eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › "Dostawa oprogramowania klasy ERP Kadry - Płace wraz z bazą danych, instalacją i wdrożeniem"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa oprogramowania klasy ERP Kadry – Płace wraz z bazą danych, instalacją i wdrożeniem”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czerwonego Krzyża 5/9

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-345

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rckik.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.wroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oprogramowania klasy ERP Kadry – Płace wraz z bazą danych, instalacją i wdrożeniem”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8d1e528-8e0a-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

oś priorytetowa: XI REACT-EU. DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze publicznej służby krwi . Tytuł projektu „Unowocześnienie infrastruktury celem poprawy efektywności działania centrum krwiodawstwa oraz przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym Nr POIS.11.03.00-00-0174/22"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rckikwroclaw.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://rckikwroclaw.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie PZP odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania
sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://rckikwroclaw.ezamawiajacy.pl w
zakładce „Korespondencja”.
Szczegółowo opisane w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w stosunku do danych osobowych Wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jak i nieprowadzącymi takiej działalności, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (dane osobowe zawarte w pełnomocnictwie), członka lub członków organu zarządzającego Wykonawcy (dane osobowe zamieszczone w informacji z Krajowego Rejestru Karnego), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza, 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9.
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: odo@rckik.wroclaw.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – numer sprawy 26/P/2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp);
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem ust. 5 niniejszego rozdziału i następnych;
5) dane osobowe będą przechowywane przez 5 (pięć) lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (dane tych Wykonawców, których oferta nie została wybrana), a w przypadku danych osobowych umieszczonych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego zawartej z Wykonawcą 10 (dziesięć) lat od dnia zakończenia postępowania (dane Wykonawcy, którego oferta została wybrana).
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w stosunku do osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany;
8) osoba, której dane osobowe dotyczą ma:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych, z uwzględnieniem ust. 3 niniejszego rozdziału;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z uwzględnieniem ust. 4 niniejszego rozdziału;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9) osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, bowiem podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowy opis znajduje się w Rozdziale XXII do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/P/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa nowoczesnego programu kadrowo-płacowego umożliwiającego obsługę kadrowo-płacową pracowników RCKIK we Wrocławiu zgodnie z obowiązującymi przepisami, strukturą organizacyjną Centrum, z możliwością łatwego przystosowania go do zmieniających się przepisów oraz współpracującego z czytnikami lub oprogramowaniem dodatkowym RCP, współpracującego z programem Płatnik, między innymi zapewniającego automatyczne dekretacje do programu F-K, obsługującego pożyczki pracownicze, wykorzystującego nowoczesne elektroniczne rozwiązania zwiększające automatyzację procesów oraz umożliwiające samoobsługę tzw rozszerzenie funkcjonalności tj:
1) umożliwiające pracę zarówno w formie stacjonarnej, jak i w warunkach pracy zdalnej;
2) umożliwiające kierownikom komórek organizacyjnych samodzielny wgląd w wybrane dane kadrowo-płacowe podległych pracowników, możliwość elektronicznego zatwierdzania wniosków pracowniczych, dostęp do narzędzi planowania i rozliczania czasu pracy stacjonarnie i zdalnie poza firmą z wykorzystaniem służbowych laptopów/komputerów.
3) umożliwiające samodzielny elektroniczny dostęp pracownikom do przeglądania własnych danych kadrowo-płacowych oraz samodzielne generowanie przez pracowników niektórych raportów kadrowych/płacowych , elektroniczne składanie wniosków ze swoich stanowisk pracy;
4. Zamawiający oczekuje w cenie oprogramowania zapewnienie 36-miesięcznej gwarancji na dostarczone oprogramowania, w tym czasie oprogramowania będą:
4.1 aktualizowane pod względem zgodności z przepisami ,
4.2. aktualizowane pod kątem podniesienia wersji oprogramowani,
4.3 utrzymywane w pełnej sprawności dzięki usuwaniu wad i błędów w ramach serwisu gwarancyjnego, który będzie gwarantował 4 godzinny czas reakcji serwisu od zgłoszenia i będzie zawierał dodatkowo 8 godzin konsultacji miesięcznie w całym okresie gwarancji zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia.
W.w działana w okresie 36- miesięcznej gwarancji będą realizowane zgodnie z podpisana umową - nieodpłatne

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48443000-5 - Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji I etapu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. oświadczenie nr 1A do
SWZ - Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki
wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
i jeżeli dotyczy:
1.2. oświadczenie nr 1B do SWZ - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego - składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania ww. wykonawców, które powinno być przez nich udzielone (podpisane). Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Treść projektu umowy znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana po zawiadomieniu o wyborze oferty.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do zawarcia umowy, a Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://rckikwroclaw.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.