eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suszec › Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Suszcu oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Suszcu oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZESPÓŁ USŁUG WSPÓLNYCH W SUSZCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272086953

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyzwolenia 2

1.5.2.) Miejscowość: Suszec

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-267

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 212 42 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzuw@gzuw.suszec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzuw.suszec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Suszcu oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f1dd157-8de7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023093/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Suszcu oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f1dd157-8de7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za pośrednictwem:
1. Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl,
2. poczty elektronicznej e-mail: monikas@gzuw.suszec.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny dotyczący RODO został opisany w załączniku nr 11 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZUW.ZP.2612.02.2023.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE nr 1 „Dowóz uczniów do placówek specjalnych w Pszczynie”
1. zadanie to polega na wykonywaniu usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych, wraz z zapewnieniem opieki, zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 1 oraz jeśli zajdzie taka potrzeba art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, z terenu Gminy Suszec do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Pszczynie oraz Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie, w dniach nauki szkolnej zgodnie z organizacją roku szkolnego 2023/2024 i 2024/2025;
2. dowóz realizowany będzie od poniedziałku do piątku, na godzinę 8:00, odwóz po skończonych zajęciach, zgodnie z rozkładem zajęć; dopuszczalne są zmiany godzin dowozu i odwozu uczniów ze względu na organizację zajęć, po uzgodnieniu z dyrektorami placówek;
3. trasa przewozu obejmuje dowóz dzieci z miejsc zamieszkania lub miejsc i przystanków uzgodnionych z rodzicami dzieci do w/w placówek oraz odwóz dzieci z tych placówek do miejsc zamieszkania;
4. adresy dzieci dojeżdżających do poszczególnych placówek:
a) Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Pszczynie:
Mizerów, ul. Młyńska – 1 uczeń; Kryry, ul. Krótka – 1 uczeń; Kryry, ul. Nierad – 1 uczeń; Suszec, ul. Srebrna - 1 uczeń; Suszec, ul. Wiosenna – 1 uczeń; Suszec, ul. Piaskowa - 2 uczniów; Kobielice, ul. Borowa – 1 uczeń; Kobielice, ul. Topolowa – 1 uczeń; Radostowice, ul. Dworcowa – 1 uczeń; Radostowice – ul. Graniczna – 1 uczeń.
Razem: 11 uczniów

b) Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie
Radostowice, ul. Porębska – 1 uczeń; Radostowice, ul. Pszczyńska – 1 uczeń
Razem: 2 uczniów

W roku szkolnym 2023/2024 liczba uczniów przewidziana do przewozu do w/w placówek wynosi łącznie 13 uczniów, z zastrzeżeniem, iż przewóz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie obejmuje jedynie dowóz do ww. placówki.
5. dzienna długość trasy wynosi:
5.1. trasa obejmująca dowóz i odwóz uczniów do wszystkich placówek, tj. Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 oraz do Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie - około 75 km,
5.2. trasa obejmująca dowóz i odwóz uczniów jedynie do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Pszczynie - około 70 km,
5.3. trasa obejmująca dowóz uczniów jedynie do Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pszczynie - około 7 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty Wykonawców niepodlegające odrzuceniu będą oceniane według kryteriów opisanych w rozdziale XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji sprzętu transportowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE nr 2 „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Suszcu”
1. zadanie to obejmuje wykonywanie usługi przewozu uczniów, wraz z zapewnieniem opieki, zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, z Suszca - Branicy do Szkoły Podstawowej w Suszcu w każdym dniu nauki szkolnej, zgodnie z organizacją roku szkolnego 2023/2024 i 2024/2025;
Jeżeli zajdzie potrzeba dowozu dzieci do Przedszkola Publicznego w Suszcu (dzieci 5-cio i 6-cio letnich zgodnie z art. 31 ust. 1 i art. 32 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe), to w ramach tego zadania, Wykonawca będzie zobowiązany do takiego dowozu. Dowóz ten będzie się odbywał w tych samych godzinach co do Szkoły Podstawowej.
2. trasa przewozu obejmuje dowóz dzieci z miejsca ustalonego z rodzicami dzieci, tj. przystanku na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej w Suszcu z ul. Branica, do Szkoły Podstawowej w Suszcu na godz. 8:00 oraz odwóz po zajęciach szkolnych na wskazany przystanek;
3. przewiduje się następujące godziny dowozu i odwozu:

Dowóz:
- przystanek Suszec – Branica godzina 7:30
- Szkoła Podstawowa w Suszcu godzina 7:40

