eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Zagospodarowanie w procesie odzysku odpadu o kodzie 19 12 10Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie w procesie odzysku odpadu o kodzie 19 12 10

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110052871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wołyńska 57

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 563-14-61 do 63

1.5.8.) Numer faksu: 82 563-04-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mpgk@mpgkchelm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpgkchelm.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Przedsiębiorstwo komunalne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie w procesie odzysku odpadu o kodzie 19 12 10

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-264cedbf-890d-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518282

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpgk-chelm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem: https://mpgk-chelm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. Zamawiający dopuszcza komunikację (za wyjątkiem oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą, które powinny być złożone przez platformę zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@mpgkchelm.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne, jakim muszą odpowiadać urządzenia informatyczne Wykonawcy, aby mógł on korzystać z Platformy (szczegółowo zostały opisane na stornie: https://mpgkchelm.logintrade.ne /reg,info,wymaganiatechniczne.html:
a) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
- Google Chrome 31
- Mozilla Firefox 26
- Opera 18
b) pozostałe wymagania:
- dostęp do sieci internet;
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
- włączona obsługa JavaScript;
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
- zainstalowany Acrobat Reader;
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
2. Zamawiający wskazuje na format przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej oświadczeń lub dokumentów: .pdf. Jednak Wykonawca może przygotować oświadczenia lub dokumenty w każdym innym formacie określonym treścią Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów i informacji przy użyciu Platformy opisane zostały w instrukcjach zawartych w zakładce „Instrukcje” dostępnej na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje z zakresu RODO ujęto w Rozdziale XXVIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje z zakresu RODO ujęto w Rozdziale XXVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/36/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odzysk odpadów o kodzie 19 12 10 - paliwo alternatywne w ilości maksymalnej 5 500 Mg. Odpad powstaje poprzez rozdrabnianie frakcji nadsitowej wydzielonej z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz częściowo z pozostałości po sortowaniu ręcznym odpadów zebranych w sposób selektywny, dostarczanych do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej ZPOK) z regionu chełmskiego.
1.1. Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w ilości 5 000 Mg. W zakresie pozostałej ilości tj. 500 Mg Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
1.2. Informacja o paliwie alternatywnym przewidzianym do odzysku:
­- frakcja w postaci płatków o wielkości do 30 mm;
­- magazynowanie na terenie Zamawiającego w postaci pryzm (frakcja luźna);
­- czas magazynowania przez Zamawiającego: do 6 miesięcy;
­- wilgotność poniżej 25%;
­- zawartość chloru poniżej 0,7%;
­- wartość opałowa powyżej 16MJ.
2. Zagospodarowanie paliwa alternatywnego Wykonawca będzie zobowiązany realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:
­- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.);
­- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.);
­- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277 z późn. zm);
­- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 6 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10);
­- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r., poz. 108);
­- oraz na podstawie pozostałych aktów wykonawczych obowiązujących na terenie kraju w zakresie gospodarki odpadowej (jeżeli dotyczą zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 10).
3. Paliwo alternatywne (odpady) dostarczane będzie do instalacji Wykonawcy transportem Zamawiającego w sposób sukcesywny.
3.1. Wykonawca poda odległość według najkrótszej trasy, po której może poruszać się pojazd Zamawiającego tj. po drogach głównych przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12t w obie strony.
3.2. Odległość od/do szlabanu Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Dorohuskiej 70, 22-100 Chełm do/od instalacji wskazanej przez Wykonawcę nie może być dłuższa niż 40 km w obie strony.
3.3. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia podanych przez Wykonawcę w/w informacji na zasadzie ustalenia trasy pojazdu według mapy Google.
3.4. Transport odbywał się będzie pojazdem przystosowanym do przewozu kontenera KP 33.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca był w stanie przyjąć w ciągu jednego dnia w godzinach 7:30 – 21:30 co najmniej cztery transporty odpadów (każdy o wadze w granicach 10-12 Mg) tj. dwa transporty w godzinach 7.30 – 14.30 oraz dwa transporty w godzinach 14.30 – 21.30.
5. Zamawiający powinien mieć możliwość realizacji dostaw bezpośrednio po zawarciu umowy.
6. Ewidencja odpadów, w tym karta przekazania odpadów, prowadzona będzie za pośrednictwem elektronicznego systemu „Baza o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” zwanego BDO, utworzonego na podstawie ustawy o odpadach oraz odbywać się będzie na zasadach określonych we wspomnianym systemie.
7. Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich usług towarzyszących, związanych pośrednio z przedmiotem postępowania, w szczególności: odbiór i odzysk/zagospodarowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający, uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
a) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub w części;
b) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
c) Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku konieczności zagospodarowania większej ilości paliwa alternatywnego niż przewidywana w zamówieniu podstawowym.
d) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza on z prawa opcji skorzystać,
e) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji, będą takie jak określone w załączniku nr 2 do SWZ oraz za cenę określoną w ofercie Wykonawcy;
f) Zamawiający zastrzega, że ilości przewidziane w ramach prawa opcji są wielkościami maksymalnymi i mogą ulec zmianie, jedynie na podstawie określonych w załączniku nr 2 do SWZ zmian umowy;
g) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie trwania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która będzie miała najniższą cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
2.Zamawiający uzna wskazany w pkt. 1 warunek udziału za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
posiada ważne pozwolenie na odzysk odpadów (termiczne przekształcenie) o kodzie 19 12 10 lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające odzysk odpadów o kodzie 19 12 10, z dopuszczonymi do odzysku w ciągu roku (w treści ww. pozwoleń) ilościami odpadów nie mniejszymi, niż wynikające z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia (ilość maksymalna 5 500 Mg).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających nie podleganie wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda przedłożenia: ważnego pozwolenia na odzysk odpadów (termiczne przekształcenie) o kodzie 19 12 10 lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego odzysk odpadów o kodzie 19 12 10, z dopuszczonymi do odzysku w ciągu roku (w treści ww. pozwoleń) ilościami odpadów nie mniejszymi, niż wynikające z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia (ilość maksymalna 5 500 Mg).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w postępowaniu przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 2 oraz w Rozdziale XIII pkt 3 lit. a), jest spełniony, przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. jeśli posiada on uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ), z którego wynika, które dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane, wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Przepisy pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarto w Załączniku nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://mpgk-chelm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :sukcesywnie w terminie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. roku lub do wyczerpania przewidzianej maksymalnej ilości odpadów do zagospodarowania w czasie obowiązywania umowy.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty lub oświadczenia składane przez Wykonawców sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców o ile są znane wraz z zakres zamówień przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.