eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Utrzymanie czystości Sekcji Zamiejscowych KOWR OT w Lublinie - znak: LUB.WOP.260.6.2023Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości Sekcji Zamiejscowych KOWR OT w Lublinie - znak: LUB.WOP.260.6.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Witolda Chodźki 10A

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-093

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 81 532 21 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.lublin@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kowr

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości Sekcji Zamiejscowych KOWR OT w Lublinie - znak: LUB.WOP.260.6.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bacc5f56-8d06-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00517729

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00097651/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Oddziału oraz w Sekcjach Zamiejscowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów, lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl i pod numerem postępowania wskazanym w tytule SWZ.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
3. Zapytania kierowane na adresy mailowe nie będą rozpatrywane.
4. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Wykonawca w celu rejestracji przechodzi do Formularza
rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE” oraz opcję „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.
5. Minimalne wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).
6. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej dostępna jest w zakładce „Pomoc/Instrukcje”.
7. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z platformy, określone w instrukcji korzystania z platformy oraz w regulaminie platformy. Wykonawca korzystając z
platformy zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w ww. instrukcji oraz w regulaminie platformy.
8. System umożliwia dodanie plików o wielkości do 50 MB. Zamawiający dopuszcza w szczególności pliki w formatach: .doc, .docx,
.xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .zip, .rar.9. Korespondencja elektroniczna inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty, odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”.
10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych,
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym,
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku,
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści ikontekstu zapisanych informacji.
11. Zamawiający określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader.
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniach:
1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy;
2) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanej w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01- 207) przy ul. Karolkowej 30;
2. w KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem email: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt.1 ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie pretargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie czystości Sekcji Zamiejscowych KOWR OT w Lublinie”, postępowanie znak: LUB.WOP.260.6.2023.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LUB.WOP.260.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 245251,26 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 136171,26 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie czystości obiektu Sekcji Zamiejscowej w Zamościu, ul. Promienna 4, 22 – 100 Zamość w zakresie: utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych i wykonania drobnych, bieżących napraw związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych. Całkowita powierzchnia podlegająca utrzymaniu czystości wynosi łącznie około 131,03 m2.

4.2.5.) Wartość części: 42804,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Kryteria oceny ofert:
1) Cena „C” * – waga kryterium: 60%;
2) Częstotliwość mycia okien „CMO” ** – waga kryterium: 20%;
3) Kontrola jakości wykonanych usług „KJ” ** – waga kryterium: 20%;
* - ocenie będzie podlegała całkowita cena brutto oferty, podana przez wykonawcę w formularzu oferty;
** - ocenie będzie podlegało oświadczenie w zakresie częstotliwość mycia okien i kontroli jakości wykonywanych usług, podane przez wykonawcę w formularzu oferty.
13.2 W kryterium - CENA „C” - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:
C = (Cn / Co) x 60 pkt,
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

13.3 W kryterium - częstotliwość mycia okien „CMO” - wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów, zamawiający przyjmie do obliczeń częstotliwość podaną w Formularzu oferty.
Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie przyznana według następujących zasad:
- Częstotliwość mycia okien - 4 (cztery) razy w ciągu 12 miesięcy – 20 punktów.
- Częstotliwość mycia okien - 3 (trzy) razy w ciągu 12 miesięcy – 10 punktów.
- Częstotliwość mycia okien - 2 (dwa) razy w ciągu 12 miesięcy – 0 punktów.
UWAGA: Jeżeli wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje większą częstotliwość mycia okien niż 4 razy w ciągu 12 miesięcy, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, tj. 20 pkt. Jeżeli wykonawca nie wskaże żadnej ilości, zamawiający do porównania i oceny ofert, przyjmie najmniejszą częstotliwość, taki termin zostanie przyjęty jako zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.

