eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goniądz › Wyłapywanie, transport i utrzymywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Goniądz w latach 2023 - 2024Ogłoszenie z dnia 2022-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wyłapywanie, transport i utrzymywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Goniądz w latach 2023 - 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GONIĄDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669789

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 11 Listopada 38

1.5.2.) Miejscowość: Goniądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-110

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 857380043

1.5.8.) Numer faksu: 857380307

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria.um@goniadz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-umgoniadz.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a0a8739f-8485-45f5-acc4-403f0aecfddc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłapywanie, transport i utrzymywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Goniądz w latach 2023 - 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4228317c-7707-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00519996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028588/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wyłapywanie, transport i utrzymywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Goniądz w latach 2023 - 2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485652

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FD.271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyłapywania, transportu i utrzymywania bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Goniądz w latach 2023 – 2024.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy odłowu bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu gminy Goniądz na polecenie upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Goniądzu wskazanego przez Zamawiającego.

3. Wyłapywanie, jak również transport, o których mowa, powinno odbywać się w sposób humanitarny, urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu gminy Goniądz oraz ich transport do schroniska w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zawiadomienia;
2) dokonanie odłowu psa, który pogryzł człowieka i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie 12 godzin od zgłoszenia zawiadomienia;
3) zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym w schronisku psom kompleksowej opieki weterynaryjnej, właściwego traktowania oraz karmienia do czasu:
– wydania (adopcji),
– uśpienia (w przypadkach koniecznych: zwierzęta agresywne i chore, których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem, ślepych miotów w przypadku bezdomnych zwierząt, które są przewożone do schroniska dla zwierząt),
– naturalnej śmierci;
4) usypianie ślepych miotów;
5) prowadzenie ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej przyjmowanych i wydawanych psów ( zdjęcia, karta zwierzęcia);
6) umożliwienia osobom fizycznym adopcję przetrzymywanych w schronisku psów;
7) przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji psów przebywających w schronisku.

Pozostałe szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia określają: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy - stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części - uzasadnienie braku podziału:

Kompleksowa realizacja zamówienia wynika z charakteru zamówienia, którego realizacja wymaga wielokrotnie zapewnienia natychmiastowej i fachowej pomocy medycznej odłowionym zwierzętom, natomiast brak tejże pomocy - w przypadku świadczenia usługi przez różnych Wykonawców i braku koordynacji ze strony różnych wykonawców składowych usługi: wyłapywania, transportu i wreszcie utrzymywania - mógłby skutkować nieodwracalnym kalectwem lub zgonem zwierzęcia.
Podział zamówienia na części mógłby w sposób istotny zagrozić terminowemu oraz właściwemu jakościowo wykonaniu zamówienia z uwagi na brak możliwości dokładnego i zgodnego w czasie skoordynowania prac kilku Wykonawców, co prowadziłoby do nadmiernych problemów logistycznych i organizacyjnych, nie wspominając o trudnych do oszacowania o kosztach niehumanitarnego traktowania zwierząt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Green House Mateusz Oblacewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5461343717

7.3.4) Miejscowość: Krzeczkowo

7.3.5) Kod pocztowy: 19-100

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 240000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.