eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bojanowo › "Dowóz dzieci ze specjalnymi potrzebami z terenu Gminy Bojanowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie oraz Ośrodka Reh.-Edu.-Wych. im. Piotrusia Pana w Lesznie"Ogłoszenie z dnia 2022-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Dowóz dzieci ze specjalnymi potrzebami z terenu Gminy Bojanowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie oraz Ośrodka Reh.-Edu.-Wych. im. Piotrusia Pana w Lesznie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOJANOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Bojanowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-940

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminabojanowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabojanowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/bojanowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz dzieci ze specjalnymi potrzebami z terenu Gminy Bojanowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie oraz Ośrodka Reh.-Edu.-Wych. im. Piotrusia Pana w Lesznie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-debe2836-721f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00519324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 167739 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 105501 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest przewóz wraz z zapewnieniem opieki uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice na podstawie art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) złożyli wnioski o zapewnienie dowozu w roku szkolnym 2022/2023 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. „Piotrusia Pana” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie, gdzie uczniowie realizują obowiązek szkolny.
2. Zakres usługi obejmuje odbiór dzieci z domu, tj. miejsca zamieszkania każdego z nich i dowiezienie pod wskazane adresy poniżej oraz odwiezienie ich z ośrodków do domu, przy czym:
1) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie pięcioro dzieci dojeżdża codziennie i wraca każdego dnia do domu – szczegółowe adresy dzieci będą stanowiły załącznik do podpisanej umowy,
2) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie dziewięcioro dzieci dojeżdża w poniedziałek (zostaje w internacie) i wraca do domu w piątek – szczegółowe adresy dzieci będą stanowiły załącznik do podpisanej umowy
3) do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie dwoje dzieci dojeżdża codziennie i wraca każdego dnia do domu szczegółowe adresy dzieci będą stanowiły załącznik do podpisanej umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 103582,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 103582,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 103582,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. Kępka Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6972377623

7.3.3) Ulica: Wschowska

7.3.4) Miejscowość: Święciechowa

7.3.5) Kod pocztowy: 64-115

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 103582,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.