Odwóz
- Szkoła Podstawowa w Suszcu godzina 14:30
- przystanek Suszec – Branica godzina 14:40

4. liczba uczniów przewidziana do przewozu w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 5 uczniów;
5. dzienna długość trasy, obejmująca dowóz i odwóz uczniów, wynosi około 9 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty Wykonawców niepodlegające odrzuceniu będą oceniane według kryteriów opisanych w rozdziale XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji sprzętu transportowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE nr 3 „Dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Żorach (OREW)”
1. zadanie to obejmuje wykonywanie usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych, wraz z zapewnieniem opieki, zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, z terenu Gminy Suszec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Żorach, zgodnie z organizacją pracy placówki;
2. dowóz realizowany będzie do placówki od poniedziałku do piątku na godzinę 8:00, odwóz po zakończonych zajęciach ok. godz. 14:00; dopuszczalne są zmiany godzin dowozu i odwozu uczniów ze względu na organizację zajęć;
3. trasa przewozu obejmuje dowóz dzieci z miejsc zamieszkania lub miejsc i przystanków uzgodnionych z rodzicami do w/w ośrodka oraz odwóz dzieci z ośrodka do miejsc zamieszkania;
4. adresy dzieci dojeżdżających do ośrodka:
Suszec, ul. Polna – 1 uczeń; Rudziczka, ul. Napieralskiego – 1 uczeń

W roku szkolnym 2023/2024 liczba uczniów przewidziana do przewozu wynosi 2 uczniów.
W roku szkolnym 2024/2025 liczba uczniów przewidziana do przewozu wynosi 1 uczeń (Suszec, ul. Polna – 1 uczeń).
5. dzienna długość trasy, obejmująca dowóz i odwóz uczniów, wynosi około 21 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty Wykonawców niepodlegające odrzuceniu będą oceniane według kryteriów opisanych w rozdziale XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji sprzętu transportowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE nr 4 „Dowóz uczniów do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piasku (DOREW)”
1. zadanie to obejmuje wykonywanie usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych, wraz z zapewnieniem opieki, zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, z terenu Gminy Suszec do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piasku, zgodnie z organizacją pracy ośrodka;
2. dowóz realizowany będzie do placówki od poniedziałku do piątku na godzinę 8:00, odwóz po zakończonych zajęciach ok. godz. 15:00; dopuszczalne są zmiany godzin dowozu i odwozu uczniów ze względu na organizację zajęć;
3. trasa przewozu obejmuje dowóz dzieci z miejsc zamieszkania lub miejsc i przystanków uzgodnionych z rodzicami dzieci do w/w ośrodka oraz odwóz dzieci z ośrodka do miejsc zamieszkania;
4. adresy dzieci dojeżdżających do ośrodka :
Suszec, ul. Nowa – 1 uczeń; Kobielice ul. Stara Droga – 1 uczeń

W roku szkolnym 2023/2024 liczba uczniów przewidziana do przewozu wynosi 2 uczniów. Jeden z uczniów porusza się na wózku inwalidzkim.
5. dzienna długość trasy, obejmująca dowóz i odwóz uczniów, wynosi około 27 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty Wykonawców niepodlegające odrzuceniu będą oceniane według kryteriów opisanych w rozdziale XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji sprzętu transportowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE nr 5 „Dowóz uczniów do placówek specjalnych w Żorach”
1. zadanie to polega na wykonywaniu usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych, wraz z zapewnieniem opieki, zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 1 oraz jeśli zajdzie taka potrzeba art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, z terenu Gminy Suszec do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” w Żorach, w dniach nauki szkolnej zgodnie z organizacją roku szkolnego 2023/2024 i 2024/2025;
2. dowóz realizowany będzie od poniedziałku do piątku, zgodnie z rozkładem zajęć;
3. trasa przewozu obejmuje dowóz dzieci z miejsc zamieszkania lub miejsc i przystanków uzgodnionych z rodzicami dzieci do w/w placówek oraz odwóz dzieci z tych placówek do miejsc zamieszkania;
4. adresy dzieci dojeżdżających do poszczególnych placówek:
a) Zespół Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach:
Suszec, ul. Mokra - 1 uczeń; Rudziczka, ul. Napieralskiego - 1 uczeń
Razem: 2 uczniów

b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” w Żorach:
Suszec, ul. Baranowicka – 1 uczeń; Rudziczka, ul. Woszczycka – 1 uczeń

