eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciężkowice › UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE W ROKU 2024Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE W ROKU 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389131290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Św. Andrzeja 6

1.5.2.) Miejscowość: Ciężkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-190

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: (14) 67 67 664

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ciezkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE W ROKU 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9c82bf3-8e0e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00070960/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej przetargi@ciezkowice.pl), z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty
następuje wyłącznie przy użyciu https://platformazakupowa.pl.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z https://platformazakupowa.pl, stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły zgodnie z treścią Rozdziału 23 SWZ - Informacje dodatkowe oraz
załącznikiem nr 11 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły zgodnie z treścią Rozdziału 23 SWZ - Informacje dodatkowe oraz
załącznikiem nr 11 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 66/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I – „UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE PARKU ZDROJOWEGO W CIĘŻKOWICACH”.
Utrzymanie terenów zieleni Parku Zdrojowego obejmuje następujące grupy robót:
Prace porządkowe - realizowane na terenach Parku Zdrojowego, w miarę potrzeb wraz z utrzymaniem zimowym dotyczącym ciągów pieszych, przejść i schodów terenowych wewnątrz obiektów do hydroterapii oraz chodników przyległych bezpośrednio do terenów zieleni (alpinarium, ogród sensoryczny) w obrębie Parku Zdrojowego (bez ścieżek w lesie i arboretum):
a) Utrzymanie w czystości wszystkich ścieżek i placów - codzienne przejście ścieżek, monitorowanie w celu niedopuszczenia do zalegania odpadów takich m.in. gałęzie, liście, papier, pozostałości opakowań papierowych, foliowych, szklanych, metalowych butelek, puszek, porzuconych worków ze śmieciami, śmieci przyczepionych do gałęzi drzew i krzewów, śmieci wczepionych w powierzchnię zakrzewioną, niedopałków papierosowych, odchodów zwierzęcych itp. Usuwania przy użyciu mopa i środków czystości z nawierzchni ciągów pieszych zanieczyszczeń takich jak: odchody ptaków i zwierząt, gumy do żucia a także plamy po lodach, gofrach, bitej śmietanie, sosach itp.
Prace ogrodnicze:
a) całoroczna pielęgnacja zieleni w ogrodzie sensorycznym, alpinarium i na wrzosowisku w zakresie odchwaszczania, przycinania (2 razy) w tym regularne oględziny stanu zdrowotnego roślin oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych prac pielęgnacyjnych wraz wymianą dostarczonych przez Zamawiającego wszystkich stwierdzonych uschniętych i uszkodzonych roślin/krzewów.
b) bieżące usuwanie punktowo wyrastającej trawy i chwastów przy strefie przykrawężnikowej, wokół słupków znaków drogowych i słupków wygrodzeniowych oraz słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic, a także spomiędzy płyt lub kostki będącej nawierzchnią chodników, miejsc postojowych, parkingów, oraz spomiędzy stopni schodów i ze ścieków biegnących wzdłuż schodów terenowych w celu zachowania ich drożności.

Szczegółowy zakres został opisany w załączniku nr 1-3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości usług w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego w odniesieniu do każdej części zamówienia .
2) Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
3) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dlastandardu), a także po takich samych cenach jednostkowych.
4) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
5) Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.
6) Zamawiający skorzysta z opcji po wyczerpaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym w okresie realizacji umowy pod warunkiem zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizacji usługi w sytuacji wystąpienia warunków atmosferycznych kwalifikujących się do użycie sprzętu.
7) Zamawiający może korzystać z prawa opcji dowolną ilość razy do maksymalnej wartości opcji określonej w umowie zgodnie ze złożoną ofertą.
8) Miejsce realizacji usługi: Gmina Ciężkowice, powiat tarnowski, woj. małopolskie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
• cena brutto (z VAT),
• Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP.
Nazwa kryterium, waga, max liczba punktów przyznawana w danym kryterium:
Lp. Oznaczenie Nazwa kryterium Waga [%] Max liczba punktów w kryterium
1 KC Cena brutto (z VAT) 60 60
2 KZ Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP 40 40
Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = KC + KZ
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę,
KC – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena brutto (z VAT)”,
KZ – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 ustawy PZP”.
1. Cena brutto (z VAT) – obejmuje wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia – pkt. 1 formularz ofertowego.
KC – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto (z VAT)” obliczona wg wzoru:
Kc =( CN/COB ) x 60pkt
gdzie:
KC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
2. Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP – KZ - pkt. 3 formularz ofertowego.
