnie) – 20 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Okres rękojmi i gwarancji – w miesiącach

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: c) Termin płatności faktur – w dniach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. II „Nadzór Inwestorski (branża drogowa) dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniarsko, Podrzecze oraz Brzezna w km 0+000,00 do 2+764,75” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Podegrodzie w zakresie w jakim mowa w dokumentacji zamówienia oraz w art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. z zm.) dla zadania: • Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniarsko, Podrzecze oraz Brzezna w km 0+000,00 do 2+764,75. • Lokalizacja inwestycji – Świniarsko – Podrzecze – Brzezna. • Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna pełnić osoba posiadająca uprawnienia w specjalności drogowej. Obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), a w szczególności: 1) Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji, kontroli i doradztwa technicznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 2) Wydawanie wykonawcom inwestycji lub kierownikom budowy lub robót poleceń potwierdzonych niezwłocznie wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrycia elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych prac; 3) Zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, STWiORB, przedmiarami robót, dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem) oraz pisemne zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych poprawek dokumentacji projektowej; 4) Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy; 5) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 6) Sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawców na budowie; 7) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, pisemna akceptacja materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie posiadających wymaganych certyfikatów, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacją projektową; 8) Monitorowanie, sprawdzanie zgodności i autentyczności przedstawionych certyfikatów materiałów i urządzeń, prawidłowości ubezpieczeń, gwarancji, praw własności, za które Wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umów; 9) Sprawdzanie i pisemne odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie i nadzór podczas prób i odbiorów technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania; 10) Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę; 11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, 12) Żądanie od Projektanta dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji; 13) Żądanie od Wykonawcy zadania i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac wykonywanych niezgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną; 14) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez wykonawcę zadania; 15) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad, a także kontrolowanie rozliczenia budowy; 16) Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy; 17) Stała kontrola terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego lub mailowego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego lub niezwłocznie w nagłych przypadkach lub zagrażających bezpieczeństwu na budowie. W celu weryfikacji obecności na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczność pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy lub / i w godzinach popołudniowych, wieczornych nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego; 18) Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, a także odbiorach specjalistycznych, dostawców mediów; 19) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego i w przeglądach gwarancyjnych sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu; 20) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umów, ze szczególnych uwzględnieniem uwag i wniosków kierowanych do Zamawiającego mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń, katastrof budowlanych itp.; 21) Egzekwowanie opracowania przez Wykonawców zadań instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz pisemna ich akceptacja; 22) Uczestniczenie w przekazaniu budowy do użytkowania, skompletowanie dokumentów oraz współpraca z Wykonawcą robót i Zamawiającym przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu; 23) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych; 24) Informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót o konieczności zmiany kierownika budowy lub robót, a także wystąpienie z żądaniem takiej zmiany w imieniu Zamawiającego do Wykonawców robót; 25) Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót, wypełnianie i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót; 26) Opiniowanie projektów aneksów do umowy w Wykonawcą robót na ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe. 27) Wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji robót (na polecenie Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług/robót budowlanych w ilości do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach tożsamych
z warunkami zamówienia podstawowego (w szczególności w oparciu o ceny jednostkowe i wartości wskazane w kosztorysie ofertowym).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 23.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena – w złotych dot. części nr I - III (dla każdej z części zamówienia odrębnie) – 60 %,
c) Termin płatności faktur – w dniach dot. części nr I – III (dla każdej z części zamówienia odrębnie) – 20 %,
d) Doświadczenie Inspektora Nadzoru – w latach - dot. części nr II i III – 20 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: c) Termin płatności faktur – w dniach

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: d) Doświadczenie Inspektora Nadzoru – w latach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. III „Nadzór Inwestorski (branża mostowa) dla zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniarsko, Podrzecze oraz Brzezna w km 0+000,00 do 2+764,75”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Podegrodzie w zakresie w jakim mowa w dokumentacji zamówienia oraz w art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn.
z zm.) dla zadania:
• Budowa ścieżki rowerowej w m. Świniarsko, Podrzecze oraz Brzezna w km 0+000,00 do 2+764,75.
• Lokalizacja inwestycji – Świniarsko – Podrzecze – Brzezna.
• Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna pełnić osoba posiadająca uprawnienia
w specjalności mostowej.

Obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z późn. zm.), a w szczególności:

1) Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji, kontroli i doradztwa technicznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
2) Wydawanie wykonawcom inwestycji lub kierownikom budowy lub robót poleceń potwierdzonych niezwłocznie wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrycia elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych prac;
3) Zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, STWiORB, przedmiarami robót, dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem) oraz pisemne zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych poprawek dokumentacji projektowej;
4) Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy;
5) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
6) Sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawców na budowie;
7) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, pisemna akceptacja materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie posiadających wymaganych certyfikatów, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacją projektową;
8) Monitorowanie, sprawdzanie zgodności i autentyczności przedstawionych certyfikatów materiałów i urządzeń, prawidłowości ubezpieczeń, gwarancji, praw własności, za które Wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umów;
9) Sprawdzanie i pisemne odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie i nadzór podczas prób i odbiorów technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania;
10) Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę;
11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP,
12) Żądanie od Projektanta dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji;
13) Żądanie od Wykonawcy zadania i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac wykonywanych niezgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną;
14) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez wykonawcę zadania;
15) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad, a także kontrolowanie rozliczenia budowy;
16) Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy;
17) Stała kontrola terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego lub mailowego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego lub niezwłocznie w nagłych przypadkach lub zagrażających bezpieczeństwu na budowie. W celu weryfikacji obecności na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczność pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy lub / i w godzinach popołudniowych, wieczornych nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
18) Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, a także odbiorach specjalistycznych, dostawców mediów;
19) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego i w przeglądach gwarancyjnych sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu;
20) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umów, ze szczególnych uwzględnieniem uwag i wniosków kierowanych do Zamawiającego mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń, katastrof budowlanych itp.;
21) Egzekwowanie opracowania przez Wykonawców zadań instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz pisemna ich akceptacja;
22) Uczestniczenie w przekazaniu budowy do użytkowania, skompletowanie dokumentów oraz współpraca z Wykonawcą robót i Zamawiającym przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu;
23) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych;
24) Informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót o konieczności zmiany kierownika budowy lub robót, a także wystąpienie z żądaniem takiej zmiany w imieniu Zamawiającego do Wykonawców robót;
25) Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót, wypełnianie i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót;
26) Opiniowanie projektów aneksów do umowy w Wykonawcą robót na ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe.
27) Wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji robót (na polecenie Zamawiającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług/robót budowlanych w ilości do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach tożsamych z warunkami zamówienia podstawowego (w szczególności w oparciu o ceny jednostkowe i wartości wskazane w kosztorysie ofertowym).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 23.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena – w złotych dot. części nr I - III (dla każdej z części zamówienia odrębnie) – 60 %,
c) Termin płatności faktur – w dniach dot. części nr I – III (dla każdej z części zamówienia odrębnie) – 20 %,
d) Doświadczenie Inspektora Nadzoru – w latach - dot. części nr II i III – 20 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: c) Termin płatności faktur – w dniach

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: d) Doświadczenie Inspektora Nadzoru – w latach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
aa) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończył co najmniej 1 umowę/kontrakt, obejmujące (odbudowa lub przebudowa lub remont lub budowa lub modernizacja) drogi lub ścieżki rowerowej o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł dot. części nr I,
bb) dysponuje osobą, która posiada stosowne uprawnienia budowlane w specjalności drogowej odpowiednie do zakresu i charakteru zamówienia oraz ma uprawnienia do kierowania robotami objętymi zamówieniem dot. części nr I,
cc) dysponuje osobą, która posiada stosowne uprawnienia budowlane w specjalności mostowej odpowiednie do zakresu i charakteru zamówienia oraz ma uprawnienia do kierowania robotami objętymi zamówieniem dot. części nr I,
dd) dysponuje osobą, która posiada stosowne uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności drogowej odpowiednie do zakresu i charakteru zamówienia oraz ma uprawnienia do kierowania robotami dot. części nr II,
ee) dysponuje osobą, która posiada stosowne uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności mostowej odpowiednie do zakresu i charakteru zamówienia oraz ma uprawnienia do kierowania robotami dot. części nr III,
ff) Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 657).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
11.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) zaświadczenia, z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 11 pkt. 11.1 ppkt. 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, potwierdzające odpowiednio, że
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
10.2. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
10.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

19.9. Do oferty należy dołączyć:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ odpowiednio dla części - wygenerowany z Platformy e-Zamówienia),
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ).
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 19.9. lit. b) zdanie pierwsze, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu,
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 118 ust. 3 Pzp) – jeżeli dotyczy (załącznik nr 6 do SWZ),
d) w sytuacji wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
e) w sytuacji oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

27.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 9.1 – 9.3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje, również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie z zastrzeżeniem, iż:
a) Wykonawca składający ofertę dla części nr I zamówienia (dot. robót budowlanych) nie może złożyć oferty dla części nr II i III (dot. nadzoru inwestycji),
oraz Wykonawca składający ofertę dla części nr II i III (dot. nadzoru inwestycji), nie może złożyć oferty dla części nr I (dot. robót budowlanych).
Pełna informacja znajduje się w SWZ z załącznikami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.