eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubin › Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej LubinOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA LUBIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647535

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Lubin

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 763070022

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@um.lubin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.lubin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21487e3a-8d16-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035074/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Pogotowie techniczne i usuwanie awarii w gminnym zasobie mieszkaniowym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lubin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lubin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej.
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2,
d) Włączona obsługa JavaScript,
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
f) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 2 GB,
Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Wykonawcę na platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert, po odszyfrowaniu przez Zamawiającego; oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lubina, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, e-mail: kontakt@um.lubin.pl
• inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Łukasz Malinowski, e-mail: iodo@um.lubin.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• odbiorcą danych osobowych będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel platformy zakupowej, na której Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://lubin.ezamawiajacy.pl.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym nie będą profilowane;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
W przypadku, gdy Wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1- 3 w/w rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mający na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 ww. rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust.1 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.32.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podst. art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zakres tego zamówienia obejmować będzie 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na wykonaniu robót podobnych do zakresu zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielone zostanie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy tego zamówienia.
Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty:
- zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację,
- umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,
- cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego,
- Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiar robót, na podstawie którego Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy,
- ceny za poszczególne pozycje kosztorysu ofertowego nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost,
- przedmiot zamówienia zostanie opisany za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,
- termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do zakresu zamówienia,
- wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji,
- Zamawiający będzie wymagał na przedmiot zamówienia udzielenia gwarancji i rękojmi na okres taki sam jak okres udzielania gwarancji i rękojmi w zamówieniu podstawowym,
- kary umowne będą przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe,
- obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po sprawdzeniu formalnej poprawności ofert i dokonaniu oceny spełniania
warunków, spośród ofert które nie zostały odrzucone, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów przyznanych w kryteriach. Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną. Maksymalną ilość punktów w kryterium "czas reakcji" otrzyma oferta Wykonawcy, która zagwarantuje możliwie najkrótszy czas dotarcia do miejsca awarii i rozpoczęcia jej usuwania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i 109 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
II. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1. posiada zdolność zawodową
A/ Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami całodobowego pogotowia technicznego w lokalach dla zasobów mieszkaniowych w ilości co najmniej 500 mieszkań, w tym z lokalami socjalnymi w ilości minimum 100, o wartości łącznej nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania zakresu i wartości zadań w celu spełnienia powyższego warunku.
B/ Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia:

1. Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

2. Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i instalacyjnych

3. Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany kierownika budowy zgodnie z zapisami art. 18 ustawy Prawo budowlane.
Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami, daje prawo Zamawiającemu do wstrzymania robót w całości lub w części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ,
B) Dowody – referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane lub inne odpowiednie dokumenty określające, że roboty wyszczególnione w Załączniku Nr 5 do SWZ zostały wykonane należycie.
C) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich uprawnień, wykształcenia, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów- (jeżeli dotyczy),
b. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę – tylko w przypadku jeżeli uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty,
c. Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu – tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej,
d. Oświadczenie o wykonawcach występujących wspólnie - Załącznik Nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta złożona do przedmiotowego postępowania musi być zabezpieczona wadium w kwocie 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).
2. Wadium musi zostać wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i obejmować cały okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do SWZ – składa każdy z Wykonawców.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa oświadczenie wykonawców występujących wspólnie – Załącznik Nr 3.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.
5. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej:
a) warunek opisany w Rozdziale V w pkt I winien spełnić każdy z podmiotów osobno. Dokument na potwierdzenie spełniania warunku każdy z podmiotów obowiązany jest złożyć osobno.
b) każdy warunek opisany w Rozdziale V w pkt II zostaje spełniony łącznie przez podmioty składające ofertę wspólnie. Dokument / dokumenty na potwierdzenie spełniania każdego z warunku udziału w postępowaniu każdy z podmiotów obowiązany jest złożyć osobno, w swoim zadeklarowanym zakresie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
A/ zmiany prawa podatkowego w zakresie podatku VAT na roboty i usługi objęte umową; w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie o zmianę stawki,
B/ zmiany ilościowe zasobu mieszkaniowego,
C/ zmiany danych lub przekształcenia stron umowy.
D/ w przypadku zmian dopuszczonych przepisami prawa w szczególności art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wyżej wymienione zmiany mogą skutkować zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotowego zamówienia.
3. Wszystkie wprowadzone zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://lubin.ezamawiajacy.pl poprzez polecenie „Złóż ofertę”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 12 miesięcy (od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.