W roku szkolnym 2023/2024 liczba uczniów przewidziana do przewozu do w/w placówek wynosi łącznie 4 uczniów.
5. w związku z różnymi godzinami zajęć uczniów w obu placówkach, rozdzielono i przewidziano wszystkie możliwe trasy przewozu uczniów;
6. dzienna długość trasy wynosi:
6.1. trasa obejmująca dowóz i odwóz uczniów do obu placówek – około 25 km;
6.2. trasa obejmująca dowóz i odwóz uczniów do obu placówek w przypadku braku możliwości łączenia dowozów lub odwozów ze względu na różne rozkłady zajęć - około 41 km;
6.3. trasa obejmująca dowóz i odwóz uczniów do obu placówek w przypadku braku możliwości łączenia dowozów i odwozów ze względu na różne rozkłady zajęć - około 56 km;
6.4. trasa obejmująca dowóz i odwóz uczniów jedynie do placówki wskazanej w pkt 4 lit. a - około 20 km;
6.5. trasa obejmująca dowóz i odwóz uczniów jedynie do placówki wskazanej w pkt 4 lit. b - około 17 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty Wykonawców niepodlegające odrzuceniu będą oceniane według kryteriów opisanych w rozdziale XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji sprzętu transportowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE nr 6 „Dowóz dziecka do Centrum Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach”
1. zadanie to polega na wykonywaniu usługi przewozu dziecka niepełnosprawnego, wraz z zapewnieniem opieki, zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz 39 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, z terenu Gminy Suszec do Centrum Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach, zgodnie z organizacją pracy placówki;
2. dowóz realizowany będzie od poniedziałku do piątku, na godzinę 8:00, odwóz po skończonych zajęciach;
3. trasa przewozu obejmuje dowóz dziecka z miejsca zamieszkania, tj. Suszec, ul. Akacjowa, do placówki oraz odwóz z placówki do miejsca zamieszkania;
4. dzienna długość trasy, obejmująca dowóz i odwóz dziecka, wynosi około 39 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty Wykonawców niepodlegające odrzuceniu będą oceniane według kryteriów opisanych w rozdziale XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji sprzętu transportowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada:
- aktualną licencję (lub zezwolenie) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 ze zm.).
Jeżeli licencja nie jest wymagana zgodnie z ww. ustawą o transporcie drogowym, do oferty należy dołączyć oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

2. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował sprzętem transportowym przeznaczonym do przewozu uczniów na każdą część oddzielnie, tj.:
- dla zadania nr 1: dwa pojazdy do przewozu osób (dzieci), nie starsze niż 12 lat od daty produkcji lub daty pierwszej rejestracji, o liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 13 uczniów oraz opiekuna (niezależnie od kierowcy), oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, utrzymane w czystości, wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzację oraz ogrzewanie, dostosowane do rodzaju niepełnosprawności i wieku dzieci;
- dla zadania nr 2: dwa pojazdy do przewozu osób (dzieci), nie starsze niż 12 lat od daty produkcji lub daty pierwszej rejestracji, o liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 5 uczniów oraz opiekuna (niezależnie od kierowcy), oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, utrzymane w czystości, wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzację oraz ogrzewanie, dostosowane do wieku dzieci;
- dla zadania nr 3: dwa pojazdy do przewozu osób (dzieci), nie starsze niż 12 lat od daty produkcji lub daty pierwszej rejestracji, o liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 2 uczniów oraz opiekuna (niezależnie od kierowcy), oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, utrzymane w czystości, wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzację oraz ogrzewanie, dostosowane do rodzaju niepełnosprawności i wieku dzieci;
- dla zadania nr 4: dwa pojazdy do przewozu osób/dzieci (sprzęt specjalistyczny), nie starsze niż 12 lat od daty produkcji lub daty pierwszej rejestracji, o liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 2 uczniów, w tym 1 ucznia na wózku inwalidzkim, umożliwiające zabezpieczenie wózka przed poruszaniem się w pojeździe w czasie jazdy oraz miejscem siedzącym dla opiekuna (niezależnie od kierowcy), wyposażone w pasy bezpieczeństwa, oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, utrzymane w czystości, wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzację oraz ogrzewanie;
- dla zadania nr 5: dwa pojazdy do przewozu osób (dzieci), nie starsze niż 12 lat od daty produkcji lub daty pierwszej rejestracji, o liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 4 uczniów oraz opiekuna (niezależnie od kierowcy), oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, utrzymane w czystości, wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzację oraz ogrzewanie, dostosowane do rodzaju niepełnosprawności i wieku dzieci;
- dla zadania nr 6: dwa pojazdy do przewozu osób (dzieci), nie starsze niż 12 lat od daty produkcji lub daty pierwszej rejestracji, o liczbie miejsc siedzących dla co najmniej 1 dziecka oraz opiekuna (niezależnie od kierowcy), oznakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, utrzymane w czystości, wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzację oraz ogrzewanie, dostosowane do rodzaju niepełnosprawności i wieku dziecka;
Posiadane środki transportowe należy przedstawić zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

Wykonawca jest zobowiązany dysponować na każde zadanie, na które składa ofertę, oddzielnym sprzętem transportowym. Wskazany sprzęt podstawowy (przedstawiony jako pierwszy w ofercie) nie może się powtórzyć w żadnym zadaniu, na które Wykonawca składa ofertę, drugi – zastępczy, może się powtórzyć.

