eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安idnica › Dostarczenie serwera dla Starostwa Powiatowego w 安idnicy ul. M.Sk這dowskiej-Curie 7, 58-100 安idnicaOg這szenie z dnia 2023-11-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostarczenie serwera dla Starostwa Powiatowego w 安idnicy ul. M.Sk這dowskiej-Curie 7, 58-100 安idnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiat 安idnicki

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Starostwo Powiatowe w 安idnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718308

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Sk這dowskiej - Curie 7

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安idnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wa豚rzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.powiat.swidnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostarczenie serwera dla Starostwa Powiatowego w 安idnicy ul. M.Sk這dowskiej-Curie 7, 58-100 安idnica

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-3a1daaa1-8ddf-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00519608

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00030075/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.3 Dostarczenie serwera dla Starostwa Powiatowego w 安idnicy

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1 Post瘼owanie prowadzone jest w
formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica Komunikacja
mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane s w
formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”.4 Zamawiaj帷y,
zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania
informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o
udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.2452), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne
umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl tj.:a. sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni
512 kb/s,b. komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min.2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z system闚 operacyjnych – MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c. zainstalowana dowolna
przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d. w陰czona obs逝ga JavaScript,e. zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚.pdf,f. platformazakupowa.pl dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego
w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz
dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u
Miar.ZALECENIA:Formaty plik闚 wykorzystywanych przez wykonawc闚 powinny by zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA
RADY MINISTR紟 z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie og這szenia jednolitego tekstu rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych”1. Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .xls
.jpg (.jpeg) ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf2. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie
jednego z format闚: a) .zip b) .7Z3. W鈔鏚 format闚 powszechnych a NIE wyst瘼uj帷ych w rozporz康zeniu wyst瘼uj: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. dokumenty z這穎ne w takich plikach zostan uznane za z這穎ne nieskutecznie. 4. Zamawiaj帷y zwraca uwag
naograniczenia wielko軼i plik闚 podpisywanych profilem zaufanym, kt鏎y wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielko軼i plik闚
podpisywanych w aplikacji eDoApp s逝膨cej do sk豉dania podpisu osobistego, kt鏎y wynosi max 5MB. 5. Ze wzgl璠u na niskie
ryzyko naruszenia integralno軼i pliku oraz 豉twiejsz weryfikacj podpisu , zamawiaj帷y zaleca, w miar mo磧iwo軼i,
przekonwertowanie plik闚 sk豉daj帷ych si na ofert na format pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.6. Pliki w
innych formatach ni PDF zaleca si opatrzy zewn皻rznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pami皻a, aby plik z podpisem
przekazywa 陰cznie z dokumentem podpisywanym. 7. Zamawiaj帷y zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os鏏,
stosowa podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie r騜nymi rodzajami podpis闚 np. osobistym i kwalifikowanym mo瞠
doprowadzi do problem闚 wweryfikacji plik闚. 8. Podczas podpisywania plik闚 zaleca si stosowanie algorytmu SHA2 zamiast
SHA1. 9. Je郵i wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze郾iejsze podpisanie ka盥ego ze skompresowanych
plik闚.10. Zamawiaj帷y zaleca aby nie wprowadza jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym.
Mo瞠 to skutkowa naruszeniem integralno軼i plik闚 co r闚nowa積e b璠zie z konieczno軼i odrzucenia oferty w post瘼owaniu.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
23.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat 安idnicki ul. Marii Sk這dowskiej-Curie 7 58–100 安idnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;
23.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie 安idnickim jest Pan Wojciech Chudzi雟ki,
e-mail - iodo@powiat.swidnica.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego na dostarczenie serwera dla Starostwa Powiatowego w 安idnicy, nr WI.272.20.2023 prowadzonym w trybie podstawowym;
23.3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 i art.19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy – Prawo zam闚ie publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710, dalej „ustawa Pzp”;
23.4 Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
23.5 obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
23.6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
23.7 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;

23.8 nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.272.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 56415 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostarczenie serwera wraz z systemem operacyjnym do Starostwa Powiatowego w 安idnicy

Zam闚ienie b璠zie realizowane na warunkach okre郵onych w Formularzu rzeczowym stanowi帷ym za陰cznik nr 1 do projektu umowy, b璠帷ej za陰cznikiem nr 5 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania isystemy informatyczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

7. Opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

7.1 O zam闚ienie mog si ubiega Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 okre郵one w art. 112 ust. 2 ustawy dotycz帷e:
7.1.1 zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
Warunek zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li wykonawca o鈍iadczy, 瞠 spe軟ia w/w warunek,

7.1.2. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚,
Warunek zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li wykonawca o鈍iadczy, 瞠 spe軟ia w/w warunek,
7.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li wykonawca o鈍iadczy, 瞠 spe軟ia w/w warunek.

