eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Dostawa leków dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do SWZOgłoszenie z dnia 2022-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa leków dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192082428

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skarszewska, 7

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 058 5630736

1.5.8.) Numer faksu: 058 5630737

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rops.dyrekcja@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops-starogard.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1ff47e47-715c-11ed-abdb-a69c1593877c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ff47e47-715c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00518558

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00444387/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa leków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470123/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-2/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 350000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 260000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków na poszczególne 407 części

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 260000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków na poszczególne 407 części

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.5.) Wartość części: 260000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Egis Polska Dystrybucja Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 140 233 655

7.3.3) Ulica: ul. Komitetu Obrony Robotników 45 D

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-146

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-22

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawcy którzy brali udział w postępowaniu i których oferty wybrano i podpisano umowy wg numeracji pozycji w załączniku nr 2 do SWZ:

Egis Polska Dystrybucja Sp. z o.o.
Ul. Komitetu Obrony Robotników 45D
02-146 Warszawa
NIP PL 525 23 41 849 REGON: 140 233 655
do realizacji następujących pozycji wg załącznika nr 2 do SWZ: 14, 68, 102, 155, 177, 212, 270, 271, 279, 322, 323, 325, 326, 398, 399.

Farmacol-Logistyka Sp. zo.o.
Ul. Szopieniecka 77
40-431 Katowice
NIP 5252409576 REGON: 141107266
do realizacji następujących pozycji wg załącznika nr 2 do SWZ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 70, 71, 73, 74, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 131, 134, 135, 136, 143, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 193, 195, 196, 197, 198, 204, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 263, 264, 265, 268, 269, 275, 276, 278, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 303, 304, 306, 307, 310, 311, 315, 316, 317, 320, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 336, 337, 338, 339, 341, 343, 345, 346, 348, 351, 352, 353, 356, 359, 360, 361, 365, 373, 377, 378, 382, 383, 385, 388, 400, 401, 402, 403, 405.

Servier Polska Services Sp. z o.o.
Ul. Jana Kazimierza 10
01-248 Warszawa
NIP 527-236-74-67 REGON: 017488416
do realizacji następujących pozycji wg załącznika nr 2 do SWZ: 173, 194, 301, 302, 374

Urtica Sp. Z o.o.
Ul. Krzeminiecka 120
54-613 Wrocław
NIP: 894-25-56-799 REGON: 932081801
do realizacji następujących pozycji wg załącznika nr 2 do SWZ: 1, 11, 12, 16, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 85, 88, 89, 90, 92, 97, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 116, 119, 120, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 139, 144, 145, 146, 147, 149, 156, 157, 160, 161, 162, 170, 171, 174, 175, 176, 180, 182, 188, 189, 191, 192, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 216, 221, 222, 226, 228, 234, 254, 259, 260, 261, 262, 266, 267, 277, 281, 282, 290, 298, 299, 305, 308, 312, 313, 314, 319, 321, 340, 342, 344, 347, 349, 350, 354, 355, 357, 358, 362, 363, 364, 366, 368, 369, 370, 371, 375, 376, 379, 380, 381, 384, 386, 387, 389, 390, 397, 404, 406.

Postępowanie powtórzone dla następujących pozycji wg załącznika nr 2 do SWZ: 247, 295, 304.
Ze względu na złożenie ofert z taką samą ceną. (art.249 ustawy Pzp.)

Postępowanie unieważnione dla następujących pozycji wg załącznika nr 2 do SWZ: 15, 17, 34, 69, 98, 99, 137, 138, 140, 141, 142, 158, 199, 272, 273, 274, 309, 318, 333, 334, 335, 367, 372, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 407.
Ze względu na brak ofert. (art.255 pkt 1 ustawy Pzp.)

umowy podpisano 28.12.2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.