Środki transportowe do przewozu uczniów, w tym niepełnosprawnych, muszą być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz spełniać wymogi techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Pojazdy wykorzystywane do wykonania zamówienia muszą posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW oraz być sprawne technicznie. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie zobowiązany dostarczyć, na wezwanie Zamawiającego, kopie wszystkich dowodów rejestracyjnych oraz kopie polis ubezpieczeniowych pojazdów wskazanych do realizacji danego zadania.

Pojazdy, którymi będzie przewożone dziecko na wózku inwalidzkim muszą być przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, muszą posiadać windę dla niepełnosprawnych lub szyny umożliwiające wjazd wózkiem do pojazdu.

WAŻNE !
Pojazdy wskazane przez Wykonawcę w ofercie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia pod warunkiem, że będą spełniały wszystkie wymogi opisane w SWZ.

Zamawiający ma prawo do kontroli używanego sprzętu transportowego, w celu sprawdzenia, czy Wykonawca posługuje się sprzętem wskazanym w swojej ofercie.
W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca używa sprzętu niezgodnego z wymaganiami określonymi w SWZ, Zamawiający ma prawo do zastosowania kary wskazanej w § 7 ust. 1 pkt 1.4 załącznika nr 10 do SWZ.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
Wykonawca na każde zadanie zapewnia kierowcę oraz opiekuna dla przewożonych uczniów na całej trasie przewozu. Wykonawca jest zobowiązany dysponować na każde zadanie, na które składa ofertę, oddzielnym zespołem pracowników.

Opiekun przewożonych uczniów (osoba pełnoletnia) musi posiadać ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (warunek dotyczy wszystkich zadań).

c) posiada wiedzę i doświadczenie:
Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 usługę realizowaną przez okres co najmniej 10 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego lub roku szkolnego dotyczącą transportu uczniów do szkół (placówek), odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 7 do SWZ oraz załączenia dowodów potwierdzających, czy przedmiotowe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:
1. referencje – wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a w przypadku usług okresowych lub ciągłych poświadczenie;
2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa wyżej.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert) lub są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualna licencja (lub zezwolenie) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację usług objętych uprawnieniem;
- w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – Wykonawca składa w odniesieniu do tego podmiotu ww. dokumenty.
Jeżeli licencja nie jest wymagana zgodnie z ww. ustawą o transporcie drogowym, należy dołączyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
2. wykaz sprzętu transportowego do przewozu uczniów, którym Wykonawca planuje wykonać przedmiot zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, na lub zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ,
- w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale VII pkt 1.2.3 lit. a) SWZ;
3. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na lub zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ,
Do ww. załącznika należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej opiekuna przewożonych dzieci skierowanego przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia.
- w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale VII pkt 1.2.3 lit. b) SWZ;
4. wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez inny podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy usługi były lub są realizowane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie musi dołączać w/w dowodów.
- w odniesieniu do warunku określonego w rozdziale VII pkt 1.2.3 lit. c) SWZ;
5. na potwierdzenie spełniania przez oferowane pojazdy w ramach realizowanej usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w rozdziale VII pkt 1.2.3 lit a) SWZ:
- kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dowodów rejestracyjnych i ważnych polis ubezpieczeniowych OC i NNW pojazdów wskazanych do wykonania zamówienia w ofercie Wykonawcy.
W przypadku zadania nr 4 dowody rejestracyjne zaoferowanych pojazdów (lub inne dokumenty) muszą zawierać informację o przystosowaniu tych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
3) Odpowiednie pełnomocnictwa - zgodnie z zapisami rozdziału VIII pkt 1.2 SWZ (jeśli dotyczy);
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy, jeżeli Wykonawca korzysta z instytucji art. 118 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy);
5) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
6) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały opisane w w rozdziale VII pkt. 3 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 załącznika nr 10 do SWZ.
2. Zmiany umowy mogą także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, na warunkach opisanych w § 10 załącznika nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.