7.1.4 zdolno軼i technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie uznany za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠 si posiadaniem wiedzy i do鈍iadczenia zawodowego, wyra瘸j帷ego si wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat licz帷 od dnia wszcz璚ia post瘼owania o udzielenie niniejszego zam闚ienia, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy serwera o warto軼i minimum 35.000,00 z brutto, oraz za陰czeniem dowod闚, 瞠 dostawa zosta豉 wykonana nale篡cie.

7.2 O zam闚ienie mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy:
7.2.1 nie podlegaj wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy,
7.2.2 nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1,4 ustawy.
7.2.3 nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8. WYKAZ PODMIOTOWYCH 吐ODK紟 DOWODOWYCH, KT紑YCH ZΜ浩NIA ZAMAWIAJ。Y B犵ZIE WYMAGA, W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIENIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

8.1. Wykaz o鈍iadcze sk豉danych przez Wykonawc w celu wst瘼nego potwierdzenia,
瞠 nie podlega on wykluczeniu oraz spe軟ia warunki w post瘼owaniu.
8.1.1. o鈍iadczenie wykonawcy, 瞠 spe軟ia warunki okre郵one art. 125 ust.1 ustawy na formularzu o鈍iadczenia stanowi帷ym za陰cznik nr 2 do SWZ

Wykonawca, wype軟ia o鈍iadczenie, tworz帷 dokument elektroniczny (Zamawiaj帷y dopuszcza nast瘼uj帷e formaty przesy豉nia danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,. xps, .odt. .zip).

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 8.2. Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, kt鏎e wykonawca sk豉da w post瘼owaniu na wezwanie zamawiaj帷ego na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu o, kt鏎ych mowa w art. 112 ust. 2 okre郵onych przez Zamawiaj帷ego w niniejszej SWZ
字odki dowodowe na potwierdzenie warunku zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
8.2.1 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, z podaniem dostaw okre郵onych w pkt. 7.1.4. oraz za陰czeniem dowod闚, 瞠 dostawy zosta造 wykonane nale篡cie z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy zosta造 wykonane lub s wykonywane oraz za陰czenia dowod闚 okre郵aj帷ych, czy dostawy te zosta造 wykonane nale篡cie, wg za陰cznika nr 4 do SWZ, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa s referencje, b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y.

8.3. Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, kt鏎e wykonawca sk豉da w post瘼owaniu na wezwanie zamawiaj帷ego na potwierdzenie okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 108 i 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy pzp
8.3.1. odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

8.5 o鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym - wg za陰cznika nr 3 do SWZ (na wezwanie Zamawiaj帷ego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Ka盥a oferta winna by zabezpieczona wadium o warto軼i 500,00 z (s這wnie: pi耩set z這tych)

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

9.15 Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu. Do oferty nale篡 za陰czy pe軟omocnictwo dla ustanowionego pe軟omocnika w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
9.16 Oferta wsp鏊na, sk豉dana przez dw鏂h lub wi璚ej wykonawc闚, powinna spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania:
1) oferta wsp鏊na powinna by sporz康zona zgodnie z SWZ,
2) spos鏏 sk豉dania o鈍iadcze i dokument闚 w ofercie wsp鏊nej:
a. wykonawcy sk豉daj jedn ofert do kt鏎ej za陰czone b璠 dokumenty wymienione w pkt. 9 SWZ, o鈍iadczenia sk豉da ka盥y z wykonawc闚 osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b. o鈍iadczenia i dokumenty wsp鏊ne takie jak np. oferta cenowa, sk豉da pe軟omocnik wykonawc闚 w imieniu wszystkich wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie,
c. wszelka korespondencja dokonywana b璠zie wy陰cznie z pe軟omocnikiem wykonawc闚,
d. wype軟iaj帷 formularz ofertowy oraz pozosta貫 dokumenty powo逝j帷e si na „Wykonawc”; w miejscu np. ”nazwa i adres Wykonawcy” nale篡 wpisa dane dotycz帷e konsorcjum, a nie pe軟omocnika konsorcjum,
e. przed podpisaniem umowy wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n b璠 mieli obowi您ek przedstawi zamawiaj帷emu umow konsorcjum

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

20.3. Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w nast瘼uj帷ych przypadkach:
1) gdy zachodzi konieczno嗆 przed逝瞠nia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas op騧nienia, je瞠li takie op騧nienie jest lub b璠zie mia這 wp造w na wykonanie przedmiotu umowy, w nast瘼uj帷ych sytuacjach:
a) dzia豉nia si造 wy窺zej (na przyk豉d pandemie, zagro瞠nia pandemiczne, kl瘰ki 篡wio這we, katastrofy i kataklizmy), maj帷ej bezpo鈔edni wp造w na terminowo嗆 wykonywania dostawy,
b) wstrzymania dostawy komponent闚 produktu lub materia堯w, trudno軼i dost瘼u do sprz皻u lub trudno軼i w realizacji us逝g transportowych,
c) zaistnienia kolizji i innych zdarze, kt鏎e wp造wa造 na terminowo嗆 wykonywania dostawy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: www.platformazakupowa.pl/sp_swidnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-04

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do negocjacji: 5

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam闚ienia, kwot w wysoko軼i 70.000 z brutto

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.