eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczawno › Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w okresie 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w okresie 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczawno

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683590517

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps@bip-dpsszczawno.alte.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dps.powiatkrosnienski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w okresie 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07555487-8dba-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518407

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00516528/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi pralnicze wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07555487-8dba-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-zamowienia, która jest dostępna pod adresem:https://ezamowienia.gov.pl
Korzytanie z Platformy e-zamówienia jest bezpłatna oraz poczty elektronicznej na adres email:dps@bip-dpsszczawno.alte.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu prawidłowego korzystania z
usługi Platformy e-zamówienia wymagany jest:
1.1. Komputer PC
a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b. zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych:
1. MS Windows 7 lub nowszy
2. OSX/Mac OS 10.10,
3. Ubuntu 14.04
c. Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
1. Chrome 66.0 lub nowsza
2. Firefox 59.0 lub nowszy
3. Safari 11.1 lub nowsza
4. Edge 14.0 i nowsze
1.2. Tablet/Telefon
a. Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b. Przeglądarka Chrome 61 lub nowa
2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji
danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
3. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
3.1 specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
3.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
3.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
sekundy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą:
Szczawno ul. Parkowa 2, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. / fax. 68 359 05 17, e-mail: dps@bip-dpsszczawno.alte.pl
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
Anna Antoszek
Szczawno ul.Parkowa 2, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 533-494-001, e-mail: anna.antoszek@cbi24.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 Ustawy Pzp na: „Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w okresie od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r., nr prowadzonego postępowania: DPS-KAG.351-7/23
3. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 Ustawy Pzp, a także innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Wykonawcy nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust.1 lit.c RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS-KAG.351-7/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Usługa prania powinna odbywać się według procedur dostosowanych do stanu zabrudzenia i gwarantujących wysoką jakość wypranego asortymentu. Proces prania musi być dostosowany technologicznie do rodzaju danej odzieży, bielizny pościelowej, itp. nie powodując ich zniszczenia czy uszkodzenia.
Zakres usługi obejmuje:
 pranie wodne w różnych zakresach temperatur (w zależności od asortymentu),
 odkażanie termiczno-chemiczne wskazanego przez Zamawiającego asortymentu,
 krochmalenie,
 suszenie,
 segregowanie oraz składanie i układanie,
 naprawianie zniszczeń powstałych podczas wykonywania usługi,
 transport, załadunek i rozładunek asortymentu (od i do siedziby Zamawiającego).
Asortyment przekazany do prania obejmuje:
 bieliznę pościelową domową – poszwy, poszewki, prześcieradła itp.,
 odzież oraz bieliznę nocną, bieliznę osobistą Mieszkańców: (bluzy, spodnie, swetry, koszule, piżamy, majtki, skarpetki, itp.),
 odzież ochronną Pracowników (fartuchy, spodnie, bluzy, itp.),
 inne: wkłady do mopów, ręczniki frotte i lniane, ścierki, koce, itp..
Zamawiający informuje, że asortyment może być zmoczony i zanieczyszczony materiałem biologicznym.
Usługi będą realizowane w pralni Wykonawcy przy użyciu jego środków. Środki do prania, płukania i do dezynfekcji muszą byś zgodne z zaleceniami Państwowego Zakładu Higieny i posiadać aktualne atesty i certyfikaty gwarantując właściwą jakość prania, nie powodując przyspieszonego zużycia. Zastosowane środki oraz metody prania, suszenia, maglowania i prasowania muszą być dostosowane do przekazanego asortymentu, w tym jego koloru i nie powodować jego zmian (w zakresie kształtu, koloru, rozmiaru itp.). Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pranie suche.
Zamawiający na swój koszt zapewni worki do przewozu prania brudnego, Wykonawca na swój koszt zapewni worki do przewozu prania czystego.
Pranie zostanie każdorazowo zważone. Wydanie i przyjęcie prania oraz ilość prania (w kilogramach) strony poświadczają pisemnie na stosownym dokumencie wydania/przyjęcia, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury za dany okres rozliczeniowy.
Szacunkową ilość prania określono na: 13.000,00 kg w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1.
Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany asortymentu zniszczonego podczas wykonywania usługi lub zgłoszonego na podstawie protokołu reklamacji, w którym Zamawiający określi: nazwę brakującego lub uszkodzonego asortymentu, Ilość brakującego lub uszkodzonego asortymentu, datę przekazania asortymentu do prania, ewentualne uwagi.
Zamawiający zastrzega, że planowane ilości prania (kg) mogą ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy o nie więcej niż 30%, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamawiający wymaga, aby stosowane metody prania, prasowania, maglowania gwarantowały wysoką jakość usługi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, dezynfekcji, maglowania z krochmaleniem, prasowania oraz suszenia, jak również podczas transportu. Jeżeli uszkodzenie ze względów funkcjonalnych i/lub estetycznych nie pozwala na dalsze użytkowanie prania, Wykonawca ponosi koszty jego odkupienia.
Wykonawca ponosi koszty związane z odkupieniem rzeczy zagubionych.
Ilość asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określona w Załączniku nr 1 do SWZ jest wartością szacunkową, służącą do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnego przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia ilości 70% kg prania określonych w formularzu ofertowym. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
Informacje o dostawie: Przekazanie brudnego i czystego prania odbywać się będzie 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach: 8:00 do 10:00. W wyjątkowych sytuacjach, których nie można było wcześniej przewidzieć Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu dostawy, po wcześniejszym jego uzgodnieniu z Wykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego oraz zapewnić bezpłatny rozładunek dostarczonego prania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Transport rzeczy musi odbywać się wyłącznie środkami przeznaczonymi do tego rodzaju usług.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SWZ oraz postanowieniami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Każdy wykonawca może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Zakazuje się dzielenia zamówienia na części.
Zamawiający od Wykonawcy wymagać będzie, ażeby osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj.: praczki, prasowaczki, osoby maglujące i sortujące pranie, kierowcy, inne osoby wykonujące czynności związane z praniem, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę Wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia uprawniony jest w szczególności do:
 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny zarówno od zatrudnionego pracownika, wykonawcy jak i podwykonawcy,
 żądania poświadczonych za zgodność oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników lub zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ww. dokumenty na każde żądania, w terminie trzech dni roboczych od wezwania.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamoienia poprzez zakładkę oferty/wnioskiSposób złożeniaoferty, dostępny jest w instrukcji dostępnej na Platformę e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.