eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraśnik › Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy AnnopolOgłoszenie z dnia 2023-11-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Annopol

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029369

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 2A

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-204

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp-krasnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp-krasnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Annopol

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9e5d39d-8dc9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518092

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdp-powiatkrasnicki.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdp-powiatkrasnicki.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie za pośrednictwem
Platformy znajdującej się pod adresem: https://zdp-powiatkrasnicki.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja”. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za
dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do
Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 3.Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt
8 niniejszego rozdziału: 3.1. Zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://zdp-powiatkrasnicki.ezamawiajacy.pl, lub
https://oneplace.marketplanet.pl .3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania”
zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło,
wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie 6
godzin, w związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 3.4. Po założeniu konta Wykonawca
ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się
datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy
Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. 5. Treść pytań (bez
ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ,
Zamawiający zamieści za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 6. Zamawiający informuje, iż
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa, tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna
w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) email:
oneplace@marketplanet.pl. 7. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu
elektronicznego, jako: 7.1. Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES. 7.2.
Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny
plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego
dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 8. Zamawiający określa niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 8.1. Stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 8.2. Komputer klasy PC lub MAC,
o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 8.3.
Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 8.4. Włączona obsługa JavaScript; 8.5.
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku,reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych, ul.Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik tel.(+48) 81 8264126, fax: (+48) 81 8251027, e-mail:
sekretariat@zdp-krasnik.pl; 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail:
abi@powiatkrasnicki.pl;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Annopol"(oznaczenie sprawy: ZDP/5/TP/2023) prowadzonym w trybie podstawowym; 3)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z późn. zm.),dalej „ustawa Pzp”; 4)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5)obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; 7) posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *;c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) nie
przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 9) odbiorcą
Pani/Pana
danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku oraz spółka
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na
której Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, działającą pod adresem: https://zdp-powiatkrasnicki.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/5/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Niniejsze zamówienie składa się z trzech niżej określonych odcinków chodników:
Zadanie nr 1: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w miejscowości Sucha Wólka.
Zadanie nr 2: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L miejscowości Rachów.
Zadanie nr 3: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2710L w miejscowości Janiszów.

2. Określenie zakresu zamówienia/podstawowe elementy robót: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa, krawężniki i obrzeża, nawierzchnie chodników i zjazdów, roboty wykończeniowe.
Dokładne ilości robót przewidzianych do wykonania w ramach poszczególnych zadań określono w załączonych do SWZ przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych – na każdy odcinek chodnika(zadanie) oddzielny przedmiar i kosztorys ofertowy(Załączniki nr: 2a, 2b, 2c).
Roboty na ww. odcinkach dróg powiatowych w ciągu których wykonywane będą chodniki odbywać się będą zgodnie z technologią i opisem w załączonych do SWZ uproszczonych dokumentacjach technicznych do zgłoszenia robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych
ofert. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert wymienionych poniżej oraz sposób oceny zawarty jest w rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy zobowiązani będą wykazać spełnienie warunku dotyczącego: 1) Zdolności technicznej lub zawodowej- na
potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia wykażą, że: a) zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwa zamówienia
polegające na budowie, przebudowie, remoncie itp. chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o wartości brutto nie mniejszej
dla jednego zamówienia niż 50 tys. zł. Przez wartość 1 zamówienia Zamawiający rozumie łączną wartość zadania w
ramach 1 umowy (1 zadania inwestycyjnego); b) dysponują osobą, która
będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności pełniącą funkcje : Kierownika budowy/robót - co najmniej 1
osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności ** oraz posiadać minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w
kierowaniu tymi robotami i przynależącą do Izby Inżynierów Budownictwa; (** W rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.W przypadku obywateli
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). Ocena spełniania warunku udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania: 1) Odpis lub informację z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w
zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2) Zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 3) Zaświadczenie albo inny dokument
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1
ustawy,wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności. 4)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 10.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą,
który złożył odrębna ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -
wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 5) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125ust.1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa
w art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków
dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U z 2022 r. poz. 1452) – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)wykaz
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi Załącznik nr 7
do SWZ; b) wykaz robót budowlanych (min. 2 zamówienia) polegające na budowie, przebudowie lub remoncie itp. chodnika o
nawierzchni z kostki brukowej o wartości brutto nie mniejszej dla jednego zamówienia niż 50 tys. zł, wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
powinno być załączone do oferty. 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
Pełnomocnikiem. 3.Oświadczenia, o których mowa w rozdz. XII ppkt 1.4 i 1.5 SWZ, składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, o
których mowa w art. 117Pzp warunek udziału o którym mowa w rozdz. VII pkt. 2 SWZ jest spełniony jeżeli Wykonawca,ubiegający się o zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami, i który dostarcza potencjał na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie
wykształcenia,kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, ma obowiązek osobiście wykonać tę część zamówienia, dla której te zdolności są wymagane. 5. W przypadkach, o których mowa
wyżej,Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie,z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. 6.Zamawiający w stosunku do Wykonawców ubiegających się o
zamówienie, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej -
dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców. 7. Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:
1.Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z: a)przestojów i opóźnień
zawinionych przez Zamawiającego, b) wystąpienia warunków
atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać
potwierdzony przez inspektora nadzoru , c) poleceń wydawanych przez
Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin wykonania, lecz niewynikających z uchybień
Wykonawcy, d) wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót, e)wystąpienia istotnego
błędu w dokumentacji – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usuniecie
wad w dokumentacji, f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień,mogących spowodować
wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy, g)podpisania umowy na zamówienia
dodatkowe, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy, h)
wystąpienia siły wyższej (zgodnie z opisem w § 27 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do
SWZ). 2. W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza
się, za zgodą Zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż
określono to w dokumentacji (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany
muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające
co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły
podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą
Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych
spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:(zgodnie z opisem w § 27 wzoru
umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ). 3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w
umowie będących następstwem działania organów administracji,w szczególności: (zgodnie z
opisem w § 27 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ). 4. Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany kierownika budowy i kierowników robót, przy czym osoby zastępujące muszą
spełniać warunki określone w umowie. 5. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z
podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą
powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 6. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców,
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu
zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna
to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Zamawiający,
jeżeli projekt dotyczący realizacji inwestycji w ramach któregokolwiek z zadań zostanie
zakwalifikowany do dofinansowania, przewiduje również możliwość dokonania zmian
postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach,gdy: (zgodnie z opisem w § 27
wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ). 8. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy
może ulec zmianie w sytuacji: (zgodnie z opisem w § 28 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr
9 do SWZ). Szczegółowy opis rodzaju i zakresu zmian oraz warunki wprowadzenia zmian
zawiera § 27, § 28 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zdp-powiatkrasnicki.ezamawiajacy.pl (zgodnie z instrukcją określoną w rozdziale XIII SWZ)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.