eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym (zamówienie z podziałem na 2 części)Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym (zamówienie z podziałem na 2 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180690373

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 11B

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-111

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261155659

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia34wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym (zamówienie z podziałem na 2 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc57921e-8dce-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519580

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00143005/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą w krajowym transporcie drogowym na 2024r. (zamówienie z podziałem na 2 części)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/34wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną : https://portal.smartpzp.pl/34wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za wyjątkiem zasad dotyczących czynności złożenia oferty, które zostały określone w ust. 2 poniżej, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Systemu (Portal e-Usług SMARTPZP) dostępnego pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/34wog lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowienia34wog@ron.mil.pl.
2. Ofertę wraz z załącznikami wymaganymi do oferty należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – za pośrednictwem https://portal.smartpzp.pl/34wog .
UWAGA:
Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego, tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się
komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
6. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy
następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
1) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
7. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
8. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej Wykonawca winien posługiwać się nazwą i numerem postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z wprowadzeniem do krajowego porządku prawnego postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych informuje się, iż na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://34wog.wp.mil.pl/pl/pages/klauzuleinformacyjne-
2019-07-31-q/ zawarto stosowną klauzulę informacyjną dla osób fizycznych przystępujących i biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni zapoznać się treścią przedmiotowej klauzuli jak również respektować zawarte w niej postanowienia i zasady.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/16/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą wyposażonych w sprawną wyciągarkę do przewozu pojazdów gąsienicowych oraz kołowych. Przedmiot zamówienia będzie dotyczył transportu: BWP-1, STAR 266, BRDM-2 KTO ROSOMAK oraz innych pojazdów które mogą ulec awarii w rejonie odpowiedzialności 34 WOG:
- z miejscowości Rzeszów oraz realizacja przewozu do miejscowości Rzeszów:
a) Przewidziana ilość km to około 4 347 km;
b) Dojazd do siedziby zamawiającego odbywa się na koszt wykonawcy;
c) Szerokość platformy oraz najazdów powinna być dostosowana do przewożonego ładunku;
d) Wysokość platformy załadowczej umożliwiająca swobodny wjazd oraz zjazd sprzętu;
e) Ilość środków transportowych do realizacji zadania umożliwiająca przewóz 5 pojazdów w ciągu jednej doby na maksymalną odległość;
Przewidywana ilość km w ramach prawa opcji to około 4 347 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie części nr 1 i 2 zamówienia.
2. Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie maksymalnym określonym w załączniku nr 1A i/lub 1B do SWZ
(w zależności, od części zamówienia, o udzielenie której Wykonawca się ubiega).
3. Z zastrzeżeniem postanowień odnoszących się wprost do przedmiotu umowy realizowanego
w ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
4. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
5. Zamawiający wymaga, aby wartość ceny jednostkowej przysługującej Wykonawcy z tytułu przejechania jednego kilometra była jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w ramach prawa opcji.
6. Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, określonego w załączniku nr 1A i/lub 1B do SWZ, w zależności od części o którą Wykonawca będzie się ubiegać. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, określonego w załączniku nr 1A i/lub 1B do SWZ.
8. Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu, tj. liczby kilometrów
i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
9. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
10. Każdorazowo oświadczenie w przedmiocie udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostanie złożone przed wykorzystaniem kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy w zakresie zamówienia podstawowego albo zamówienia udzielonego w ramach prawa opcji.
11. Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystania z prawa opcji albo złożenie zamówienia w ramach prawa opcji, w zakresie mniejszym aniżeli maksymalne ilości kilometrów objęte prawem opcji oznacza rezygnację Zamawiającego z pozostałej części przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część przedmiotu umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego wynagrodzenia umownego brutto zamówienia podstawowego. Wykonawca w takim przypadku nie będzie dochodził od Zamawiającego z tego tytułu żadnych roszczeń, przy czym Zamawiający gwarantuje wykorzystanie usług stanowiących przedmiot zamówienia, na poziomie nie niższym niż 50% wynagrodzenia wartości brutto zamówienia podstawowego.
13. Zamawiający wymaga, aby wartość ceny jednostkowej przysługującej Wykonawcy z tytułu przejechania jednego kilometra była jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w ramach prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wynajem zestawów niskopodwoziowych wraz z kierowcą wyposażonych w sprawną wyciągarkę do przewozu pojazdów gąsienicowych oraz kołowych. Przedmiot zamówienia będzie dotyczył transportu: BWP-1, STAR 266, BRDM-2 KTO ROSOMAK oraz innych pojazdów które mogą ulec awarii w rejonie odpowiedzialności 34 WOG:
- z miejscowości Jarosław, Przemyśl, Żurawica oraz realizacja przewozu do miejscowości Jarosław, Przemyśl, Żurawica:
a) Przewidziana ilość km to około 4 347 km;
b) Dojazd do siedziby zamawiającego odbywa się na koszt wykonawcy;
c) Szerokość platformy oraz najazdów powinna być dostosowana do przewożonego ładunku;
d) Wysokość platformy załadowczej umożliwiająca swobodny wjazd oraz zjazd sprzętu;
e) Ilość środków transportowych do realizacji zadania umożliwiająca przewóz 5 pojazdów w ciągu jednej doby na maksymalną odległość;
Przewidywana ilość km w ramach prawa opcji to około 4 347 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60180000-3 - Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie części nr 1 i 2 zamówienia.
2. Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia usług stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie maksymalnym określonym w załączniku nr 1A i/lub 1B do SWZ
(w zależności, od części zamówienia, o udzielenie której Wykonawca się ubiega).
3. Z zastrzeżeniem postanowień odnoszących się wprost do przedmiotu umowy realizowanego
w ramach prawa opcji, Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.
4. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.
5. Zamawiający wymaga, aby wartość ceny jednostkowej przysługującej Wykonawcy z tytułu przejechania jednego kilometra była jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w ramach prawa opcji.
6. Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, określonego w załączniku nr 1A i/lub 1B do SWZ, w zależności od części o którą Wykonawca będzie się ubiegać. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, określonego w załączniku nr 1A i/lub 1B do SWZ.
8. Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu, tj. liczby kilometrów
i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.
9. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
10. Każdorazowo oświadczenie w przedmiocie udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji zostanie złożone przed wykorzystaniem kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy w zakresie zamówienia podstawowego albo zamówienia udzielonego w ramach prawa opcji.
11. Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystania z prawa opcji albo złożenie zamówienia w ramach prawa opcji, w zakresie mniejszym aniżeli maksymalne ilości kilometrów objęte prawem opcji oznacza rezygnację Zamawiającego z pozostałej części przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część przedmiotu umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego wynagrodzenia umownego brutto zamówienia podstawowego. Wykonawca w takim przypadku nie będzie dochodził od Zamawiającego z tego tytułu żadnych roszczeń, przy czym Zamawiający gwarantuje wykorzystanie usług stanowiących przedmiot zamówienia, na poziomie nie niższym niż 50% wynagrodzenia wartości brutto zamówienia podstawowego.
13. Zamawiający wymaga, aby wartość ceny jednostkowej przysługującej Wykonawcy z tytułu przejechania jednego kilometra była jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w ramach prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów– warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do świadczenia usług na wykonywanie transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
2) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, iż dysponuje:
a. co najmniej pięcioma zestawami niskopodwoziowymi których rok produkcji nie jest wcześniejszy niż 2013.
UWAGA:
Powyższy warunek musi zostać spełniony dla każdej części zamówienia osobno.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz.835) w celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z Ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
UWAGA:
W przypadku Oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu lub informacji z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
UWAGA:
W przypadku Oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
a) aktualnej koncesji, zezwolenie lub licencji uprawniającej do świadczenia usług na wykonywanie transportu drogowego (forma dokumentu oryginały bądź kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy);
b) wykaz zestawów niskopodwoziowych sporządzonego przez Wykonawcę według załącznika nr 4A i/lub 4B do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. XI ust. 1 przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/34wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.