eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bojanowo › "Dowóz dzieci ze specjalnymi potrzebami z terenu Gminy Bojanowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie oraz Ośrodka Reh.-Edu.-Wych. im. Piotrusia Pana w Lesznie"Ogłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dowóz dzieci ze specjalnymi potrzebami z terenu Gminy Bojanowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie oraz Ośrodka Reh.-Edu.-Wych. im. Piotrusia Pana w Lesznie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOJANOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Bojanowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-940

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminabojanowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabojanowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz dzieci ze specjalnymi potrzebami z terenu Gminy Bojanowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie oraz Ośrodka Reh.-Edu.-Wych. im. Piotrusia Pana w Lesznie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-debe2836-721f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bojanowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem (dalej jako Platforma zakupowa): https://platformazakupowa.pl/pn/bojanowo W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@gminabojanowo.pl - z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia, mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą
Platformy zakupowej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie świadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452),“Rozporządzenie w sprawie środków
komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119, s. 1) – dalej RODO − Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest
Gmina Bojanowo;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 i art.19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz
jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Pzp, tj.: - skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą - w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest przewóz wraz z zapewnieniem opieki uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice na podstawie art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) złożyli wnioski o zapewnienie dowozu w roku szkolnym 2022/2023 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. „Piotrusia Pana” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie, gdzie uczniowie realizują obowiązek szkolny.
2. Zakres usługi obejmuje odbiór dzieci z domu, tj. miejsca zamieszkania każdego z nich i dowiezienie pod wskazane adresy poniżej oraz odwiezienie ich z ośrodków do domu, przy czym:
1) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie pięcioro dzieci dojeżdża codziennie i wraca każdego dnia do domu – szczegółowe adresy dzieci będą stanowiły załącznik do podpisanej umowy,
2) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie dziewięcioro dzieci dojeżdża w poniedziałek (zostaje w internacie) i wraca do domu w piątek – szczegółowe adresy dzieci będą stanowiły załącznik do podpisanej umowy
3) do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie dwoje dzieci dojeżdża codziennie i wraca każdego dnia do domu szczegółowe adresy dzieci będą stanowiły załącznik do podpisanej umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
1) cena – 60 pkt
2) czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 40 pkt.

2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w skali do 60 punktów, w następujący sposób:
C = (Cncb/Cbob) x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów za cenę
Cncb - najniższa cena brutto
Cbob - cena brutto oferty badanej
3. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii ustalony będzie w skali do 40 punktów w następujący sposób:
1) podstawienie pojazdu zastępczego w terminie do 20 min. – 40 pkt
2) podstawienie pojazdu zastępczego w terminie od 21 do 30 min. – 30 pkt
3) podstawienie pojazdu zastępczego w terminie od 31 do 40 min. – 20 pkt
4) podstawienie pojazdu zastępczego w terminie od 41 do 50 min. – 10 pkt
4) podstawienie pojazdu zastępczego w terminie od 51 do 60 min. – 0 pkt

Przy ocenie kryterium czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii punktowany będzie czas podstawienia pojazdu nie dłuższy niż 60 min. Oferta bez wskazania czasu podstawienia pojazdu, oferta proponująca czas podstawienia pojazdu dłuższy niż 60 min zostanie odrzucona.