Kryterium poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP – KZ – należy wskazać jako procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 1-10 w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.
Punkty w kryterium poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 ustawy PZP będą przyznawane w następujący sposób:
Poziom zatrudnienia - 30% - O pkt.
Poziom zatrudnienia - 31% - 40% 20 pkt.
Poziom zatrudnienia - 41% - 50% 30 pkt.
Poziom zatrudnienia - powyżej 51% 40 pkt.
Uwaga:
W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców nie wypełni pola w pkt. 3 formularza oferty Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium KZ przyjmuje 30 %.
Maksymalną łączną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II – „UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA RYNKU W CIĘŻKOWICACH ORAZ NA ULICACH PRZYLEGŁYCH”.
Zakres Zamówienia dla części II:
Prace porządkowe - realizowane na terenie Rynku w Ciężkowicach wraz z ulicami przyległymi (ul. Tysiąclecia (do wejścia do Wąwozu Wodospad), Kościuszki, Grunwaldzka, Batorego, 3-go Maja, Św. Floriana z placem przy Pawilonie Handlowym i remizie OSP, Św. Andrzeja):
a) codzienne przejście chodników, monitorowanie w celu niedopuszczenia do zalegania odpadów takich m.in. gałęzie, liście, papier, pozostałości opakowań papierowych, foliowych, szklanych, metalowych butelek, puszek, porzuconych worków ze śmieciami, śmieci przyczepionych do gałęzi drzew i krzewów, śmieci wczepionych w powierzchnię zakrzewioną, niedopałków papierosowych, odchodów zwierzęcych itp. Usuwania przy użyciu mopa i środków czystości z nawierzchni ciągów pieszych zanieczyszczeń takich jak: odchody ptaków i zwierząt, gumy do żucia a także plamy po lodach, gofrach, bitej śmietanie, sosach itp.
b) bieżące usuwanie nielegalnie umieszczanych plakatów, ogłoszeń, nalepek i ulotek rozmieszczanych na słupach, koszach na śmieci, ławkach itp., działania te będą podejmowane przez wykonawcę wyłącznie na wyraźne polecenie zamawiającego,
c) bieżące oczyszczanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych, tablic oraz drzew z reklam – prace polegają na usunięciu plakatów, reklam, oderwaniu wszystkich elementów mocujących np. gwoździe, taśmy samoprzylepne, sznurki, druty, zszywki.
Prace ogrodnicze.
a) całoroczna pielęgnacja zieleni na płycie Rynku w Ciężkowicach, terenu zielonego przed Urzędem Gminy Ciężkowice oraz terenu zielonego przy parkingu obok Banku Spółdzielczego (KBS) w tym koszenie trawników (10 krotne), całoroczną pielęgnacją zieleni w zakresie odchwaszczania (max. 5 razy) , przycinania (max. 2 razy) w tym regularne oględziny stanu zdrowotnego roślin, krzewów i drzew oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych prac pielęgnacyjnych wraz wymianą dostarczonych przez Zamawiającego wszystkich stwierdzonych uschniętych i uszkodzonych roślin/krzewów.
b) bieżące usuwanie punktowo wyrastającej trawy i chwastów przy strefie przykrawężnikowej, wokół słupków znaków drogowych i słupków wygrodzeniowych oraz słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic, a także spomiędzy płyt lub kostki będącej nawierzchnią chodników, miejsc postojowych, parkingów, oraz spomiędzy stopni schodów i ze ścieków biegnących wzdłuż schodów terenowych w celu zachowania ich drożności.
Szczegółowy zakres został opisany w załączniku nr 1-3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art.
441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości usług w ilości nie większej niż 50%
zamówienia podstawowego w odniesieniu do każdej części zamówienia .
2) Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego.
3) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów
rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu), a także po takich samych cenach jednostkowych.
4) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
5) Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.
6) Zamawiający skorzysta z opcji po wyczerpaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym w okresie realizacji umowy pod warunkiem zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizacji usługi w sytuacji wystąpienia warunków atmosferycznych kwalifikujących się do użycie sprzętu.
7) Zamawiający może korzystać z prawa opcji dowolną ilość razy do maksymalnej wartości opcji określonej w umowie zgodnie ze złożoną ofertą.
8) Miejsce realizacji usługi: Gmina Ciężkowice, powiat tarnowski, woj. małopolskie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
• cena brutto (z VAT),
• Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP.
