eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Zakup i dostawa projektora scenicznego multimedialnego do prezentacji spektakli po zakończeniu projektu pn. "Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych ..."Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa projektora scenicznego multimedialnego do prezentacji spektakli po zakończeniu projektu pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych ..."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OPERA ŚLĄSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279315

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Moniuszki 21-23

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 3966856

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@opera-slaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opera-slaska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa projektora scenicznego multimedialnego do prezentacji spektakli po zakończeniu projektu pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych ..."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29d3cfc3-8c55-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519965

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00121057/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup i dostawa projektora scenicznego multimedialnego do prezentacji spektakli po zakończeniu projektu pn. Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych ....

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/853039

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/853039 (bezpośredni link do postępowania);
adresy e-mail: awiejak@opera-slaska.pl; djuszczyszyn@opera-slaska.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
3. Zalecenia:
3.1. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne
z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
3.2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3.3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
3.4. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
3.5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
3.6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
3.7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie
z dokumentem podpisywanym.
3.8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
3.9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
3.10. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
3.11. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, pełen zakres informacji znajduje się w rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest: Opera Śląska w Bytomiu, 41-902 Bytom,
ul. Moniuszki 21-23, reprezentowana przez Dyrektora – Łukasza Goika;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Operze Śląskiej w Bytomiu można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail: iodo@opera-slaska.pl;
b) w formie pisemnej na adres siedziby Administratora: Opera Śląska, ul. Moniuszki 21 23,
41-902 Bytom;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym
z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem niniejszego zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy
o dostępie do informacji publicznej, włączając w to systemy informatyczne pośredniczące;
5) odbiorcami danych osobowych w szerszym zakresie mogą być podmioty kontrolujące;
6) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku podatkowego;
7) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w postępowaniu;
9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przekazanych danych osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przekazanych danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-3811-06/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa projektora scenicznego multimedialnego do prezentacji spektakli po zakończeniu projektu pn. Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
2.1. projektora scenicznego multimedialnego do prezentacji spektakli (z laserowym źródłem światła) – 1szt,
2.2. obiektywów - 4 szt,
2.3. uchwytu do mocowania projektora,
2.4. skrzyń transportowych – 3 szt. ( w tym: 1 szt. na projektor (skrzynia na kółkach) i 2 szt. na obiektywy (każda ze skrzyń na 2 obiektywy),
zwane dalej „Przedmiotem zamówienia”, na potrzeby Opery Śląskiej w Bytomiu, ul. Moniuszki 21-23, 41 902 Bytom.
3. Przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie wymagań minimalnych
w załączniku nr 4 do SWZ - Szczegółowy techniczny Opis Przedmiotu zamówienia (dalej OPZ).
4. Ogólne warunki realizacji zamówienia:
4.1. realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu;
4.2. miejscem dostawy i uruchomienia Przedmiotu zamówienia jest siedziba Opery Śląskiej (ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom);
4.3. w ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, wniesienia,
rozpakowania, rozmieszczenia i uruchomienia Przedmiotu zamówienia;
4.4. wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem Przedmiotu zamówienia,
jego ubezpieczeniem na czas transportu, opakowaniem, dostarczeniem, załadunkiem,
wyładunkiem, uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
4.5. wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie
dostarczenia Przedmiotu zamówienia z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem;
4.6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać wymagania określone w SWZ;
4.7. w przypadku, gdy którykolwiek z elementów Przedmiotu zamówienia będzie uszkodzony lub ulegnie uszkodzeniu podczas transportu lub montażu, zostanie przez Wykonawcę wymieniony na nowy lub naprawiony przed zgłoszeniem Przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego;
4.8. wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt.
4.9. Przedmiot zamówienia ma być kompletny, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów;
4.10. dostawa Przedmiotu zamówienia oraz jego uruchomienie może być wykonywana
w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 15:00 z możliwością zmiany godzin po uzgodnieniu z Zamawiającym;
4.11. Wykonawca przygotuje Przedmiot zamówienia do pracy, przeprowadzi testy rozruchowe;
4.12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje (w języku polskim) użytkowania
dostarczonego Przedmiotu zamówienia;