13.4 W kryterium - kontrola jakości wykonanych usług – liczba kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu polegających na sprawdzeniu jakości wykonanych usług przez Koordynatora z przedstawicielem Zamawiającego „KJ” - wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Zamawiający przyjmie do obliczeń ilość kontroli podaną w Formularzu oferty.
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie liczby kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu (liczba kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu polegających na sprawdzeniu jakości wykonanych usług przez Koordynatora z przedstawicielem zamawiającego), według następujących zasad:
- 2 (dwa) kontrole jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 20 pkt,
- 1 (jeden) kontrola jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 10 pkt,
- 0 (zero) kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 0 pkt.
WAŻNE: Wykonawca, który zadeklaruje liczbę kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu większą niż 2 kontroli otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium kontrola jakości wykonanych usług, tj. 20 pkt. Jeżeli wykonawca nie wskaże żadnej ilości kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

13.5 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą, złożoną przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilość punktów - dla poszczególnych zadań częściowych.
Łączna punktacja każdej z ofert zostanie wyliczona według wzoru:
P = C + CMO + KJ
P = Całkowita liczba punktów przyznana ofercie.
C = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CENA”.
CMO = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA OKIEN”.
KJ = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH USŁUG”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrola jakości wykonanych usług

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w obiekcie Sekcji Zamiejscowej w Pokrówce, ul. Wiosenna 4, Pokrówka, 22-100 Chełm., polegających na:
1. Utrzymaniu czystości pomieszczeń wewnętrznych,
2. Utrzymaniu czystości terenu zewnętrznego,
3. Zimowym utrzymaniu terenu zewnętrznego,
4. Wykonywaniu drobnych, bieżących napraw związanych z eksploatacją budynków. Łączna powierzchnia około podlegająca utrzymaniu czystości obejmująca teren wewnętrzny i zewnętrzny wynosi około 3194,64 m2

4.2.5.) Wartość części: 30713,76 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90918000-5 - Usługi czyszczenia pojemników na odpadki

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Kryteria oceny ofert:
1) Cena „C” * – waga kryterium: 60%;
2) Częstotliwość mycia okien „CMO” ** – waga kryterium: 20%;
3) Kontrola jakości wykonanych usług „KJ” ** – waga kryterium: 20%;
* - ocenie będzie podlegała całkowita cena brutto oferty, podana przez wykonawcę w formularzu oferty;
** - ocenie będzie podlegało oświadczenie w zakresie częstotliwość mycia okien i kontroli jakości wykonywanych usług, podane przez wykonawcę w formularzu oferty.
13.2 W kryterium - CENA „C” - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:
C = (Cn / Co) x 60 pkt,
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

13.3 W kryterium - częstotliwość mycia okien „CMO” - wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów, zamawiający przyjmie do obliczeń częstotliwość podaną w Formularzu oferty.
Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie przyznana według następujących zasad:
- Częstotliwość mycia okien - 4 (cztery) razy w ciągu 12 miesięcy – 20 punktów.
- Częstotliwość mycia okien - 3 (trzy) razy w ciągu 12 miesięcy – 10 punktów.
- Częstotliwość mycia okien - 2 (dwa) razy w ciągu 12 miesięcy – 0 punktów.
UWAGA: Jeżeli wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje większą częstotliwość mycia okien niż 4 razy w ciągu 12 miesięcy, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, tj. 20 pkt. Jeżeli wykonawca nie wskaże żadnej ilości, zamawiający do porównania i oceny ofert, przyjmie najmniejszą częstotliwość, taki termin zostanie przyjęty jako zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.

13.4 W kryterium - kontrola jakości wykonanych usług – liczba kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu polegających na sprawdzeniu jakości wykonanych usług przez Koordynatora z przedstawicielem Zamawiającego „KJ” - wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Zamawiający przyjmie do obliczeń ilość kontroli podaną w Formularzu oferty.
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie liczby kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu (liczba kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu polegających na sprawdzeniu jakości wykonanych usług przez Koordynatora z przedstawicielem zamawiającego), według następujących zasad:
- 2 (dwa) kontrole jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 20 pkt,
- 1 (jeden) kontrola jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 10 pkt,
- 0 (zero) kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 0 pkt.
WAŻNE: Wykonawca, który zadeklaruje liczbę kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu większą niż 2 kontroli otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium kontrola jakości wykonanych usług, tj. 20 pkt. Jeżeli wykonawca nie wskaże żadnej ilości kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

13.5 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą, złożoną przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilość punktów - dla poszczególnych zadań częściowych.
Łączna punktacja każdej z ofert zostanie wyliczona według wzoru:
P = C + CMO + KJ
P = Całkowita liczba punktów przyznana ofercie.
C = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CENA”.
CMO = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA OKIEN”.
KJ = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH USŁUG”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrola jakości wykonanych usług

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w obiekcie Sekcji Zamiejscowej w Urszulinie, Andrzejów Osada 2, 22-234 Urszulin, polegających na:
1. Utrzymaniu czystości pomieszczeń wewnętrznych,
2. Utrzymaniu czystości terenu zewnętrznego,
3. Zimowym utrzymaniu terenu zewnętrznego,
4. Wykonanie drobnych, bieżących napraw związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych.
Całkowita powierzchnia podlegająca utrzymaniu w skład której wchodzą pomieszczenia wewnętrzne oraz teren wewnętrzny wynosi łącznie - 1910,00 m2.

