eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › "Sukcesywna dostawa żywności z podziałem na 9 części do dziewięciu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie w okresie od dnia 01-01-2024r. do dnia 31-01-2024r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywna dostawa żywności z podziałem na 9 części do dziewięciu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie w okresie od dnia 01-01-2024r. do dnia 31-01-2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lublin

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430910203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolska 5

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-411

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 814664991

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzz@zlobki.lublin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.lublin.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Scentralizowana Jednostka Organizacyjna Gminy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa żywności z podziałem na 9 części do dziewięciu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie w okresie od dnia 01-01-2024r. do dnia 31-01-2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eedfd2cc-8def-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056501/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Sukcesywna dostawa żywności z podziałem na 9 zadań (części) tj. nabiał, mięso, artykuły spożywcze, pieczywo, produkty dla niemowląt, jajka, mrożonki, ryby, świeże warzywa i owoce do placówek MZŻ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eedfd2cc-8def-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z wymaganiami https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZŻ.253-5/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 168254,87 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa nabiału do 9 placówek podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 28912,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

15542000-9 - Ser świeży

15431000-8 - Margaryna i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający ogłosi postępowanie z terminem realizacji 01.02-31.12.2024

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mięsa do 9 placówek podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 18889,10 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15119000-5 - Mięsa różne

15112000-6 - Drób

15113000-3 - Wieprzowina

15111000-9 - Mięso wołowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający ogłosi postępowanie z terminem realizacji 01.02-31.12.2024

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 9 placówek podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 21200 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15321000-4 - Soki owocowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15332000-4 - Przetworzone owoce i orzechy

15411000-2 - Oleje zwierzęce lub roślinne

15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15893100-5 - Mieszanki spożywcze

15411110-6 - Oliwa z oliwek

15411200-4 - Olej spożywczy

03142100-9 - Miód naturalny

15894000-1 - Przetworzone produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający ogłosi postępowanie z terminem realizacji 01.02-31.12.2024

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa pieczywa do 9 placówek podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 6962 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający ogłosi postępowanie z terminem realizacji 01.02-31.12.2024

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa produktów dla niemowląt do 9 placówek podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 26347,24 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15880000-0 - Specjalne produkty odżywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15893100-5 - Mieszanki spożywcze

15894000-1 - Przetworzone produkty spożywcze

41110000-3 - Woda pitna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający ogłosi postępowanie z terminem realizacji 01.02-31.12.2024

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa jaj kurzych do 9 placówek podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 4692,73 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający ogłosi postępowanie z terminem realizacji 01.02-31.12.2024

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa ryb do 9 placówek podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 9682,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający ogłosi postępowanie z terminem realizacji 01.02-31.12.2024

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa mrożonek do 9 placówek podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 10208,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15332100-5 - Przetworzone owoce

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający ogłosi postępowanie z terminem realizacji 01.02-31.12.2024

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do 9 placówek podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 41360,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221000-6 - Warzywa

03212000-0 - Ziemniaki i warzywa suszone

03212100-1 - Ziemniaki

03222000-3 - Owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający ogłosi postępowanie z terminem realizacji 01.02-31.12.2024

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, wymaga aby, Wykonawca spełniał wymogi prawa żywnościowego. Wykonawca ponadto powinien posiadać zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej, zgodnie z ustawą z dnia 16.12.2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (j.t. Dz. Dz.U. 2023 poz. 872).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, wymaga aby, Wykonawca spełniał wymogi prawa żywnościowego. Wykonawca ponadto powinien posiadać zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej, zgodnie z ustawą z dnia 16.12.2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (j.t. Dz. Dz.U. 2023 poz. 872).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dla części 1- nabiału, części 2 - mięsa, oraz dla części 6 - jaj kurzych,
Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował co najmniej jednym
pojazdem typu chłodnia, spełniającym wymagania niezbędne do
transportu artykułów spożywczych wymagających warunków
chłodniczych.
 Dla części 7 – ryb oraz części 8 - mrożonki, Zamawiający wymaga aby
Wykonawca dysponował co najmniej jednym pojazdem typu mroźnia,
spełniającym wymagania niezbędne do transportu artykułów
spożywczych wymagających warunków mrożonych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Dz.U. 2023 poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
7.9.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.9.3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp (wskazany termin 3 miesięcy określony został w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415 ze zm.).
7.9.4. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ
7.9.5 Decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej, o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z wymogami prawa żywnościowego lub dokument równoważny wydany w innych krajach, w sytuacji, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w danym państwie.
7.9.6 Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 7.16 SWZ, dokonuje w przypadku:
7.21.1. Podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą.
7.21.2. Podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.21.3. Innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie na warunkach i w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Umowa może być zmieniona na niżej wymienionych warunkach:
a) w stosunku zakresu realizacji umowy lub zmiany odpowiednich zapisów umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian, wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. zdarzeń losowych, zmiany przepisów, siły wyższej. Strony zgodnie ustalają, że wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić jedynie o liczbę dni odpowiadającą okresowi występowania okoliczności o których mowa powyżej oraz o czas usunięcia skutków wynikających z zaistnienia tych okoliczności;
b) zmianę dotychczasowego Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia publicznego, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
c) zmian ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT - w celu dostosowania cen do aktualnie obowiązującej stawki. Zmiana ceny może dotyczyć tylko umowy w części niezrealizowanej;
d) zmiany wielkości opakowania dostarczanego przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanego artykułu na inny – w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestania produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych (w przypadku zwiększenia wielkości opakowań) lub ich stosunkowego zmniejszenia ( w przypadku zmniejszenia wielkości opakowań). W przypadku zwiększenia wielkości opakowań bez zmiany cen jednostkowych zmiana umowy dotyczyć będzie tylko gramatury produktu lub jego wymiany na inny;
e) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1. Termin może zostać wydłużony nie więcej niż na okres dodatkowych 3 miesięcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.