eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto ZgierzOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Zgierz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE USŁUGI KOMUNIKACYJNE W ZGIERZU

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101320867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Kilińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muk.zgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muk.zgierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - usługi transportowe

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Zgierz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9821568-8c99-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519898

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00510824/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Zgierz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/853804

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w dokumencie "Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl" oraz w „Regulaminie platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, z siedzibą w Zgierzu, plac Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz
2) w sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod.zgierz@gmail.com
e-mail: biuro@muk.zgierz.pl; lub pisemnie na adres Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu: plac Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MUK.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych ze sprzątaniem przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zgierza w okresie 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., płatność za każdy miesiąc proporcjonalnie do ceny zamówienia, gdzie przystanek, jest to miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi wraz z przynależnym chodnikiem o długości 5 metrów przed i 5 metrów za znakiem przystankowym (przystanek jest wyposażony w kosz na śmieci, może być wyposażony w słupek przystankowy, ławkę lub wiatę ze znakiem przystankowym).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium cena.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca wykonał (zakończył wykonanie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku oraz usuwaniu skutków zimy (w tym usuwanie śniegu, śliskości, oblodzeń) na terenach zewnętrznych tj. np. na: przystankach, chodnikach, ulicach, placach, alejkach, parkingach, na kwotę łączną nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie zamierza wzywać wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie zamierza wzywać wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach.
OŚWIADCZENIE: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę [art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497 ze zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, np. z umowy konsorcjum. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1,
powinno wskazywać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, a także zawierać deklarację (podpisy) wszystkich mocodawców, co do ustanowienia pełnomocnika. 3. Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników -
każdego wspólnika - na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie. 4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. (art. 59 ustawy Pzp). W przypadku potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia warunków dotyczących: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia – Wykonawca ten winien złożyć oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy odpowiednio do treści art. 455 PZP.
3. Zmiany umowy będą możliwe wówczas, jeżeli:
1) nie będą dotyczyły istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;
2) konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności w przypadkach: istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany na rynku ekonomicznym, istotnej zmiany prawa - zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, istotna, odbiegająca od normy, zmiana warunków atmosferycznych;
3) zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę będą korzystne dla obu Stron
4. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę spowodowaną następującymi okolicznościami:
1) siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,
2) zmianą obowiązującej stawki VAT,
3) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
4) innymi okolicznościami prawnymi, ekonomicznymi lub technicznymi, skutkującymi niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,
5) zmianą kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie zmianą Podwykonawców,
6) przyjęciem Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia,
7) zmianą danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr regon, itp.,
8) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażania takiej zgody.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 1 będą możliwe, jeśli nie będą dotyczyły istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy albo konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności, w przypadku istotnej zmiany prawa zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, itp.
Pełny katalog zmian umowy został zawarty w Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 13:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/853804

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.