4.2.5.) Wartość części: 47232,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90918000-5 - Usługi czyszczenia pojemników na odpadki

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Kryteria oceny ofert:
1) Cena „C” * – waga kryterium: 60%;
2) Częstotliwość mycia okien „CMO” ** – waga kryterium: 20%;
3) Kontrola jakości wykonanych usług „KJ” ** – waga kryterium: 20%;
* - ocenie będzie podlegała całkowita cena brutto oferty, podana przez wykonawcę w formularzu oferty;
** - ocenie będzie podlegało oświadczenie w zakresie częstotliwość mycia okien i kontroli jakości wykonywanych usług, podane przez wykonawcę w formularzu oferty.
13.2 W kryterium - CENA „C” - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:
C = (Cn / Co) x 60 pkt,
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

13.3 W kryterium - częstotliwość mycia okien „CMO” - wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów, zamawiający przyjmie do obliczeń częstotliwość podaną w Formularzu oferty.
Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie przyznana według następujących zasad:
- Częstotliwość mycia okien - 4 (cztery) razy w ciągu 12 miesięcy – 20 punktów.
- Częstotliwość mycia okien - 3 (trzy) razy w ciągu 12 miesięcy – 10 punktów.
- Częstotliwość mycia okien - 2 (dwa) razy w ciągu 12 miesięcy – 0 punktów.
UWAGA: Jeżeli wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje większą częstotliwość mycia okien niż 4 razy w ciągu 12 miesięcy, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, tj. 20 pkt. Jeżeli wykonawca nie wskaże żadnej ilości, zamawiający do porównania i oceny ofert, przyjmie najmniejszą częstotliwość, taki termin zostanie przyjęty jako zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.

13.4 W kryterium - kontrola jakości wykonanych usług – liczba kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu polegających na sprawdzeniu jakości wykonanych usług przez Koordynatora z przedstawicielem Zamawiającego „KJ” - wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Zamawiający przyjmie do obliczeń ilość kontroli podaną w Formularzu oferty.
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie liczby kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu (liczba kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu polegających na sprawdzeniu jakości wykonanych usług przez Koordynatora z przedstawicielem zamawiającego), według następujących zasad:
- 2 (dwa) kontrole jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 20 pkt,
- 1 (jeden) kontrola jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 10 pkt,
- 0 (zero) kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 0 pkt.
WAŻNE: Wykonawca, który zadeklaruje liczbę kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu większą niż 2 kontroli otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium kontrola jakości wykonanych usług, tj. 20 pkt. Jeżeli wykonawca nie wskaże żadnej ilości kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

13.5 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą, złożoną przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilość punktów - dla poszczególnych zadań częściowych.
Łączna punktacja każdej z ofert zostanie wyliczona według wzoru:
P = C + CMO + KJ
P = Całkowita liczba punktów przyznana ofercie.
C = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CENA”.
CMO = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA OKIEN”.
KJ = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH USŁUG”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrola jakości wykonanych usług

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w obiekcie Sekcji Zamiejscowej w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 15, 21 – 500 Biała Podlaska., polegających na utrzymaniu czystości pomieszczeń wewnętrznych,
Całkowita powierzchnia podlegająca utrzymaniu czystości wynosi około 145,14 m2.

