eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goniądz › Wyłapywanie, transport i utrzymywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Goniądz w latach 2023 - 2024Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wyłapywanie, transport i utrzymywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Goniądz w latach 2023 - 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GONIĄDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669789

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 11 Listopada 38

1.5.2.) Miejscowość: Goniądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-110

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 857380043

1.5.8.) Numer faksu: 857380307

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria.um@goniadz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-umgoniadz.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłapywanie, transport i utrzymywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Goniądz w latach 2023 - 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4228317c-7707-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028588/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wyłapywanie, transport i utrzymywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Goniądz w latach 2023 - 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a0a8739f-8485-45f5-acc4-403f0aecfddc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły dotyczące korespondencji elektronicznej opisano w rozdziale XV Specyfikacji Warunków Zamówienia zamieszczonej na ww. stronie postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowy opis zawarto w dedykowanym RODO w postępowaniu Rozdziale SWZ - rozdział III Ochrona danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowy opis zawarto w dedykowanym RODO w postępowaniu Rozdziale SWZ - rozdział III Ochrona danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FD.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyłapywania, transportu i utrzymywania bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu miasta i gminy Goniądz w latach 2023 – 2024.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy odłowu bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu gminy Goniądz na polecenie upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Goniądzu wskazanego przez Zamawiającego.

3. Wyłapywanie, jak również transport, o których mowa, powinno odbywać się w sposób humanitarny, urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu gminy Goniądz oraz ich transport do schroniska w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zawiadomienia;
2) dokonanie odłowu psa, który pogryzł człowieka i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie 12 godzin od zgłoszenia zawiadomienia;
3) zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym w schronisku psom kompleksowej opieki weterynaryjnej, właściwego traktowania oraz karmienia do czasu:
– wydania (adopcji),
– uśpienia (w przypadkach koniecznych: zwierzęta agresywne i chore, których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem, ślepych miotów w przypadku bezdomnych zwierząt, które są przewożone do schroniska dla zwierząt),
– naturalnej śmierci;
4) usypianie ślepych miotów;
5) prowadzenie ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej przyjmowanych i wydawanych psów ( zdjęcia, karta zwierzęcia);
6) umożliwienia osobom fizycznym adopcję przetrzymywanych w schronisku psów;
7) przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji psów przebywających w schronisku.

Pozostałe szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia określają: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy - stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części - uzasadnienie braku podziału:

Kompleksowa realizacja zamówienia wynika z charakteru zamówienia, którego realizacja wymaga wielokrotnie zapewnienia natychmiastowej i fachowej pomocy medycznej odłowionym zwierzętom, natomiast brak tejże pomocy - w przypadku świadczenia usługi przez różnych Wykonawców i braku koordynacji ze strony różnych wykonawców składowych usługi: wyłapywania, transportu i wreszcie utrzymywania - mógłby skutkować nieodwracalnym kalectwem lub zgonem zwierzęcia.
Podział zamówienia na części mógłby w sposób istotny zagrozić terminowemu oraz właściwemu jakościowo wykonaniu zamówienia z uwagi na brak możliwości dokładnego i zgodnego w czasie skoordynowania prac kilku Wykonawców, co prowadziłoby do nadmiernych problemów logistycznych i organizacyjnych, nie wspominając o trudnych do oszacowania o kosztach niehumanitarnego traktowania zwierząt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena brutto (C) oraz termin płatności (T)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XII SWZ oraz spełniają niżej wymienione, określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu ustalił warunki udziału dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca wykaże, że:
a) posiada uprawnienia do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
b) posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny schroniska,
c) posiada uprawnienia do transportu zwierząt w postaci decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii, zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie przewozu zwierząt (zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał przynajmniej jedną usługę polegającą na wyłapywaniu, transporcie i opiece nad zwierzętami bezdomnymi przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), warunek o którym mowa w ust. 2 pkt 4, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak jest możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który Wykonawca realizuje dany zakres usługi.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Środki dowodowe potwierdzające brak obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem wg załącznika nr 5 do SWZ;

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Środki dowodowe dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia określonych przez Zamawiającego w przedmiotowej SWZ, tj. w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp - wg załącznika nr 6 do SWZ;

b) kopia aktualnego uprawnienia do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

c) oświadczenie o posiadanym weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym schroniska;

d) kopia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii, zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie przewozu zwierząt (zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt )

e) Wykaz usług – wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez Podmiot, na rzecz którego Wykonawca świadczył usługę, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – wykaz usług wg wzoru z załącznika nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Zamawiający nie narzuca i nie ustala wzoru takiego oświadczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty na zasadach określonych w art. 454-455 Pzp oraz wskazanych we wzorze Umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.