eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › zakup usługi ATiK obejmującej serwis serwerów i macierzyOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
zakup usługi ATiK obejmującej serwis serwerów i macierzy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012513262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 190

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-608

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@krus.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/krus

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ubezpieczenie połeczne rolników

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup usługi ATiK obejmującej serwis serwerów i macierzy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4392a8ed-8d02-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517993

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122454/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Zakup usługi serwisu serwerów i macierzy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez
System zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 2.
System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus. 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści
dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu. 4. Za pośrednictwem
posiadanego w Systemie konta Użytkownika zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu,
w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. 5. Za
pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników zewnętrznych odbywa się
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania. 6. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu
ofert, komunikacja kierowana od Wykonawcy do Zamawiającego, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest
widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności
oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku
na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym
rogu Systemu. 7. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników zewnętrznych, w tym do złożenia oferty,
przesyłania dokumentów i oświadczeń, konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika
zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do
autentykacji i podpisu. 8. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy Pzp System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami
elektronicznymi. 9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług)
dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla
Wykonawców pod adresem https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus/elearning. 10. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z
Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez
Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. 11. Korzystanie z
Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne. 12. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty
obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i
emailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu. 13. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy
technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: bzp@krus.gov.pl
(nie dotyczy składania ofert wraz z załącznikami). 14. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem
Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do
archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0000-ZP.261.31.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi ATiK obejmującej serwis serwerów i macierzy wraz z możliwością pobierania ze strony producenta najnowszych wersji mikrokodu tzw. firmware dla nw. sprzętu:
Urządzenie Numer seryjny Okres obowiązywania serwisu
HP MSA2050 ACM015T1NG 31-12-2024
HP MSA2050 ACM015T1NM 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701SL 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701SM 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701SN 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701SP 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701SQ 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701SR 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701S8 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701S9 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701SC 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701SD 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701SF 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701SG 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701SH 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701SJ 31-12-2024
HP DL325 Gen 10 Plus CZJ04701SK 31-12-2024
HP DL360 Gen 10 CZJ04700LL 31-12-2024
HP DL360 Gen 10 CZJ04700LM 31-12-2024
HP DL360 Gen 10 CZJ04700LN 31-12-2024
HP DL360 Gen 10 CZJ0480351 31-12-2024
HP DL360 Gen 10 CZJ0480352 31-12-2024
HP DL360 Gen 10 CZJ0480353 31-12-2024
HP Nimble AF20 5UM0460079 31-12-2024
HP Nimble AF20 5UM0470001 31-12-2024
IBM FS900 9843-AE2 6865028 30-06-2024
IBM SVC 2145-DH8 78CRVB0, 78CTAC0 30-09-2024
IBM SVC 2145-DH8 78CRZX0, 78CRXP0 30-09-2024

2. Wykonawca będzie świadczył pierwszą linię wsparcia poprzez rejestrację zgłoszeń
u producenta i przekazywał do suportu producenta wymagane informacje.
3. Zamawiający będzie zgłaszał awarię na użytkowanym przez Zamawiającego systemie servicedesk OXARI.
4. Wykonawca wykupi u producenta systemu OXARI odpowiednią licencję, która będzie go upoważniała do dostępu do systemu servicedesk Zamawiającego w celu realizacji zgłoszeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50312300-8 - Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został zawarty w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które określone zostały w Rozdziale II SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca składa ofertę według Formularza oferty, którego wzór zawiera Rozdział III SWZ.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia.
4. Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Sekcji V pkt 5.5) ogłoszenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu,
zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba,
której umocowanie nie wynika z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru. Przedmiotowe pełnomocnictwo lub
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, jest wymagane również w odniesieniu do osoby działającej w
imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
przesłanek wykluczenia określona w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 835 ze zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.