Nazwa kryterium, waga, max liczba punktów przyznawana w danym kryterium:
Lp. Oznaczenie Nazwa kryterium Waga [%] Max liczba punktów w kryterium
1 KC Cena brutto (z VAT) 60 60
2 KZ Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP 40 40
Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = KC + KZ
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę,
KC – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena brutto (z VAT)”,
KZ – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 ustawy PZP”.
1. Cena brutto (z VAT) – obejmuje wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia – pkt. 1 formularz ofertowego.
KC – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto (z VAT)” obliczona wg wzoru:
Kc =( CN/COB ) x 60pkt
gdzie:
KC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
2. Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP – KZ - pkt. 3 formularz ofertowego.
Kryterium poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP – KZ – należy wskazać jako procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 1-10 w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.
Punkty w kryterium poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 ustawy PZP będą przyznawane w następujący sposób:
Poziom zatrudnienia - 30% - O pkt.
Poziom zatrudnienia - 31% - 40% 20 pkt.
Poziom zatrudnienia - 41% - 50% 30 pkt.
Poziom zatrudnienia - powyżej 51% 40 pkt.
Uwaga:
W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców nie wypełni pola w pkt. 3 formularza oferty Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium KZ przyjmuje 30 %.
Maksymalną łączną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III – „UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKU MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, NA TERENIE PARKINGU PRZY MCEE ORAZ W PARKU SOKOŁA”.
Prace ogrodnicze.
a) całoroczna pielęgnacja zieleni w Parku Sokoła oraz wokół parkingu przy MCEE w tym koszenie trawników (min. 10 krotne), całoroczna pielęgnacja zieleni w zakresie podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania w tym regularne oględziny stanu zdrowotnego roślin, krzewów i drzew oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych prac pielęgnacyjnych wraz wymianą dostarczonych przez Zamawiającego wszystkich stwierdzonych uschniętych i uszkodzonych roślin/krzewów.
b) bieżące usuwanie punktowo wyrastającej trawy i chwastów przy strefie przykrawężnikowej, wokół słupków znaków drogowych i słupków wygrodzeniowych oraz słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic, a także spomiędzy płyt lub kostki będącej nawierzchnią chodników, miejsc postojowych, parkingów, oraz spomiędzy stopni schodów i ze ścieków biegnących wzdłuż schodów terenowych w celu zachowania ich drożności.

Prace porządkowe:
I. Park SOKOŁA i teren przylegający do MCEE.
Prace porządkowe - realizowane na terenie Parku Sokoła, parkingu przy MCEE oraz terenu przylegającego do MCEE:
a) codzienne przejście chodników, monitorowanie w celu niedopuszczenia do zalegania odpadów takich m.in. gałęzie, liście, papier, pozostałości opakowań papierowych, foliowych, szklanych, metalowych butelek, puszek, porzuconych worków ze śmieciami, śmieci przyczepionych do gałęzi drzew i krzewów, śmieci wczepionych w powierzchnię zakrzewioną, niedopałków papierosowych, odchodów zwierzęcych itp. Usuwania przy użyciu mopa i środków czystości z nawierzchni ciągów pieszych zanieczyszczeń takich jak: odchody ptaków i zwierząt, gumy do żucia a także plamy po lodach, gofrach, bitej śmietanie, sosach itp.
b) bieżące usuwanie nielegalnie umieszczanych plakatów, ogłoszeń, nalepek i ulotek rozmieszczanych na słupach, koszach na śmieci, ławkach itp., działania te będą podejmowane przez wykonawcę wyłącznie na wyraźne polecenie zamawiającego,
c) bieżące oczyszczanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych, tablic oraz drzew z reklam – prace polegają na usunięciu plakatów, reklam, oderwaniu wszystkich elementów mocujących np. gwoździe, taśmy samoprzylepne, sznurki, druty, zszywki.
d) odśnieżanie chodników i schodów wokół budynku MCEE oraz alejek w Parku Sokoła.
II. Biura, korytarze, klatki schodowe, winda, pomieszczenia wystaw czasowych EkoGaleria, czytelnia przyrodnicza, sala laboratoryjna wraz z pomieszczeniami zaplecza, recepcja, miejsce odpoczynku, wiatrołapy, sala warsztatowa:
1. Pięć razy w tygodniu:
a) odkurzanie i ręczne umycie powierzchni parapetów,
b) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
c) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
d) opróżnianie koszy na odpady, niszczarek oraz wynoszenie śmieci do pojemników zbiorczych (kontenerów) usytuowanych na zewnątrz budynku,
e) uzupełnianie worków w koszach,
f) posprzątanie kabiny windowej (podłoga, ściany, sufit, drzwi i framugi drzwi),
g) posprzątanie pomieszczeń socjalnych.