4.2.5.) Wartość części: 28044,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Kryteria oceny ofert:
1) Cena „C” * – waga kryterium: 60%;
2) Częstotliwość mycia okien „CMO” ** – waga kryterium: 20%;
3) Kontrola jakości wykonanych usług „KJ” ** – waga kryterium: 20%;
* - ocenie będzie podlegała całkowita cena brutto oferty, podana przez wykonawcę w formularzu oferty;
** - ocenie będzie podlegało oświadczenie w zakresie częstotliwość mycia okien i kontroli jakości wykonywanych usług, podane przez wykonawcę w formularzu oferty.
13.2 W kryterium - CENA „C” - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:
C = (Cn / Co) x 60 pkt,
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

13.3 W kryterium - częstotliwość mycia okien „CMO” - wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów, zamawiający przyjmie do obliczeń częstotliwość podaną w Formularzu oferty.
Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie przyznana według następujących zasad:
- Częstotliwość mycia okien - 4 (cztery) razy w ciągu 12 miesięcy – 20 punktów.
- Częstotliwość mycia okien - 3 (trzy) razy w ciągu 12 miesięcy – 10 punktów.
- Częstotliwość mycia okien - 2 (dwa) razy w ciągu 12 miesięcy – 0 punktów.
UWAGA: Jeżeli wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje większą częstotliwość mycia okien niż 4 razy w ciągu 12 miesięcy, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, tj. 20 pkt. Jeżeli wykonawca nie wskaże żadnej ilości, zamawiający do porównania i oceny ofert, przyjmie najmniejszą częstotliwość, taki termin zostanie przyjęty jako zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.

13.4 W kryterium - kontrola jakości wykonanych usług – liczba kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu polegających na sprawdzeniu jakości wykonanych usług przez Koordynatora z przedstawicielem Zamawiającego „KJ” - wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Zamawiający przyjmie do obliczeń ilość kontroli podaną w Formularzu oferty.
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie liczby kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu (liczba kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu polegających na sprawdzeniu jakości wykonanych usług przez Koordynatora z przedstawicielem zamawiającego), według następujących zasad:
- 2 (dwa) kontrole jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 20 pkt,
- 1 (jeden) kontrola jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 10 pkt,
- 0 (zero) kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 0 pkt.
WAŻNE: Wykonawca, który zadeklaruje liczbę kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu większą niż 2 kontroli otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium kontrola jakości wykonanych usług, tj. 20 pkt. Jeżeli wykonawca nie wskaże żadnej ilości kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

13.5 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą, złożoną przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilość punktów - dla poszczególnych zadań częściowych.
Łączna punktacja każdej z ofert zostanie wyliczona według wzoru:
P = C + CMO + KJ
P = Całkowita liczba punktów przyznana ofercie.
C = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CENA”.
CMO = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA OKIEN”.
KJ = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH USŁUG”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrola jakości wykonanych usług

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w Sekcji Zamiejscowej w Hrubieszowie, ul. Partyzantów 16, 22-500 Hrubieszów., polegających na: utrzymaniu czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz wykonywaniu drobnych, bieżących napraw związanych z eksploatacją budynków. Całkowita powierzchnia podlegająca utrzymaniu czystości wynosi łącznie około 71,22 m2.

4.2.5.) Wartość części: 13284,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Kryteria oceny ofert:
1) Cena „C” * – waga kryterium: 60%;
2) Częstotliwość mycia okien „CMO” ** – waga kryterium: 20%;
3) Kontrola jakości wykonanych usług „KJ” ** – waga kryterium: 20%;
* - ocenie będzie podlegała całkowita cena brutto oferty, podana przez wykonawcę w formularzu oferty;
** - ocenie będzie podlegało oświadczenie w zakresie częstotliwość mycia okien i kontroli jakości wykonywanych usług, podane przez wykonawcę w formularzu oferty.
13.2 W kryterium - CENA „C” - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:
C = (Cn / Co) x 60 pkt,
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

13.3 W kryterium - częstotliwość mycia okien „CMO” - wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów, zamawiający przyjmie do obliczeń częstotliwość podaną w Formularzu oferty.
Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie przyznana według następujących zasad:
- Częstotliwość mycia okien - 4 (cztery) razy w ciągu 12 miesięcy – 20 punktów.
- Częstotliwość mycia okien - 3 (trzy) razy w ciągu 12 miesięcy – 10 punktów.
- Częstotliwość mycia okien - 2 (dwa) razy w ciągu 12 miesięcy – 0 punktów.
UWAGA: Jeżeli wykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje większą częstotliwość mycia okien niż 4 razy w ciągu 12 miesięcy, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, tj. 20 pkt. Jeżeli wykonawca nie wskaże żadnej ilości, zamawiający do porównania i oceny ofert, przyjmie najmniejszą częstotliwość, taki termin zostanie przyjęty jako zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.

