eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrowiec Świętokrzyski › Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych: 260704_4 Ćmielów - miasto, 260704_5 Ćmielów .....Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych: 260704_4 Ćmielów – miasto, 260704_5 Ćmielów .....

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT OSTROWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009449

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Iłżecka 37

1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 247 66 10

1.5.8.) Numer faksu: 41 247 69 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.ostrowiecki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowiecki.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych: 260704_4 Ćmielów – miasto, 260704_5 Ćmielów .....

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c19d1b2-8d2c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518838

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047643/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych: 260704_4 miasto Ćmielów, 260704_5 Ćmielów – obszar wiejski...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c19d1b2-8d2c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e Zamówienia jest bezpłatne.
3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami możliwa jest także poprzez email: przetargi@powiat.ostrowiecki.eu (nie
dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowo zostało to opisane w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja, (nie dotyczy składania ofert i wniosków), pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów, o których mowa w ust. 10, oraz przekazywanie informacji odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu
Świętokrzyskim informuje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel. (41) 247-63-55, e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu, którego reprezentantem jest Starosta
Ostrowiecki.
2) Funkcję Inspektora Danych Osobowych wykonuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji, który reprezentuje Administratora w
kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. Nr tel. IODO (41) 247-61-86, e-mail:
starostwo@powiat.ostrowiecki.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 RODO wyłącznie w celu realizacji zadań Starostwa Powiatowego określonych przepisami prawa, dotyczących zamówień publicznych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane
osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa
regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są m. in. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie
danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
5) Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może odbywać się w związku ze sprawami
prowadzonymi w Starostwie Powiatowym, w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko i wyłącznie w celu realizacji interesu prawnego
uczestników postępowania. Pod pojęciem państw trzecich rozumie się wszystkie kraje, które nie są państwami członkowskimi Unii
Europejskiej.
7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania danych tj. do czasu
niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego
postępowania bądź przepisy o archiwizacji.
8) Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego,
d) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych, uzyskania kopii danych osobowych.
9) Działalność Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej powiatu opiera się na przepisach prawa regulujących
prowadzenie poszczególnych postępowań oraz załatwianie spraw, w związku z czym nie jest wymagana zgoda na przetwarzanie
danych osobowych.
10) Podanie niezbędnych danych osobowych przez interesantów Starostwa jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania
danych osobowych niemożliwe będzie spełnienie Pani/Pana uprawnień.
11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.I272.34.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

do obowiązujących przepisów dla jednostek ewidencyjnych: 260704_4 Ćmielów – miasto, 260704_5 Ćmielów – obszar
wiejski, 260705_4 Kunów – miasto, 260705_5 Kunów – obszar wiejski, 260706_2 Waśniów – obszar wiejski, w powiecie
ostrowieckim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla
jednostki ewidencyjnej 260704_4 Ćmielów – miasto oraz 260704_5 Ćmielów – obszar wiejski, w powiecie ostrowieckim:
a) Obszar jednostki ewidencyjnej 260704_4 Ćmielów – miasto zajmuje obszar o powierzchni:
1 333ha.
Ilość działek ewidencyjnych: 3407
Ilość budynków: 2348
Ilość lokali: 101.
b) Obszar jednostki ewidencyjnej 260704_5 Ćmielów – obszar wiejski jest podzielony
na 23 obręby o powierzchni ogólnej: 10 455ha.
Ilość działek ewidencyjnych: 13 178
Ilość budynków: 4301
Ilość lokali: 36.
2.2 Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków
do obowiązujących przepisów dla jednostki ewidencyjnej 260705_4 Kunów – miasto oraz 260705_5 Kunów – obszar
wiejski, w powiecie ostrowieckim:
a) Obszar jednostki ewidencyjnej 260705_4 Kunów – miasto zajmuje obszar o powierzchni: 728ha.
Ilość działek ewidencyjnych: 2871
Ilość budynków: 1396
Ilość lokali: 202
b) Obszar jednostki ewidencyjnej 260705_5 Kunów – obszar wiejski jest podzielony na 17 obrębów o powierzchni ogólnej:
10 631ha.
Ilość działek ewidencyjnych: 13 672
Ilość budynków: 5841
Ilość lokali: 45
2.3 Dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów dla
jednostki ewidencyjnej 260706_2 Waśniów – obszar wiejski, w powiecie ostrowieckim:
a) Obszar jednostki ewidencyjnej 260706_2 Waśniów – obszar wiejski jest podzielony
na 27 obrębów o powierzchni ogólnej: 11 165ha.
Ilość działek ewidencyjnych: 13 594
Ilość budynków: 7279
Ilość lokali: 28

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354300-7 - Usługi badań katastralnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej: trzy usługi zbliżone
do zakresu zamówienia i wartości co najmniej 130 000 zł brutto, wraz z danymi określającymi przedmiot zlecenia, daty
wykonania i danymi odbiorców. Wykaz ma dotyczyć opracowań związanych z dostosowaniem, konwersją bazy egib do
struktur Firebird obejmujących obszar całych jednostek ewidencyjnych. W celu rzetelnej oceny posiadanego przez
Wykonawcę doświadczenia, każda usługa wykazu powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące:
- Łącznej powierzchni opracowania,
- Łącznej ilości działek objętych opracowaniem,
- Łącznej ilości budynków na obszarze opracowania,
- Terminie realizacji prac,
- Wartości brutto zrealizowanych prac.
- Wykonania powyższych prac w oprogramowaniu EWMAPA i strukturze bazy Firebird.
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że prace były wykonywane należycie, a utworzone bazy danych EGiB
oraz inne zostały przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi
poniższe wymagania:
- wykonawca wykaże, że będzie dysponować co najmniej dwiema osobami, z których każda posiada uprawnienia zawodowe
w zakresie określonym w art.43 pkt.1 i pkt.2 - ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.
z 2021r. poz. 1990 ze zm.).
Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.
poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 6 do SWZ:
Wymagane jest wykazanie co najmniej trzech usług zbliżonych do zakresu zamówienia i wartości
co najmniej 130 000 zł brutto, wraz z danymi określającymi przedmiot zlecenia, daty wykonania i danymi odbiorców. Wykaz ma
dotyczyć opracowań związanych z dostosowaniem, konwersją bazy egib do struktur Firebird obejmujących obszar całych jednostek
ewidencyjnych. W celu rzetelnej oceny posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia, każda usługa wykazu powinna zawierać
szczegółowe informacje dotyczące:
- Łącznej powierzchni opracowania,
- Łącznej ilości działek objętych opracowaniem,
- Łącznej ilości budynków na obszarze opracowania,
- Terminie realizacji prac,
- Wartości brutto zrealizowanych prac.
- Wykonania powyższych prac w oprogramowaniu EWMAPA i strukturze bazy Firebird.
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że prace były wykonywane należycie,
a utworzone bazy danych EGiB oraz inne zostały przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi oraz kontrolę jakości, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ:
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że będzie dysponować co najmniej dwiema osobami, z których każda posiada
uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art.43 pkt.1 i pkt.2 - ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących
Załącznik Nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.