2. Raz w tygodniu:
a) umycie i wypolerowanie właściwym, przeznaczonym do tego celu środkiem dostępnych powierzchni mebli oraz drzwi, wyposażenia pokoi biurowych,
b) usuwanie pajęczyn,
c) umycie balustrad (poręcze i szyby),
d) odkurzenie kaloryferów,
e) usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych,
f) umycie przeszkleń wewnętrznych.
3. Raz w miesiącu:
a) umycie trudno dostępnych powierzchni mebli, wyposażenia pokoi biurowych,
b) posprzątanie pomieszczeń gospodarczych.
4. Raz na kwartał:
a) umycie okien dostępnych z wnętrza budynku wewnątrz i na zewnątrz,
b) umycie okien klatki schodowej z zewnątrz (wysokość do 10m).
III. Sala multimedialna ze sceną, sala prób, strefa zabaw dla dzieci.
1. Pięć razy w tygodniu:
a) opróżnianie koszy na odpady,
b) uzupełnianie worków w koszach,
c) posprzątanie pomieszczeń sali prób i strefy zabaw.
2. Raz w tygodniu:
a) odkurzanie wykładziny i foteli,
b) mycie powierzchni podłogi scenicznej,
c) opróżnianie koszy na odpady,
d) uzupełnianie worków w koszach,
e) posprzątanie pomieszczeń sali prób i strefy zabaw.
g) usuwanie pajęczyn,
h) odkurzenie kaloryferów,
i) usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych,
j) umycie przeszkleń wewnętrznych.

3. Według potrzeb (po imprezach, eventach:
a) gruntowne odkurzanie wykładzin (podłoga, krzesła),
b) usunięcie zanieczyszczeń i gum do żucia.
c) umycie i konserwacja podłogi scenicznej
W przypadku odbywania się imprez, eventów itp. prace porządkowe mogą odbywać się dopiero po ich zakończeniu.
IV. Sale ekspozycyjne, strefa powitalna, łącznik, Woda i przyroda, Woda i człowiek, sala klejnoty Pogórza:
1. Pięć razy w tygodniu:
a) odkurzanie i ręczne umycie powierzchni meblowych/ekspozycyjnych,
b) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
c) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
d) opróżnianie koszy na odpady oraz wynoszenie śmieci do pojemników zbiorczych (kontenerów) usytuowanych na zewnątrz budynku,
e) uzupełnianie worków w koszach,
2. Raz w tygodniu:
a) usuwanie pajęczyn,
b) usuwanie kurzu z ekspozycji,
c) umycie przeszkleń wewnętrznych.
3. Raz w miesiącu:
a) Odkurzanie i trudno dostępnych powierzchni ekspozycji,
V. Toalety, pomieszczenia sanitariatów.
4. Pięć razy w tygodniu:
a) opróżnienie pojemników na śmieci:
• usunięcie worków ze śmieciami,
• założenie nowych worków,
b) odkurzenie i umycie podłóg,
c) umycie i dezynfekcja muszli WC (zewnątrz i wewnątrz),
d) umycie i dezynfekcja deski sedesu,
e) umycie i dezynfekcja (zewnątrz i wewnątrz) umywalek, armatury,
f) umycie luster,
g) umycie powierzchni pojemników na mydło, papier, ręczniki, przybory toaletowe,
h) miejscowe umycie ścian, drzwi, wyposażenia pomieszczeń,
i) uzupełnienie środków czystości (papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, worków w koszach, kostek zapachowych do WC i pisuarów, odświeżacze powietrza do WC).
5. Według potrzeb:
d) gruntowne umycie wyposażenia pomieszczenia,
e) umycie ścian i elementów zawieszonych na pełnej wysokości.
VI. Pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne, wentylatornia, podręczny magazyn eksponatów, sala operatora multimediów, magazyn podręczny, kotłownia, magazyn skał i skamieniałości:
1. Raz na tydzień:
a) maszynowe mycie powierzchni podłóg,
b) umycie szyb w drzwiach wewnątrz i na zewnątrz,
c) opróżnienie koszy na odpady.
Szczegółowy zakres został opisany w załączniku nr 1-3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości usług w ilości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego w odniesieniu do każdej części zamówienia .
2) Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
3) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu), a także po takich samych cenach jednostkowych.
4) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
5) Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.
