eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koronowo › Dostawa przyprawOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa przypraw

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319629

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BYDGOSKA 27

1.5.2.) Miejscowość: Koronowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_koronow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa przypraw

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb2f34b5-8df4-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017358/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 PRZYPRAWY

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb2f34b5-8df4-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składnie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie „Pzp”, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w postaci platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl i ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz za pomocą poczty elektronicznej: zk_koronowo@sw.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: SWZ Rozdział X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): SWZ - Rozdział XXII. Ochrona danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Herbata granulowana czarna w opakowaniu jednostkowym nie mniejszym niż 40 kg – 800 kg, nomenklatura CPV: 15863000-5, PN-ISO 3720:1997/Ap1:2004
2) Kawa zbożowe opakowaniu jednostkowym nie mniejszym niż 25 kg – 800 kg, nomenklatura CPV: 15860000-4, PN-V-74029:2006
3) Pieprz ziarnisty czarny w opakowaniach jednostkowych 0,5-1 kg – 150 kg, nomenklatura CPV: 15872100-2, PN-A – 86965:1997/Az1:2002
4) Sól drobnoziarnista w opakowaniach jednostkowych 1 -25 kg – 2 000 kg, nomenklatura CPV: 15872400-5, PN-C-84081-2:1998
5) Majeranek przetarty, suszony o swoistej barwie w opakowaniach jednostkowych 0,5-2 kg – 50 kg, nomenklatura CPV: 15872300-4, PN-A-86958:1997/Az1:2002
6) Ziele angielskie w opakowaniach jednostkowych 0,5-1 kg – 50 kg, nomenklatura CPV: 15871270-7, PN-A – 86965:1997/Az1:2002
7) Jarzynka w opakowaniach jednostkowych 0,5-1 kg– 250 kg nomenklatura CPV: 15871270-7,PN-A – 86965:1997/Az1:2002
8) Liść laurowy w opakowaniach jednostkowych 0,5-1 kg - 30 kg, nomenklatura CPV: 15872000-1,PN-A – 86965:1997/Az1:2002
9)Papryka ostra mielona w opakowaniach jednostkowych 0,5-1 kg – 20 kg, nomenklatura CPV: 15872200-3, PN-A – 86955:1997/Az1:2002
10) Czosnek granulowany w opakowaniach jednostkowych 0,5-1 kg – 40 kg, nomenklatura CPV: 15872300-4, PN-A – 86955:1997/Az1:2002
11) Chrzan tarty w opakowaniach jednostkowych 0,5-1 kg – 100 kg, nomenklatura CPV: 15891900-9, PN-A – 86965:1997/Az1:2002
12) Żelatyna w opakowaniach jednostkowych 0,5-1 kg– 2 kg, nomenklatura CPV: 15890000-3,PN-A – 86955:1997/Az1:2002
13) Cynamon w opakowaniach jednostkowych 0,5-1 kg– 10 kg, nomenklatura CPV: 15872200-3, PN-A – 86955:1997/Az1:2002
14) Musztarda w opakowaniach 1-5 kg – 200 kg, nomenklatura CPV: 15871250-1, PN-A86964:2002/Az1:2004
15) Ketchup w opakowaniach 1-5 kg – 650 kg, nomenklatura CPV: 15871230-5, PN-A86964:2002/Az1:2004
16) Przyprawa uniwersalna do zup w płynie w opakowaniach jednostkowych nie mniejszych niż 1 l– 1 500 l, nomenklatura CPV: 15871270-7, PN-A-86967:1998/Az1:2002
17) Ocet spirytusowy 10% w opakowaniach o pojemności 0,5 l – 300 l, nomenklatura CPV: 15871110-8, PN-EN-13188:2002/AC:2003
18) Majonez w opakowaniach o pojemności 0,8 – 2 kg – 100 kg, nomenklatura CPV: 15871273-8, ,PN-A86964:2002/Az1:2004,
19) Budyń waniliowy bez cukru w opakowaniach 0,5-5 kg – 100 kg, nomenklatura CPV: 15800000-6,
20) Kisiel truskawkowy bez cukru w opakowaniach nie mniejszych niż 5 kg – 20 kg, nomenklatura CPV: 15800000-6,
21) Włoszczyzna suszona – 200 kg (minimum 5-składnikowa ), nomenklatura CPV: 03212000-0 PN- A-77603:2007,
22) Koncentrat pomidorowy 30 % – 2 000 kg,( ilość szacunkowa ) (opakowania 800 – 4 800 g), nomenklatura CPV: 15331427-6, PN-75/A-77601

4.2.6.) Główny kod CPV: 15863000-5 - Herbata

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15872100-2 - Pieprz

15872400-5 - Sól

15872300-4 - Zioła

15871270-7 - Mieszanki przypraw

15872000-1 - Zioła i przyprawy korzenne

15891900-9 - Zupy warzywne

15871250-1 - Musztarda

15871230-5 - Ketchup

15871110-8 - Ocet lub produkty równoważne

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15331427-6 - Skoncentrowany przecier pomidorowy

03212000-0 - Ziemniaki i warzywa suszone

15863000-5 - Herbata

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania mocodawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
5) Na ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają się dokumenty:
a) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, które zawiera m.in.: nazwy i adresy członków, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy przedstawicieli członków, zgodnie z zasadami reprezentacji;
b) oświadczenia wyszczególnione w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony ustalają, że treść umowy może ulec zmianie zgodnie z art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności:
1) nazwy, siedziby, adresu oraz osób reprezentujących strony, a także osób wymienionych w § 6 ust. 1 lub 2;
2) cen artykułów wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy, o kwotę nie wyższą niż wynikającą ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanego przez GUS publikowanego na stronie internetowej: www.stat.gov.pl. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych liczony jest miesięcznie od terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1;
3) urzędowej stawki podatku VAT na artykuły wymienione w Załączniku nr 2 do umowy.
3. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy niezwłocznie i pisemnie powiadamia o tym fakcie drugą stronę, uzasadniając zmianę okolicznościami faktycznymi i prawnymi oraz przedkłada projekt aneksu do umowy.
4. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają potwierdzenia pisemnego w postaci aneksu, z zastrzeżeniem ust 5.
5. Strony i wykonawca dopuszczają możliwość okresowych dostaw artykułów po cenie niższej niż określona
w Załączniku nr 2 do umowy (tzw. promocja). Zmiany te nie wymagają potwierdzenia pisemnego w postaci aneksu do umowy.
6. Zmiana postanowień niniejszej umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 nie może następować częściej niż raz na kwartał.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty należy składać na platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.