13.4 W kryterium - kontrola jakości wykonanych usług – liczba kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu polegających na sprawdzeniu jakości wykonanych usług przez Koordynatora z przedstawicielem Zamawiającego „KJ” - wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Zamawiający przyjmie do obliczeń ilość kontroli podaną w Formularzu oferty.
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie liczby kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu (liczba kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu polegających na sprawdzeniu jakości wykonanych usług przez Koordynatora z przedstawicielem zamawiającego), według następujących zasad:
- 2 (dwa) kontrole jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 20 pkt,
- 1 (jeden) kontrola jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 10 pkt,
- 0 (zero) kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu - 0 pkt.
WAŻNE: Wykonawca, który zadeklaruje liczbę kontroli jakości wykonanych usług przeprowadzonych w tygodniu większą niż 2 kontroli otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium kontrola jakości wykonanych usług, tj. 20 pkt. Jeżeli wykonawca nie wskaże żadnej ilości kontroli jakości przeprowadzonych w tygodniu otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

13.5 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą, złożoną przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilość punktów - dla poszczególnych zadań częściowych.
Łączna punktacja każdej z ofert zostanie wyliczona według wzoru:
P = C + CMO + KJ
P = Całkowita liczba punktów przyznana ofercie.
C = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CENA”.
CMO = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA OKIEN”.
KJ = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH USŁUG”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrola jakości wykonanych usług

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) – zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę sprzątania wewnątrz budynków, dla zadania częściowego:
a) Nr 1 – ZAMOŚĆ – o powierzchni obiektu nie mniejszej niż 150 m2 i wartości usługi w ciągu 12 miesięcy co najmniej 8 000,00 tys. zł brutto;
b) Nr 2 – POKRÓWKA – o powierzchni obiektu nie mniejszej niż 300 m2 i wartości usługi w ciągu 12 miesięcy co najmniej 10 000,00 tys. zł brutto;
c) Nr 3 – URSZULIN – o powierzchni obiektu nie mniejszej niż 300 m2 każdy i wartości usługi w ciągu 12 miesięcy co najmniej 8 000,00 tys. zł brutto;
d) Nr 4 – BIAŁA PODLASKA – o powierzchni obiektu nie mniejszej niż 100 m2 i wartości usługi w ciągu 12 miesięcy co najmniej 10 000,00 tys. zł brutto;
e) Nr 5 – HRUBIESZÓW – o powierzchni obiektu nie mniejszej niż 70 m2 i wartości usługi w ciągu 12 miesięcy co najmniej 8 000,00 tys. zł brutto;
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez zamawiającego w zakresie wartości przedstawionej usługi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
B. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), zamawiający żąda:
1) Wykazu usług (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) opisanego w pkt 5.2 ppkt 4) SWZ, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełnione oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SWZ (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodne ze wzorem oświadczeń, według wzorów stanowiących załączniki do SWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi, zgodnie z pkt 6.3 ppkt 4) SWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do dyspozycji wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – jeżeli wykonawca będzie korzystał z takich zasobów.
5) Wypełnione oświadczenie o którym mowa w pkt 6.3 ppkt 3) SWZ (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodne ze wzorem oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ – jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 1) SWZ oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 6.1 ppkt 2) SWZ oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.3 ppkt 3) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie.
2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.2 SWZ oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy).
4) Poza oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w ppkt 1) - 3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych we wzorze umowy, stanowiących załącznik do SWZ.
2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
3. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 - 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-05 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załacznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy, zamawiający określa, iż czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności: 100% personelu sprzątającego w budynkach tj. zadania określone w załączniku nr 10 „Opis przedmiotu zamówienia” rodział V ust. 11 „Wykaz czynności oraz zakrez częstotliwości wykonania” wchodzące w skład pozycji I, II, III, IV, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę przez okres realizacji zamówienia. W przypadku usługi utrzymania czystości terenu zewnętrznego przy budynku, w tym odśnieżania i zapobiegania gołoledzi i śliskości pośniegowej nie jest wymagane zawarcie umowy o pracę z osobą faktycznie realizującą usługę, tj. możliwe jest zawarcie stosownej umowy cywilno-prawnej. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osoby pełniącej funkcję koordynatora, przydzielonego przez wykonawcę do obiektu będącego miejscem wykonywania usługi.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.