Liczba punktów określona zostanie na podstawie wzoru:
Ilość pkt badanej oferty = ilość pkt za C + ilość pkt za kryterium P
C – cena
P - czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
W niniejszym postępowaniu jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień, tj. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.) lub ważnego zezwolenie/licencji wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę odpowiadającą co najmniej wysokości wynagrodzenia wskazanego w ofercie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonuje lub wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na dowożeniu dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób niepełnosprawnych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
b) dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji co najmniej 1 pojazdem z liczbą miejsc siedzących co najmniej 17, spełniającymi wymagania techniczne wskazane w odpowiednich przepisach, w szczególności ze sprawną instalacją grzewczą/klimatyzacją
c) dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji 1 osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t tj. prawo jazdy kategorii B i minimum 3 letni staż prac na stanowisku kierowcy
d) dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji 1 opiekunem posiadającym ukończony kurs z zakresu BHP i pierwszej pomocy przedlekarskiej i minimum 3 miesięczne doświadczenie w pracy jako opiekun osób niepełnosprawnych lub dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEIDG) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) lub ważne zezwolenie/licencję wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę odpowiadającą co najmniej wysokości wynagrodzenia wskazanego w ofercie.
4) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego:
a) wykaz co najmniej 1 usługi polegającej na dowożeniu dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób niepełnosprawnych, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana lub jest wykonywana, z załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa była lub jest wykonywana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
b) wykaz urządzeń technicznych, tj. wykaz minimum 1 pojazdu z liczbą miejsc siedzących co najmniej 17, spełniających wymagania techniczne wskazane w odpowiednich przepisach, w szczególności ze sprawną instalacją grzewczą/klimatyzacją wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, tj. wykaz min. 1 osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t tj. prawo jazdy kategorii B i minimum 3 letni staż prac na stanowisku kierowcy oraz min. 1 opiekuna posiadającego ukończony kurs z zakresu BHP i pierwszej pomocy przedlekarskiej i minimum 3 miesięczne doświadczenie w pracy jako opiekun osób niepełnosprawnych lub dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:
a) Formularz oferty – Załącznik nr 2 do SWZ.

5. Dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SWZ,
b) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 3a do SWZ
b) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 10.01.2023 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 62 8682 0004 0030 3970 2000 0060. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego);
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego (czynność ta skróci czas badania ofert).
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4) Wszelką korespondencję Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) Dokumenty wspólne tj.: formularz ofertowy składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy z przyczyn, których nie mógł przewidzieć w czasie ogłaszania niniejszego zamówienia publicznego w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
2) Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby przewożonych uczniów, jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania roku szkolnego oraz odpowiednio wydłużenia lub skrócenia trasy o dodatkową szkołę, do której ci uczniowie będą uczęszczać. Jeżeli zajdzie potrzeba dowozu kolejnego ucznia, którego miejsce zamieszkania i szkoła znajduje się na trasie przejazdu i nie wpłynie to na zwiększenie kilometrów), wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku niezawinionego przez Zamawiającego i Wykonawcę przestoju w realizacji zamówienia.
4) W sytuacji, gdy zajdzie konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zwiększenia ilości dzieci w okresie realizacji umowy, zmiana jest możliwa, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy.
5) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. Odpowiednio: zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi jedynie adekwatnie do różnicy w stawce podatku VAT. Zmianie podlega jedynie część wynagrodzenia nie wypłacona Wykonawcy.
6) Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu usługi o dzieci dojeżdżające z innych miejscowości z terenu Gminy Bojanowo, niewymienionych w postępowaniu, jeżeli takowe okoliczności nastąpią w roku szkolnym. Wówczas cena za bilet zostanie ustalona na podstawie cennika Wykonawcy przy uwzględnieniu zniżek w wysokościach wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 295).
7) Inne zmiany umowy: wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zmiany prawa miejscowego lub ze specyfiki przedmiotu zamówienia. Zapisy umowy nieuzasadnione ekonomicznie lub niemożliwe do realizacji zostaną zastąpione nowymi, których brzmienie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej woli stron.
8) Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w przypadkach zaistnienia okoliczności, działań lub zaniechań osób trzecich, które uniemożliwiają realizację postanowień umownych albo zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wówczas niemożliwy do zrealizowania zapis zastępuje się zapisem najbardziej zbliżonym do pierwotnej woli stron lub wprowadza się zapisy, na które wskazuje obyczaj społeczny.
9) Dopuszcza się zmiany wynikające z potrzeb Zamawiającego związane z realizacją zajęć dodatkowych, programów unijnych i ministerialnych.
3. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu wniosek należycie uzasadniony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty wykonawca powinien zarejestrować/zalogować się na Platformie zakupowej oraz postępując zgodnie z instrukcją złożyć ofertę w systemie za pośrednictwem „Formularza do składania ofert” dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bojanowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi okoliczności wskazane: w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.