5. Wymagania i warunki realizacji zamówienia:
5.1. Realizacja Przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie wymaganym przez Zamawiającego. Za dzień realizacji Przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego kompletny Przedmiot zamówienia i podpisany zostanie przez obie strony protokół odbioru końcowego wykonania Przedmiotu zamówienia.
5.2. Oferowany Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany, musi pochodzić z bieżącej produkcji. Nie może pochodzić z odzysku, nie może pochodzić
z projektów realizowanych u innych klientów, nie może pochodzić
z ekspozycji w punktach sprzedaży oraz musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych czy roszczeń osób trzecich, musi być wykonany z materiałów posiadających wszelkie wymagane prawem certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5.3. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne zaoferowanego i dostarczonego sprzętu.
5.4. Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy zobowiązani są przeanalizować wszystkie elementy opisu technicznego dokumentacji i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie
w przewidzianym terminie uwagi i zauważone nieścisłości. Zamawiający
w przewidzianym terminie odpowie pisemnie na wszelkie pytania.
7. Pełny, szczegółowy i wyczerpujący opis Przedmiotu zamówienia został określony w:
7.1. SWZ z załącznikami.
7.2. Opisie Przedmiotu zamówienia (OPZ).
7.3. Projektowanych postanowieniach umowy.
7.4. Odpowiedziach na pytania udzielonych w trakcie prowadzonej procedury przetargowej (jeżeli dotyczy).
Wszystkie ww. dokumenty przetargowe należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.
8. Rozwiązania równoważne:
8.1. Jeżeli Zamawiający w opisie Przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
8.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz
z jego opisem lub normami.
8.3. W przypadku, gdy w opisie Przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
10. Sposób realizacji zamówienia i obowiązki Wykonawcy:
Obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia zostały określone
w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
11. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.
Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38652100-1 - Projektory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.3. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:
13.3.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13.3.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13.3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 13.3.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga nr 2:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 13.3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
2.1. w przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawcę urządzenia lub elementu wyposażenia dodatkowego, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy przez strony. Wykonawca musi wykazać, iż producent zaprzestał produkcji oferowanego sprzętu, o którym mowa powyżej i zaoferować w zamian sprzęt w cenie nie wyższej niż podana w ofercie, o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności, kompatybilny z resztą elementów przedmiotu zamówienia, w zakresie wskazanym w SWZ oraz przedstawi na piśmie propozycje zmian w zakresie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej w stosunku do specyfikacji technicznej i funkcjonalnej przedmiotu umowy zaoferowanego przez niego w ofercie,
2.2. wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
2.3. zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć (na przykład powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, zaprzestania, wstrzymania produkcji sprzętu przez producenta lub organy do tego upoważnione). Maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu dostawy. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań,
2.4. zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania umowy w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia (np. opóźnienie w dostawie z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu, decyzja administracyjna), które to działania nie wynikają z winy którejkolwiek ze stron umowy.

3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany i wyrażenie zgody na zmianę przez drugą stronę umowy i sporządzenie przez strony stosownego protokołu, a następnie aneksu do umowy.
4. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów
i usług (VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie wykonano.
5. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganym dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej - platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/853039

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I.1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1.1. do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w zakresie: dostawa 1 szt. projektora scenicznego multimedialnego do prezentacji spektakli (z laserowym źródłem światła) wraz z 4 obiektywami i uchwytem (dostawa w pełnym wymaganym zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ),
1.2. do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy w zakresie: dostawa skrzyń transportowych na projektor (na kółkach) i obiektywy.
2. Za wykonanie Przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający zaakceptuje protokół odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli ostatnim dniem zakończenia Przedmiotu zamówienia jest dzień wolny – sobota, niedziela, święto – przyjmuje się, że ostatnim dniem zakończenia Przedmiotu zamówienia jest pierwszy dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy.
II. 2.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.).
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.