eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wągrowiec › Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w WągrowcuOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Wągrowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791282

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 15a

1.5.2.) Miejscowość: Wągrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wagrowiec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wagrowiec.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b75cf534-8dba-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518713

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024512/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem składania oferty Wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył
bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości
prywatnych od Zamawiającego w systemie lub wycofania oferty bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
4. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie
z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet;
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich
głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
5. Wykonawca może dołączyć maksymalnie 10 załączników (jest to suma plików dodanych w obu punktach: Oferta/Wniosek
Wykonawcy oraz Tajemnica przedsiębiorstwa), o maksymalnym rozmiarze 150MB każdy.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy) odbywa się również za
pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym
postępowaniem, w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu poczty elektronicznej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami zawarte są w „Instrukcji dla
Wykonawców platformazakupowa.pl” oraz „Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)”
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2415).
11. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Ustawy Pzp – Zamawiający nie
przewiduje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZ.271.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwestycji w oparciu o dokumentację wykonaną dla Zamawiającego (Gmina Miejska Wągrowiec).
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze
2) Roboty rozbiórkowe
3) Roboty w zakresie instalacji fotowoltaicznej
4) Roboty dotyczące fundamentowania
5) Roboty dotyczące murowania ścian
6) Budowę kanalizacji sanitarnej
7) Wykonanie wentylacji, klimatyzacji, instalacji centralnego ogrzewania.
8) Budowę stropu i dachu
9) Wykonanie monitoringu, nagłośnienia sali, systemu oddymiania
11) Zagospodarowanie terenu

UWAGA!!! Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu dla robót budowlanych wraz z wprowadzeniem oznakowania, utrzymaniem i demontażem w przypadku zajęcia pasa drogowego ulicy Janowieckiej lub Krótkiej.
2. Zamawiający jest w tracie uzyskiwania pozwolenia na budowę zamiennego na podstawie projektu zamiennego umieszczonego, jako załącznik do niniejszego SWZ.
3. Z zakresu przedmiotu zamówienia zostają wyłączone poz. wymienione poniżej, których tym samym nie należy uwzględniać w trakcie wyceny.
- z pliku „Wyposażenie – przedmiar” nie należy wyceniać następujących pozycji: 1; 7; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21, nie stanowi to zakresu przedmiotu zamówienia
- z pliku „Branża konstrukcyjna – przedmiar” nie należy wyceniać następujących pozycji: od 111 do 134 oraz od 137 do 149, nie stanowi to zakresu przedmiotu zamówienia
- nie należy wyceniać żadnej pozycji z pliku "Branża sanitarna (zewnętrzna) - przedmiar" Zakres przedmiotowej branży Zamawiający zamierza udzielić do wykonania w ramach art. 214 ust. 1 pkt. 11 a-c ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu. Przedmiotowe roboty winny być skoordynowane i uzgodnione pomiędzy Generalnym Wykonawcą, Zamawiającym i MPWiK. Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego udostępnienia placu budowy celem wykonania zewnętrznych robót branży sanitarnej, nie stanowi to zakresu przedmiotu zamówienia.
4. Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres równy okresowi rękojmi, który Wykonawca określi w formularzu ofertowym. Okres udzielonej gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga podania terminu w pełnych miesiącach, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy.
5. Udzielenie rękojmi na okres równy udzielonej gwarancji.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 – Dokumentacja techniczna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy. polegających na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych o wartości do 1 230 000,00 zł brutto.
2. Podobne zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą dotyczących warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi i może obejmować następujące zakresy:
1) budowę/przebudowę/rozbudowę/modernizację budynku użyteczności publicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
1. Kryterium cena (C) - waga 60 %
2. Kryterium gwarancja (G) – waga 40 %
3. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający stawia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę budowlaną w postaci budowy/przebudowy/rozbudowy lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o minimalnej wartości 6 000 000,00 zł brutto.
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia kierownika budowy, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
c) pełnił funkcję kierownika budowy na minimum dwóch robotach budowlanych obejmujących budowę/przebudowę/rozbudowę lub modernizację budynku użyteczności publicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o wartości robót nie mniejszej niż:
3 000 000, 00 zł brutto każda.
kierownika robót branży elektrycznej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
kierownika robót branży telekomunikacyjnej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
lub równoważnych (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
kierownika robót branży sanitarnej, który:
a) posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych (do kierowania robotami) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
b) posiada powyższe uprawnienia minimum 3 lata - licząc od dnia uzyskania uprawnień
Osoba wskazana w wykazie osób będzie pełniła funkcję kierownika budowy/robót w trakcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).
Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania przez jedną osobę więcej niż jednego z uprawnień, o których mowa powyżej
2. Wykonawcy występujący wspólnie, łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie żądał na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie żądał na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 6 do SWZ.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr: 69 8959 0001 0000 5106 2000 0060
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Możliwe są istotne zmiany umowy polegające na przedłużeniu terminu jej wykonania, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
1) zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót zamiennych,
2) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca
3) siły wyższej lub warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych,
4) wystąpienia w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,
5) wprowadzenia w trakcie prowadzenia robót stanu wyjątkowego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu wyjątkowego (wprowadzającego nowe prawa i obowiązki na obywatelach) nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej umowy stanu na terenie kraju lub minimum na terenie miasta Wągrowiec
6) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej
7) wystąpią okoliczności spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi, geotechnicznymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienia, a w szczególności:
 natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,
 konieczności wykonania wykopalisk archeologicznych;
 wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,
 wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
6) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem (raportem) z zapisów danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane;
7) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;
8) realizacji w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań;
9) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia,
w szczególności:
 wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
10) wystąpienia zmian będących następstwem działań lub braku działań organów administracji państwowej i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploratorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności:
Szczegółowy zakres zmian zawarto w załączniku nr 9 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie dofinansowanie jest ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.