6) Zamawiający skorzysta z opcji po wyczerpaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym w okresie realizacji umowy pod warunkiem zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizacji usługi w sytuacji wystąpienia warunków atmosferycznych kwalifikujących się do użycie sprzętu.
7) Zamawiający może korzystać z prawa opcji dowolną ilość razy do maksymalnej wartości opcji określonej w umowie zgodnie ze złożoną ofertą.
8) Miejsce realizacji usługi: Gmina Ciężkowice, powiat tarnowski, woj. małopolskie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
• cena brutto (z VAT),
• Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP.
Nazwa kryterium, waga, max liczba punktów przyznawana w danym kryterium:
Lp. Oznaczenie Nazwa kryterium Waga [%] Max liczba punktów w kryterium
1 KC Cena brutto (z VAT) 60 60
2 KZ Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP 40 40
Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = KC + KZ
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę,
KC – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena brutto (z VAT)”,
KZ – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 ustawy PZP”.
1. Cena brutto (z VAT) – obejmuje wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia – pkt. 1 formularz ofertowego.
KC – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto (z VAT)” obliczona wg wzoru:
Kc =( CN/COB ) x 60pkt
gdzie:
KC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
2. Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP – KZ - pkt. 3 formularz ofertowego.
Kryterium poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP – KZ – należy wskazać jako procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 1-10 w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.
Punkty w kryterium poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 ustawy PZP będą przyznawane w następujący sposób:
Poziom zatrudnienia - 30% - O pkt.
Poziom zatrudnienia - 31% - 40% 20 pkt.
Poziom zatrudnienia - 41% - 50% 30 pkt.
Poziom zatrudnienia - powyżej 51% 40 pkt.
Uwaga:
W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców nie wypełni pola w pkt. 3 formularza oferty Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium KZ przyjmuje 30 %.
Maksymalną łączną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom zatrudnienia osób z grup opisanych w art. 94 ust. 1 pkt. 1-10 PZP

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia tj.:
Dla części I, II, III.
- kosiarka spalinowa o mocy min. 3,5 kW - 1 szt.
- kosa spalinowa o mocy min. 1,0 kW - 1 szt.
- odkurzacz piorący - 1 szt.
- dmuchawa plecakowa - 1 szt.
- rozdrabniacz do gałęzi - 1 szt.
- samochód o DMC do 3,5 t do transportu sprzętu- 1 szt.
Zamawiający dopuszcza, aby ten sam sprzęt został wykazany do wszystkich części zamówienia.
b) Warunek, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować.
Jedną osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023.100 ze zm.) posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem o DMC do 3,5 t tj. wymaganą kategorię prawa jazdy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób.
Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba została wykazana do wszystkich części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą
zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub zgodnie z zał. Nr 5 do SWZ.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust. 1
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z zał. Nr 5a do SWZ.
2) W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1) Ośw. podmiotu udost. zasoby o niepodleganiu wykl. i ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z zał. nr 5 do SWZ.
2) Zob. podmiotu udost. zasoby – na lub zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;
Składane na wezwanie zamawiającego:
a) ośw. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi zał. nr 7 do SWZ)
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) ośw. Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(wzór oświadczenia
Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi zał. nr 6 do SWZ),
d) zaś. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) zaś. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
f) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEIDG o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, oraz
g) dok. potw. status wykonawcy jako podmiotu uprawnionego do występowania w postępowaniach z klauzulą zastrzeżoną opisaną w
art. 94 PZP opisane w Rozdziale 8 ust. 1) lit. g)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w ust. 1
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5a do SWZ.
Składane na wezwanie zamawiającego:
a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ),
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w Rozdziale 6 ust. 5. ppkt. 4) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
(1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
(2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
(3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Niniejsze oświadczenie podmiotu trzeciego powinien zostać złożone pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w Rozdziale 6. ust. 5. ppkt 4) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale 8 ust.1., dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 8 ust.1. Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów z rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej.
4) dokumenty, o których mowa w Rozdziale 8 ust.1 lit. a – f zobowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
8) Mając na uwadze przepis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 5a do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany oraz warunki ich wprowadzenia zawarte są w załączniku nr 11 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, niemożliwe jest zamieszczenie w ogłoszeniu wszystkich dopuszczalnych zmian umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), kierując wniosek przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej (przetargi@ciezkowice.pl)
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających
negocjacjom.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.
5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 PZP, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Procedura zmian będzie dokonywana zgodnie z treścią art. 286 PZP.
9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.